Besluitenlijst week 21 - 2019

Vastgesteld  28 mei 2019

 

Gemeentelijke onderscheiding (Speld van Verdienste)

Het college besluit een gemeentelijke onderscheiding toe te kennen aan de heer P.H.M. Buskens uit Sittard.

Informatie: Sylvia Gimbrere

Tel:  046 4778049         

e-mail :  sylvia.gimbrere@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Bestemmingsplan “3 parkwoningen Wehrerweg”

Het college besluit:

 1. De nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan 3 parkwoningen Wehrerweg vast te stellen.
 2. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan "3 parkwoningen Wehrerweg" en het bijbehorende beeldkwaliteitsplan (het gml bestand NL.IMRO.1883.BPparkwonwehr-ON01);
 3. Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend beeldkwaliteitsplan (BKP) publiceren en gedurende 6 weken ter inzage leggen met voor een ieder de mogelijkheid om zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
 4. Degenen die een inspraakreactie hebben ingediend schriftelijk van de besluitvorming in kennis stellen en daarbij tevens een exemplaar van de inspraaknota toesturen.

Informatie:  Hans Giesen          

Tel:  046 4778738

e-mail:  hans.giesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Mauritspark; Verlenging actieve minnelijke verwerving

Het college besluit:

 1. De periode van actieve minnelijke verwerving Mauritspark tot nader order te verlengen.
 2. De bewoners hierover  te informeren.

Informatie:  Bert Pex    

Tel:  046 4778670

e-mail :  bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda en ondertekening Manifest “Iedereen doet mee”

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de bijeenkomst “Sterke start”, aan de slag met de Lokale Inclusie Agenda.
 2. In te stemmen met het aangaan van het Manifest “Iedereen doet mee”.

Informatie:  Wim Römkens       

Tel:  046 4777824         

e-mail :  wim.romkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Brief noodklok Zuid Limburg over o.a. Veilig Thuis

Het college besluit in te stemmen met de brief waarin de Zuid-Limburgse noodklok wordt geluid over de financiering van o.a. Veilig Thuis én met de ondertekening daarvan door wethouder Geilen.

Informatie:  Linda Corvers        

Tel:  046 4777645         

e-mail :  linda.corvers@sittard-geleen

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Samenwerkingsafspraken 2019 facilitering trainingscentra en ondersteunende diensten in de Sportzone

Het college besluit in te stemmen met de samenwerkingsafspraken tussen de Provincie en de gemeenten Sittard-Geleen en Beekdaelen inzake de facilitering Sportzone voor het kalenderjaar 2019

Informatie: Jack Rademakers   

Tel:  046 4777737

e-mail :  jack.rademakers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voortgang schaats- en zwemvoorzieningen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jack Rademakers   

Tel:  046 4777737

e-mail :  jack.rademakers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake gemeentelijke huisvesting 50Plus

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jo Nelissen

Tel:  046 4778620         

e-mail :  jo.nelissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels en Jos Bessems         

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake bestuurlijke huisvesting fractie CDA

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jo Nelissen

Tel:  046 4778620         

e-mail :  jo.nelissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels en Jos Bessems         

 

Bestemmingsplan "fietstunnels Raadskuilderweg en Lintjesweg"

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Het bestemmingsplan “fietstunnels Raadskuilderweg en Lintjesweg” gewijzigd vast te stellen.
 2. In te stemmen met de nota van wijzigingen.
 3. In te stemmen met de nota van zienswijzen.
 4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is.

Informatie:  Roel Friesen          

Tel:  046 4778615         

e-mail :  roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Eefje Joosten  

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.