Besluitenlijst week 29 - 2019

Vastgesteld  23 juli 2019

 

Evaluatie cameratoezicht Sittard-Geleen

Het college besluit:

  1. Vaststellen van de tussentijdse evaluatie cameratoezicht 2019.
  2. De tussentijdse evaluatie voor te leggen aan de Raad.

Informatie:  Martine de la Haye / Helga Gibbels
Tel:  046 4778459 / 7897 
e-mail :  martine.delahaye@sittard.geleen.nl | Helga.gibbels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Aanwijzing heffingsambtenaar en deurwaarder BsGW 

Het college besluit In te stemmen met:

  1. Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, WOZ ambtenaar.
  2. Het aanwijzingsbesluit gemeentelijke deurwaarder.

Informatie:  Joline Gilissen 
Tel:  046 4777592
e-mail :  joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers

Het college besluit vaststellen dat:

  1. voor burgemeester Cox en de (oud-) wethouders Bessems, Guyt, Joosten, Kamphuis, Meekels, Van Ballegooij en Van Rijswijk de in de Gemeentewet geregelde verrekenplicht voor inkomsten uit de zgn. niet ambtsgebonden nevenfuncties niet van toepassing is;
  2. voor de (oud-)wethouders Geilen, Lebens, Schmitz en Verblakt-Schmeits voor het jaar 2018 geen verrekening van inkomsten uit niet ambtsgebonden nevenfuncties hoeft plaats te vinden.

Informatie:  Bert Ehlen
Tel:  046 4777777
e-mail :  bert.ehlen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Subsidie 2019 Sportstichting Sittard-Geleen

Het college besluit de Sportstichting Sittard-Geleen voor het jaar 2019 een subsidie te verlenen ten bedrage van  € 4.178.000.

Informatie: Dre Biesmans 
Tel:  046 4777710  
e-mail :  dre.biesmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems   

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.