Besluitenlijst week 32 - 2019

Vastgesteld   13 augustus 2019

 

Aangaan Vaststellingsovereenkomst Middengebied Deelplan A en Deelplan C

Het college besluit:

  1. De definitieve vaststellingsovereenkomst Middengebied Deelplan A en Deelplan C aan te gaan met CV De Haese. De inhoud en strekking hiervan zijn gelijk aan de concept-vaststellingsovereenkomst d.d. 23 juli 2018.
  2. Wethouder P.M. Meekels, voor zover dat voor de nadere detaillering van de afspraken tussen partijen en in lijn met onderhavig besluit nog noodzakelijk mocht zijn, te mandateren tot het wijzigen van de concept-vaststellingsovereenkomst. 

Informatie:  Rosemarie Melissen 
Tel:  046 4778694  
e-mail :   rosemarie.melissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Afronding Hof van Langfoor

Het college besluit in te stemmen met de budget neutrale begrotingswijziging (bijlage 1) van de voormalige grondexploitatie Hof van Langfoor en deze wijziging te verwerken in een nieuwe grondexploitatie in de 3e rapportage 2019

Informatie:  Sjaak Aussems 
Tel:  046 4777747
e-mail :  sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen

 

Afronding Zitterd ReviSited Fase 1 (De Kam) met nog in realisatie Hof van Serviam (bouwblokken 6 en 7a) en De Frontier (bouwblok 1)

Het college besluit in te stemmen met de budgettair neutrale begrotingswijziging van de voormalige grondexploitatie Zitterd ReviSited Fase 1 en deze middels een nieuwe grondexploitatie te verwerken in de 3e rapportage 2019.

Informatie:  Sjaak Aussems 
Tel:  046 4777747
e-mail :  sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels en Jos Bessems

 

Verkoop parkeerplaatsen Odaparking tbv project Engelenhof

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de verkoop van 43 parkeerplaatsen in de Odaparking tbv project Engelenhof (vlek helft K+ helft L).
  2. In te stemmen met de overeenkomst ter bekrachtiging van de wijziging inzake plan Engelenhof.
  3. Kennis nemen van het ten gunste van de boekwaarde brengen van de verkoopopbrengst (conform BBV), resulterend in een lagere huur voor de unit Parkeren.
  4. In te stemmen met verzending raadsinformatiebrief.

Informatie:  John Janssens
Tel:  046 4777614
e-mail :  Jm.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Pieter Meekels en Eefje Joosten

 

Beleidsregel toewijzing opengevallen vaste standplaatsen weekmarkten gemeente Sittard-Geleen

Het college besluit de Beleidsregel toewijzing opengevallen vaste standplaatsen weekmarkten gemeente Sittard-Geleen vast te stellen.

Informatie:  Jure Alajbeg
Tel:  046 4778619 
e-mail :  jure.alajbeg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake ‘Gevaarlijkste wegen in Limburg’

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Bert Velderman 
Tel:  046 4778629
e-mail :  bert.velderman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Verklaring van geen bedenkingen bergbezinkbassin

Het college besluit de raad voor te stellen:

  1. Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan “Sittard-Zuid” ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bergbezinkbassin aan de Berkenlaan te Sittard.
  2. Te bepalen dat, indien geen zienswijzen tegen het ontwerp van het vergunningenbesluit c.q. tegen deze ontwerp verklaring worden ingediend, deze verklaring van geen bedenkingen automatisch definitief wordt op de dag nà die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.

Informatie:  Marjolène van Cleef
Tel:  046 4778919 
e-mail :   marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen en Kim Schmitz    

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.