Besluitenlijst week 17 - 2019

Vastgesteld  7 mei 2019

 

Indienen ontheffingsverzoek bij Gedeputeerde-Staten van de provincie Limburg op grond van artikel 15 lid 2 Gemeentewet i.v.m. voornemen tot geliberaliseerde verpachting aan raadslid J.H.M. Vroemen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het indienen van een ontheffingsverzoek bij Gedeputeerde-Staten van de provincie Limburg op grond van artikel 15 lid 2 Gemeentewet namens raadslid J.H.M. Vroemen, in verband met het sluiten van een pachtovereenkomst met voornoemd raadslid.
 2. Te verklaren dat aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van het ‘beleidskader ontheffing verboden handelingen provincie Limburg’ wordt voldaan.

Informatie:  Frank aan het Rot  

Tel:  046 4778692

e-mail :  frank.aanhetrot@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

GR SSC- ZL  Jaarstukken 2018 - Begroting 2020

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GR SSC-ZL.
 2. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2020 van de GR SSC-ZL.
 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad gevraagd wordt om:
  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GR SSC-ZL.
  2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2020 van de GR SSC-ZL en hierop een zienswijze in te dienen, inhoudende:

   De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen dringt er bij de Gemeenschappelijke Regeling SSC-ZL op aan via verdere maatregelen tot kostenreductie de bijdrage in de doorlopende concernoverhead te beperken tot een realistisch niveau van maximaal € 0,30 mln. per deelnemer.

Informatie:  Gerrie de Bruijn 

Tel:  046 4778039 

e-mail :  gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder P.M. Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake WOZ

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Joline Gilissen 

Tel:  046 4777592 

e-mail :   joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake De Volkskrant "Snijden in hulp kost gemeenten veel geld"

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken

Informatie:  Esther Engelen

Tel:  046 4778957 

e-mail :   esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

GR GGD ZL  Jaarverslag 2018, tweede begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en meerjarenperspectief 2020-2023

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2018 van de GGD Zuid-Limburg.
 2. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2019 van de GGD Zuid-Limburg en een zienswijze hierop in te dienen, inhoudende dat voor 2019 de 5% regeling niet meer wordt toegepast.
 3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de GGD Zuid-Limburg en geen zienswijze hierop in te dienen.
 4. In te stemmen met het meerjarenperspectief 2020-2023 en een zienswijze hierop in te dienen, dat de onderbouwing c.q. toelichting op de uitbreiding van de formatie voor de beschermende taken niet volledig wordt onderkend. Daarnaast ontbreken de gemeentelijke middelen in 2020 voor deze extra wensen.

Informatie:  Maurice Leenders  

Tel:  046 4777760 

e-mail :   maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Jaarstukken 2018 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg.
 2. In te stemmen met de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg.

Informatie:  Martine Moonen 

Tel:  046 4778596

e-mail :  martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

1e begrotingswijziging 2019 Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg                                                                                  

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg.
 2. In te stemmen met de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad geadviseerd wordt om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg en hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze, namelijk:  De raad van gemeente Sittard-Geleen dringt er bij de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg op aan dat de Kredietbank Limburg in samenspraak met haar deelnemende gemeenten een model ontwikkelt waarin de resultante van opbrengsten en kosten per dienstverleningsproduct inzichtelijk worden gemaakt. Kostenbeheersing/reductie is hierbij het uitgangspunt, waarbij gestreefd wordt naar een kostenneutrale begroting 2019.

Informatie:  Martine Moonen 

Tel:  046 4778596

e-mail :  martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Meerjarenbegroting 2020 e.v. Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg                                                                                

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de meerjarenbegroting 2020 e.v. van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg.
 2. In te stemmen met de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad geadviseerd wordt om in te stemmen met de meerjarenbegroting 2020 e.v. van de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg en hierbij gebruik te maken van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze, namelijk: De raad van gemeente Sittard-Geleen dringt er bij de Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg op aan voortvarend te starten met meten/outcomegericht sturen. Dat wil zeggen dat er in 2019 in samenspraak outcome-indicatoren geformuleerd worden, in 2020 een nulmeting wordt verricht en in 2021 de eerste effectmetingen gedaan worden.

Informatie:  Martine Moonen
 
Tel:  046 4778596

e-mail :  martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Opstarten wervings- en selectieprocedure nieuwe ARK-leden

Het college besluit:

 1. Een procedure op te starten voor het werven van nieuwe kandidaat-leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
 2. In te stemmen met het voorstel om inhoudelijke kennis van verduurzaming en het denken vanuit mogelijkheden expliciet in het functieprofiel op te nemen.
 3. Op termijn aan de raad de nieuwe ARK-leden ter benoeming voor te dragen.

Informatie:  Mariska Jansen|

Tel:  046 4778512 

e-mail :  mariska.jansen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz     

 

Bijverdienen in de bijstand, Werken aan de basis

Het college besluit:

 1. De coalitie-afspraak ‘Bijverdienen in de bijstand' uit te voeren door middel van de pilotaanpak ‘Werken aan de basis’.
 2. Deze aanpak ter bespreking in de raadsronde aan te bieden waarbij de opbrengst uit de bespreking kan worden meegenomen in de nadere uitwerking en uitvoering.

Informatie:  Lisette van de Gazelle
  
Tel:  046 4777877  

e-mail :  lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij  

    

Pilot Tiny Houses in Sittard-Geleen

Het college besluit in te stemmen met een pilot/proeftuin Tiny Houses in Sittard-Geleen.

Informatie:  Anouk Theeuwen
  
Tel:  046 4778437

e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

GR Omnibuzz  jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019, begroting 2020 en meerjarenperspectief 2021-2023

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag / de jaarrekening 2018 van de GR Omnibuzz.
 2. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019, de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 van de GR Omnibuzz, en hierop de volgende zienswijze in te dienen:
  - Omnibuzz wordt verzocht voorstellen te doen voor structurele maatregelen om ook in de toekomst een sluitende en gelijkblijvende begroting te kunnen garanderen, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op het aanwezige weerstandsvermogen.
 3. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met het voorgenomen besluit inzake het jaarverslag / de jaarrekening 2018, de 1e begrotingswijziging 2019, de begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2023 van de GR Omnibuzz.

Informatie:  Ronald Suykerbuyk  

Tel:  046 4777765

e-mail :   ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Vragen van de PVV-fractie inzake parkeren te behandelen als vragen ex art.43 RvO

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marcel Poeckling
  
Tel:  046 4778554

e-mail :  marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Beleidsplan Jeugd Zuid Limburg  2019 

Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het voorstel aan gemeenteraad, waarmee de raad wordt gevraagd:

 1. Het beleidsplan jeugd Zuid-Limburg 2019 vast te stellen.
 2. De inspraaknota vast te stellen.

Informatie:  Suzan Rosenke
 
Tel:  046 4777838

e-mail :  suzan.rosenke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Advies institutionele fusie basisscholen de Springplank en ‘t Heuvelke                                                                                                 

Het college besluit Stichting Triade te berichten dat het college een positief advies afgeeft over de voorgenomen fusie van de basisscholen de Springplank en 't Heuvelke.

Informatie:  Ronald Suykerbuyk

Tel:  046 4777765

e-mail :  ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.