Besluitenlijst week 30 - 2019

Vastgesteld  30 juli 2019

 

Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de aanbevelingen van de commissie bezwaarschriften in het jaarverslag.
 2. doorgeleiding van het jaarverslag naar de Raad.

Informatie:  Wiel van Wersch 
Tel:  046 4777732 
e-mail :  wiel.vanwersch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Aanwijzing collectieve ADV-dagen en vaststelling data personele activiteiten in 2020

Het college besluit:

 1. Bij wijze van voorgenomen besluit te bepalen dat als collectieve ADV-dagen c.q. –dagdelen voor 2020 worden aangewezen:
  vrijdag 22 mei, zijnde de dag tussen Hemelvaartsdag en het weekend; maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december en donderdagochtend 31 december, betreffende de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar,
  neerkomend op 36 uur van de in totaal als zodanig aan te wijzen 48 uur.
 2. Dit voornemen voor instemming voor te leggen aan de Ondernemingsraad, zodat na ontvangst van de instemmingsreactie tot definitieve vaststelling van de ADV-dagen en –dagdelen in 2020 kan worden overgegaan.
 3. Te bepalen dat de jaarlijkse eindejaarsviering op vrijdag 18 december 2020 plaatsvindt, vanaf 16:00 uur op een nader te bepalen locatie.

Informatie:  Peter Boers 
Tel:  046 4777637
e-mail :  peter.boers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Wijzigingen team facilitaire services

Het college besluit definitief in te stemmen met het overplaatsen van het Postproces (+ bijpassende formatie)  naar het team KCC en burgerzaken.

Informatie: Malou Van der Meulen 
Tel:  046 4777777 
e-mail :  malou.vandermeulen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Persbericht Participatiebedrijf

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Audrey Cortlever
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.