Besluitenlijst week 19 - 2019

Vastgesteld  14 mei 2019

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake jeugdlintje

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Sylvia Gimbrere 

Tel:  046 4778048 

e-mail :   sylvia.gimbrere@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Evenementenvergunningenbeleid

Het college besluit:

 1. het Evenementenvergunningenbeleid 2019-2023 vast te stellen en voor inspraak vrij te geven.

Informatie: Nancy Martens 

Tel:  046 4777746 

e-mail :   nancy.martens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Jaarverantwoording Kinderopvang 2018

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van vragenlijst Jaarverantwoording Kinderopvang Sittard-Geleen 2018
 2. De toelichting op de rapportage toezichtinformatie over het verslagjaar 2018 vast te stellen.
 3. De vragenlijst Jaarverantwoording Kinderopvang Sittard-Geleen 2018 en de toelichting op de rapportage toezichtinformatie Kinderopvang ter kennis te brengen aan de Raad.

Informatie:  Jozan Creuwels
 
Tel:  046 4778761

e-mail :  jozan.creuwels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

GR BsGW  Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 GR

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarstukken van 2018 van de GR BsGW.
 2. In te stemmen met de ontwerp-begroting 2020 van de GR BsGW.
 3. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  1. kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de GR BsGW.
  2. in te stemmen met de ontwerp-begroting 2020 en hierop geen zienswijze in te dienen.

Informatie:  Joline Gilissen 

Tel:  046 4777592 

e-mail :   joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake wegdek op de Dijk in Grevenbicht

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Egon Bemelmans  

Tel:  046 4778549 

e-mail :  egon.bemelmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen   

 

Eerste kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein

Het college besluit:

1.         Kennis te nemen van de Eerste kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein.
2.         De rapportage ter kennisname en bespreking doorleiden naar de raadsronde.

Informatie:  Rian van Loon

Tel:  046 4778827 

e-mail :   rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij en Berry van Rijswijk   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Studiereis duurzaamheid en energietransitie Samsø (Denemarken)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marion Nieuwenhuijzen

Tel:  046 4778301

e-mail :  marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Subsidiëring WijkZone #1.

Het college besluit in te stemmen met een subsidie aan Via Zuid voor de pilot WijkZone #1 van€ 40.000.

Informatie:  Jan Miltenburg
 
Tel:  046 4777602  

e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Kinderzwerfboek

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jan Miltenburg 

Tel:  046 4777602
  
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stimuleringsregeling woonzorgarrangementen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Anouk Theeuwen
 
Tel:  046 4778437 

e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij      

 

GR RUD ZL Jaarrekening 2018, programmabegroting 2020, meerjarenraming 2021-2023                                                                                                                                                                   

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 RUD Zuid-Limburg.
 2. In te stemmen met de doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om:
  1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 RUD Zuid-Limburg.
  2. Zienswijzen in te dienen over de  programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023  met als strekking de meerkosten als gevolg van  toename personeel niet in de definitieve begroting op te nemen.

Informatie:  Jean Sijmons

Tel:  046 4778764

e-mail :  jean.sijmons@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Jaarrekening BV en GR incl. Sociaal Jaarverslag Vixia 2018

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening BV en GR 2018 alsmede van het Sociaal Jaarverslag 2018.
 2. De jaarrekening Vixia GR 2018 en het Jaarverslag voor zienswijze voor te leggen aan de raad conform het  raadsvoorstel en de jaarrekening Vixia BV ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
 3. De afwaardering vastgoed ad € 5.003.860,- (aandeel gemeente Sittard-Geleen ad. € 3.537.729,-), te verrekenen met de hiervoor in 2018 gereserveerde middelen van de deelnemende GR- gemeenten.
 4. Het college neemt kennis van het gerealiseerde positieve saldo van baten en lasten van de GR van € 1.108.990,- (aandeel Sittard-Geleen € 804.271,-) en de uitkering aan de deelnemende GR- gemeenten.
 5. Kennis nemen van het voornemen van Vixia BV om het positief resultaat Vixia BV 2018 van € 1.209.653,- (aandeel Sittard-Geleen € 877.275,-) uit te keren aan de aandeelhouder en het advies van de directie en RvC om dit bedrag bij de gemeenten te reserveren voor toekomstige bijdragen aan Vixia.

Informatie:  Audrey Cortlever

Tel:  046 4777834

e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Ontwerpbegroting Vixia BV en GR 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van Vixia GR en kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van Vixia BV.
 2. De ontwerpbegroting 2020 van Vixia middels het raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad met het advies om de zienswijze mee te geven dat bij de 2e kwartaalrapportage 2018 van Vixia een actualisatie van de opgenomen taakstellingen voor 2021 voorgelegd moet worden aan de participerende gemeenten opdat de haalbaarheid van het meerjarigperspectief herbeoordeeld kan worden, in samenhang met de mogelijke versnelling en invlechting in het Participatiebedrijf.

Informatie:  Audrey Cortlever

Tel:  046 4777834 

e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij    

  

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verbetering P+R functie Station Geleen-Lutterade

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Ton de Korte

Tel:  046 4778547 
 
e-mail :  ton.dekorte@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.