Besluitenlijst week 39 - 2019

Vastgesteld   1 oktober 2019

 

Uitnodiging tot bijdragen aan de nascholingsreis ‘Preventie in de Westelijke Mijnstreek: van behandelzorg naar gezondheidszorg’

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de uitnodiging tot deelname en leveren van een bijdrage van wethouder Leon Geilen aan een nascholingsreis voor huisartsen en specialisteren gericht op het thema ‘Preventie in de Westelijke Mijnstreek: van behandelzorg naar gezondheidszorg’ van 2 tot en met 5 oktober 2019.
 2. De gemeenteraad via het fractievoorzittersoverleg op de hoogte te stellen van het besluit van het college.

Informatie:  Daphne Kagelmaker  
Tel:  046 4777726
e-mail :  daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Exporeal 2019

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het programma van de Exporeal 2019.
 2. Instemmen met de buitenlandse dienstreis van wethouder Meekels naar de Exporeal 2019 (6 tot en met 8 oktober) te München, Duitsland.
 3. De gemeenteraad via het fractievoorzittersoverleg te informeren over de dienstreis en een verslag van de dienstreis aan te kondigen.

Informatie:  Hannie Ras-Kluitenberg
Tel:  046 4778328         
e-mail:  hannie.ras@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Verklaring van geen bedenkingen deelinrichting Katoen Natie Limburg Chemelot

Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 • Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrein DSM Geleen” ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe deelinrichting Katoen Natie Limburg Chemelot.
 • Te bepalen, dat indien het bevoegd gezag, zijnde Gedeputeerde Staten van Limburg, oordelen dat er geen ontvankelijke zienswijzen tegen het ontwerp van het vergunningbesluit c.q. tegen deze ontwerpverklaring worden ingediend, deze verklaring van geen bedenkingen automatisch definitief wordt op de dag nà die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.

Deze (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen te doen toekomen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

Informatie:  Rob Driessen 
Tel:  046 4778567
e-mail :  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Gezamenlijke zienswijze Limburgse overheden op de ontwerp NOVI

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de gezamenlijke zienswijze van de Limburgse overheden op de ontwerp NOVI.
 2. het indienen van deze zienswijze door GS mede namens het college van B&W.
 3. het zonodig door de Provincie aanbrengen van laatste kleine tekstaanpassingen (van ondergeschikte aard) in de eindconcept zienswijze.
 4. het meegeven van een aantal voorstellen voor tekstaanpassing aan de Provincie.

Informatie:  Marion Nieuwenhuijzen
Tel:  046 4778308         
e-mail :  marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz     

 

Zendtijdtoewijzing aan de Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om het Commissariaat voor de Media te adviseren de Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek per 1 januari 2020 aan te wijzen als publieke media-instelling nu deze voldoet aan de eisen van artikel 2.61 lid 2 Mediawet 2008.

Informatie:  Jan Miltenburg
Tel:  046 4777602
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Uitvoeringsbesluit project Den Tempel

Het college besluit:

 1. een uitvoeringsbesluit te nemen voor de uitvoering van het project Den Tempel conform het projectvoorstel.
 2. de € 900.000 euro investeringsmiddelen, die de raad op 20 december 2018 beschikbaar heeft gesteld voor het uitvoeren van het project Den Tempel, hiervoor aan te wenden.

Informatie:  Raymond Dumont
Tel:  046 4778403
e-mail :  raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Zienswijze aansluiting ZOwonen bij Thuis in Limburg

Het college besluit een positieve zienswijze te geven ten aanzien van het voornemen van woningcorporatie ZOwonen om zich per 1 juli 2020 aan te sluiten bij het provinciaal woningaanbod- en verdelingssysteem ‘Thuis in Limburg’ (TiL) en hen per brief daarover te informeren.

Informatie:  Anouk Theeuwen   
Tel:  046 4778437
e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake EHBO-Post voor containers

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jean Sijmons        
Tel:  046 4778764
e-mail :  jean.sijmons@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake strategie laadinfrastructuur  

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Edwin Gerrmann
Tel:  046 4778599
e-mail :  edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Eefje Joosten en Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.