Besluitenlijst week 36 - 2019

Vastgesteld   10 september 2019

 

Benoeming nieuwe leden commissie bezwaarschriften

Het college besluit ingaande 1 oktober 2019 voor de duur van 4 jaar te benoemen

 1. tot lid van de commissie bezwaarschriften, Kamers Sociale en Personele Zaken: mevrouw mr. P.A. van Enckevort en mevrouw mr. A. Lotfy.
 2. tot lid van de commissie bezwaarschriften, Algemene Kamer:  de heer mr. D. Lavain.

Informatie:  Wiel van Wersch   
Tel:  046 4777732  
e-mail :  wiel.vanwersch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Convenant PGA voorkoming radicalisering en extremisme provincie Limburg

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de inhoud van het Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en extremisme provincie Limburg (versie 1 maart 2019) en het convenant namens de gemeente aan te gaan.
 2. In te stemmen met ondertekening van het convenant door de burgemeester conform het gestelde in artikel 171 Gemeentewet;
 3. De burgemeester te mandateren om namens het college eventuele wijzigingen die na vaststelling van het convenant noodzakelijk zijn, aan te brengen.

Informatie:  Helga Gibbels
Tel:  046 4777897
e-mail :  helga.gibbels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Brief aan Openbaar Ministerie Limburg inzake pand Oude Veerstraat 9-15 te Grevenbicht

Het college besluit via een brief vragen te stellen aan het Openbaar Ministerie Limburg over de huidige stand van zaken rondom het conservatoir beslag op het pand Oude Veerstraat 9-15 te Grevenbicht.

Informatie:  Rick Alberts
Tel:  046 4777461 
e-mail :  rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake lachgasaanpak

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marcel Kretzers
Tel:  046 4777682
e-mail :  marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake mogelijke vestiging van Black Bear op Chemelot

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rob Driessen 
Tel:  046 4778567  
e-mail :  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels   

 

Verplaatsing donderdagmarkt ivm live-uitzending Omroep Max d.d. 26 september 2019

Het college besluit akkoord te gaan met het verplaatsen van de donderdagmarkt Sittard op 26 september 2019 naar het Tempelplein te Sittard in verband met de tv-uitzendingen van Omroep MAX.

Informatie:  Lenny Wilms van Bokhoven 
Tel:  046 4777106
e-mail :  lenny.wilmsvanbokhoven@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake afvaldumpingen buitengebied

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Mario Nouwen
Tel:  046 4778655
e-mail :  mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen       

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake onkruidbestrijding

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Mario Nouwen 
Tel:  046 4778655  
e-mail :  mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen       

 

Vragen ex art.43 RVO d.d. 29 augustus jl. inzake de brand bij de Biomassa centrale in Sittard en de gevolgen voor Het Groene Net van mevrouw Bühler van de CDA-fractie

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Annabelle Pereboom 
Tel:  046 4778871
e-mail :  annabelle.pereboom@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex Artikel 43 RvO inzake Brand Biomassacentrale van de heer Pfoster van de PVV-fractie van 29 augustus jl.

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Annabelle Pereboom 
Tel:  046 4778871
e-mail :  annabelle.pereboom@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Keuze verduurzaming eigen elektriciteitsverbruik via Garanties van oorsprong (GvO's)

Het college besluit in te stemmen met het verduurzamen van het eigen elektriciteitsverbruik middels Garanties van Oorsprong voor Europese Wind.

Informatie:  Rogier Dieteren 
Tel:  046 4777777  
e-mail :   rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Jaarverslag ARK en jaarverslag college van B&W inzake adviezen van de ARK over de jaren 2016 t/m 2018

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag over de jaren 2016 t/m 2018 van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en het jaarverslag van het college van Burgemeester en Wethouders inzake adviezen van deze Commissie, eveneens over deze jaren.
 2. Beide verslagen op de lijst ingekomen stukken te plaatsen ten behoeve van de gemeenteraad.

Informatie:  Mariska Janssen 
Tel:  046 4778562 
e-mail :  mariska.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Kim Schmitz en Jos Bessems  

 

Proeftuin centrum Geleen: voortgang amendement en oormerken middelen

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de uitwerking en de verdere voortgang van het amendement “binnenstedelijke ontwikkeling en parkeren” d.d. 3 juli 2019 respectievelijk van de “proeftuin”.
 2. De gemeentelijke inzet van middelen voor de uitvoering van de Proeftuin Centrum Geleen oormerken binnen de reguliere budgetten

Informatie:  Raymond Ubachs
Tel:  046 47778424
e-mail :  raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Ledenraadpleging onderhandelaarsakoord Cao SW 2019

Het college besluit in te stemmen met het voorgelegde onderhandelaarsakkoord middels instemmend te reageren op de ledenraadpleging.

Informatie:  Audrey Cortlever 
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Service voor de inwoners bij het aanvragen van nieuwe documenten

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Lucien Loozen       
Tel:  046 4778148         
e-mail :   lucien.loozen@sitard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

 

Proeftuin Centrum Geleen; maatregel parkeren

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De maatregel Parkeren als onderdeel van de Proeftuin Centrum Geleen vast te stellen.
 2. In te stemmen met de 1e wijziging van de publiekrechtelijke parkeertarieven 2019.

Informatie:  Marcel Poeckling   
Tel:  046 4778554
e-mail :  marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Wethouder Eefje Joosten

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.