Besluitenlijst week 26 - 2019

Vastgesteld  2 juli 2019

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake aanpak lachgas

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Kees Blankers       
Tel:  046 4777691         
e-mail :   kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Wijzigingen team facilitaire services

Het college besluit:

 1. Bij wijze van voorgenomen besluit te bepalen dat: Het Postproces (+ bijpassende formatie)  naar het team KCC en burgerzaken wordt overgeplaatst.
 2. Dit  voorgenomen besluit aan de OR ter advisering voor te leggen.

Informatie: Malou van der Meulen

Tel:  046 4777777
e-mail:  malou.vandermeulen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Confucius Instituut

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met het Confucius Instituut.

Informatie:  Hanny Ras-Kluitenberg      
Tel:  046 4778328
e-mail :  hanny.ras@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Ontwikkeling Kloosterkwartier Sittard

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de brieven van Ballast Nedam en Pantelis Group.
 2. In te stemmen met het reserveren van de resterende 20 parkeerplaatsen Ursulinenparking voor verkoop aan de investerende (eigenaar / belegger realisatie) marktpartij Sector 1 Kloosterkwartier (Oude markt 1) Sittard.
 3. In te stemmen met de brieven aan Laudy en Ballast Nedam.
 4. In te stemmen met het onder condities beschikken van € 250.000 ISV aan Pantelis Group conform antwoordbrief aan Pantelis Group.

Informatie:  Sjaak Aussems     
Tel:  046 4777747
e-mail :  sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels en Jos Bessems

 

Samenwerkingsovereenkomst en Dienstverleningsovereenkomst 'Inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement' 2019-2023 Wmo en Leerlingenvervoer Westelijke Mijnstreek

Het college besluit:

 1. De samenwerkingsovereenkomst 'inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement Wmo en Leerlingenvervoer Westelijke Mijnstreek’ 1 juli 2019 - 1 juli 2023 vast te stellen.
 2. De dienstverleningsovereenkomst 'inkoop, contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement Wmo en Leerlingenvervoer Westelijke Mijnstreek’ 1 juli 2019 - 1 juli 2023 vast te stellen.
 3. Het mandaatbesluit dat hoort bij de samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst 'inkoop, contractbeheer, contractmanagement enleveranciersmanagement Wmo en Leerlingenvervoer Westelijke Mijnstreek’ 1 juli 2019 -1 juli 2023 vast te stellen.

Informatie:  Vivienne Lodder
Tel:  046 4778402
e-mail :  vivienne.lodder@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake uitstoot lachgas Chemelot

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Kees Blankers 
Tel:  046 4777691 
e-mail :   kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Milieuschade door Chemelot

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Kees Blankers 
Tel:  046 4777691  
e-mail :   kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum Noord

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Edwin Gerrmann   
Tel:  046 4778599
e-mail :  edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

1e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 1e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR.
 2. De 1e kwartaalrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en tevens door te geleiden naar de raadsagendacommissie ter bespreking in de ronde van 29 augustus 2019.

Informatie: Audrey Cortlever     
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.