Besluitenlijst week 28 - 2019

Vastgesteld  16 juli 2019

 

Niet-Strategisch Vastgoed 2019

Het college besluit:

  1. De lijst Niet-Strategisch Vastgoed 2019 vast te stellen en opdracht te geven aan Unit Vastgoed voor het vervreemden van Niet-Strategisch Vastgoed, waarbij opbrengstmaximalisatie het uitgangspunt is.
  2. De Raad de lijst ter kennisname toe te zenden en te informeren via de raadsinformatiebrief.

Informatie:  Leon Vaessen       
Tel:  046 4778359  
e-mail :  leon.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Aanwijzing heffingsambtenaar en deurwaarder BsGW 

Het college besluit in te stemmen met

  1. Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar.
  2. Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder.

Informatie:  Joline Gilissen  
Tel:  046 4777592
e-mail :  joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake voltooien woonwagenkamp

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie,  ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Theo de Jongh      
Tel:  046 4778653
e-mail :  theo.dejongh@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Besluit Wmo 2019-1 en Beleidsregels Wmo 2019-1

Het college besluit:

  1. Het Besluit Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019-1 vast te stellen.
  2. De Beleidsregels Wmo gemeente Sittard-Geleen 2019-1 vast te stellen.

Informatie:  Esther Engelen      
Tel:  046 4778957         
e-mail :  esther.engelen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Zuid-Limburg

Het college besluit in te stemmen met de startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) Zuid-Limburg.

Informatie:  Kees Blankers       
Tel:  046 4777691
e-mail :  kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Uitvoeringsbesluit Oostelijke Schootsvelden fase 2

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met het nemen van een uitvoeringsbesluit voor het project Oostelijke Schootsvelden fase 2, conform het projectvoorstel.
  2. De € 800.000 investeringsmiddelen aan te wenden, die de raad op 20 december 2018 aanvullend beschikbaar heeft gesteld voor het uitvoeren van het project Oostelijke Schootsvelden fase 2.

Informatie:  Raymond Dumont 
Tel:  046 4778403
e-mail :  raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.