Besluitenlijst week 24 - 2019

Vastgesteld  18 juni 2019

 

Goedkeurende controleverklaring Jaarstukken 2018

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de accountantsverklaring en het accountantsverslag.

2. De bijgevoegde stukken doorleiden naar de gemeenteraad.

Informatie: Marianne Dackus    

Tel:  046 4777833

e-mail :  marianne.dackus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Pieter Meekels 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake paardenpension/agrarisch familie bedrijf

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Roel Friessen        

Tel:  046 4778615         

e-mail :  roel.friessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voorgenomen gebiedsontwikkeling VDL Nedcar

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Raymond Ubachs  

Tel:  046 47778424

e-mail :  raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Natuurlijk begraven, Crematie en Grafrechten

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Mario Nouwen       

Tel:  046 4778655         

e-mail :  mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Leon Geilen

 

Duurzaamheidsparagraaf in collegevoorstellen

Het college besluit:

 1. Een duurzaamheidsparagraaf toe te voegen aan het sjabloon voor collegevoorstellen.
 2. De duurzaamheidsparagraaf in ieder geval in te vullen bij alle voorstellen van het cluster RPB, team EO en RO (cluster Beleid) en unit Inkoop (cluster Concern) die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
 3. In de overige gevallen wordt de duurzaamheidsparagraaf ingevuld indien dit naar het oordeel van de portefeuillehouder waarde heeft.
 4. Het effect van de duurzaamheidsparagraaf over een jaar te evalueren.
 5. De communicatieparagraaf in collegeadviezen ook verplicht te stellen.

Informatie:  Annabelle Pereboom

Tel:  046 4778871         

e-mail :  annabelle.pereboom@sittard-geleen.nl       

Portefeuillehouder:  Wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake brief SHMS inzake Samen Duurzaam in Sittard-Geleen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken

Informatie:  Ger Heyman          

Tel:  046 4777703         

e-mail :  ger.heyman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Jos Bessems

 

Intrekking van nog geldend voorkeursrechtbesluit op percelen gelegen in het complex de Ligne

Het college besluit:

 1. Het aanwijzingsbesluit van  de raad van de gemeente Sittard-Geleen d.d.10 jun 2010, met betrekking tot de percelen gelegen in het bestemmingsplangebied “Dobbelsteen”, waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) van toepassing zijn, in te trekken.
 2. De aanwijzing van het gemeentelijk voorkeursrecht betreffende de bij voormeld intrekkingsbesluit behorende situatietekening d.d. 27-05-2019 met nr. 9286_Wvg en de op bijbehorende perceellijst aangeduide percelen, door te halen in het Wkpb-register (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.

Informatie:  Frank aan het Rot  

Tel:  046 4778692

e-mail :  frank.aanhetrot@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Jos Bessems

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.