Besluitenlijst week 23 - 2019

Vastgesteld  11 juni 2019

 

Provinciaal Risicoprofiel Limburg

Het college besluit het Provinciaal Risicoprofiel Limburg ter bespreking aan te bieden aan de Ronde.

Informatie:  Luc Bertram           

Tel:  046 4778759         

e-mail :  luc.bertram@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Actualisering aanwijzingsbesluit

Het college besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit van 15 juli 2014 nummer 1148226 in te trekken.
 2. Het aanwijzingsbesluit toezichthouders werkzaam binnen het team Handhaving van de gemeente Sittard-Geleen 2019 vast te stellen.

Informatie:  Nathalie Beurskens-Roelofs           

Tel:  046 4778748         

e-mail :  nathalie.beurskens@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox  en wethouder Felix van Ballegooij          

 

Verkoop Bouwkavel Rijksweg Noord ongenummerd te Sittard

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verkoop van de bouwkavel gelegen aan de Rijksweg Noord ongenummerd te Sittard voor een verkoopprijs van € 402.050,- excl. BTW en Kosten Koper.
 2. Af te wijken van de Grondprijzenbrief 2017 door gebruik te maken van de uitzonderingsregel (zicht op realisatie en reductie van de toekomstige beheerskosten).

Informatie:  Marcel Dieters       

Tel:  046 4778474

e-mail :  marcel.dieters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Bouw Engelenhof Sittard verkeerssituatie Plakstraat/Pullestraat/Putstraat

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  John Janssens

Tel:  046 4777614

e-mail :  john.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Verzoek RUD Zuid Limburg om aan te sluiten bij Regeling werving en selectie interne arbeidsmarkt

Het college besluit:

 1. Het voornemen uit te spreken in te stemmen met het verzoek van RUD Zuid Limburg om aan te mogen sluiten bij de Regeling werving en selectie interne arbeidsmarkt, alsmede met het aanvullende verzoek van de provincie Limburg om alle aan de Gemeenschappelijke regeling RUD Zuid Limburg deelnemende gemeenten en het SSC Zuid-Limburg eveneens de mogelijkheid te bieden aan te sluiten.
 2. Het voornemenbesluit ter instemming voor te leggen aan de ondernemingsraad.
 3. Na te gaan of andere GR’en willen aansluiten en de mogelijkheid te openen voor andere GR‘en om toe te treden.

Informatie:   Han Hermans        

Tel:  046 4778786         

e-mail :  han.hermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Gunning accountantsdiensten boekjaren 2019-2022

Het college besluit:

 1. Het advies van de beoordelingscommissie over te nemen om aan de raad voor te stellen de opdracht voor de accountantsdiensten boekjaren 2019 t/m 2022 voor het perceel Sittard-Geleen te gunnen aan Deloitte Accountants B.V.
 2. In te stemmen met bijgevoegd voorstel aan de raad.
 3. Inschrijver middels bijgevoegde concept brief te informeren over het collegebesluit.
 4. Het collegebesluit ter kennis te brengen van de Commissie Begroting & Verantwoording.
 5. Het financiële effect van deze aanbesteding via de 3e rapportage 2019 als autonome ontwikkeling te verwerken in de begroting 2020.

Informatie:  Sebastiaan Smeets

Tel:  046 4778410         

e-mail :   sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Vragen ex artikel  43 RVO vervolgvragen inzake uitstraling gemeente, onkruid omissie en maaien grasstroken 2019

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Mario Nouwen       

Tel:  046 4778566

e-mail :  mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Pact voor de ouderenzorg

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Miranda Hoffmann 

Tel:  046 4777740

e-mail :  miranda.hoffmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake nachtelijk vervoer over de spoorlijn Sittard-Buchten

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:   Edwin Pirson        

Tel:  046 4778707         

e-mail :  edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeren

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:   Marcel Poeckling  

Tel:  046 4778554         

e-mail :   marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.