Besluitenlijst week 16 - 2019

Vastgesteld   23 april 2019

 

Europees parlementsverkiezing

Het college besluit akkoord te gaan met de wijziging van de voorgestelde stembureaus voor de verkiezing van het Europees parlement ten opzichte van de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen.

Informatie:  Lucien Loozen
 
Tel:  046 4777639
 
e-mail :  lucien.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Jaardocument 2018 Veiligheidsregio Zuid Limburg

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum (MCC).
 2. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum, en om geen nadere zienswijze in te dienen.

Informatie:  Hans Hoogers/Peter van Kessel 

Tel:  046 4778144/7451 

e-mail : hans.hoogers@sittard-geleen

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Ontwerp-begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid Limburg

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2020 en de ontwerp-begrotingswijziging 2020 /1 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en het Meld- en Coördinatiecentrum, en om daarover geen nadere zienswijze in te dienen.
 2. In te stemmen met de onttrekking uit de Risicoreserve voor het jaar 2020 € 250.000, het jaar 2021 € 250.000 en het jaar 2022 € 146.975 conform de besluitvorming Programmabegroting 2019 met betrekking tot de achtervang doorontwikkeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg.

Informatie:  Hans Hoogers/Peter van Kessel 

Tel:  046 4778144/7451 

e-mail : hans.hoogers@sittard-geleen

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Bestuursrapportage 4e kwartaal 2018 BsGW

Het college besluit kennis te nemen van de 4e kwartaal 2018 bestuursrapportage van de BsGW.

Informatie:  Joline Gilissen 

Tel:  046 4777592 

e-mail :  joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Wijziging cameraprotocol

Het college besluit in te stemmen met het aanpassen van het collegevoorstel cameraprotocol.

Informatie:  Laura Goos 

Tel:  046 4778832

e-mail :  laura.goos@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Subsidie Stichting Artamuse 2018

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de verlening van een subsidie in 2018 van € 1.158.180 aan Stichting Artamuse voor het muziek- en dansonderwijs. 
 2. de afwijzing van de subsidieaanvraag cultuureducatie 2018 ad € 105.185.
 3. de beschikking Artamuse 2018.

Informatie:  Jan Miltenburg
 
Tel:  046 4777602 

e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder J.M.H. Bessems           

 

Subsidie Stichting Artamuse 2019

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de verlening van een subsidie in 2019 van € 1.180.245 aan Stichting Artamuse voor het muziek- en dansonderwijs.
 2. de afwijzing van de subsidieaanvraag cultuureducatie 2019 ad € 107.289.
 3. de beschikking Artamuse 2019.

Informatie:  Jan Miltenburg 

Tel:  046 4777602 

e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder J.M.H. Bessems           

 

Reactie op de zienswijze Artamuse en brief van de gemeenten Beek en Stein

Het college besluit in te stemmen met de brieven als reactie op de zienswijze Artamuse en de brief van de gemeenten Beek en Stein.

Informatie:  Jan Miltenburg
 
Tel:  046 4777602 

e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder J.M.H. Bessems  

       

A2-verbreding: positionering viaduct Gebroek

Het college besluit:

 1. Definitief in te stemmen met de bouw van een fietsbrug op de  locatie van het huidige viaduct Gebroek.
 2. In te stemmen met de brief aan Rijkswaterstaat.

Informatie:  Ronald Geurts 

Tel:  046 4778585

e-mail :  ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:   wethouder Eefje Joosten

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake “Ongewenste reclame op school leidt tot meer ambulante jeugdzorg"

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marcel Kretzers
 
Tel:  046 4777684

e-mail :  marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Evenementensubsidies 2019

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jan Miltenburg

Tel:  046 4777602

e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.