Besluitenlijst week 02 - 2019

Vastgesteld  15 januari 2019

 

Ontwerp bestemmingsplan Poort van Geleen 2018

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan "Poort van Geleen 2018"
 2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken voor het indienen van zienswijzen ter

  visie te leggen.

Informatie:  Rob Driessen
 
Tel:  046 4778567

e-mail :  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Pieter Meekels      

 

Toezichtsvorm GS begroting 2019

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de brief ‘Begroting 2019’ dd. 11 december 2018 van de provincie Limburg.
 2. In te stemmen met de voorgestelde opvolging op de door de provincie in haar brief geuite zorgpunten.

Informatie:  Gerrie de Bruijn

Tel:  046 4778039
  
e-mail :  gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Pieter Meekels     

 

Vervolgacties begroting 2019 - bestuursopdrachten

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de vervolgacties naar aanleiding van de besluitvorming over de

  begroting 2019, zoals opgenomen in ‘Overzicht vervolgacties begroting 2019’.

 2. In te stemmen met de voorliggende bestuursopdrachten inzake:
  • Openbare ruimte – verlaging onderhoudsniveau C;
  • Financieel beleid – verwerving externe middelen;
  • Cultuur – optimalisering exploitatie podia;
  • Ruimtelijke ontwikkeling – vergroting woningbouwprogramma;
  • Vastgoed & accommodaties – aanscherping kaderstelling accommodatiebeleid/ strikte toepassing huidige kaderstelling voetbalaccommodaties/ insourcin Sportstichting;
  • Sport – vermarkten ESCS-locatie, inclusief zwembad de Nieuwe Hateboer, stopzetten exploitatiebijdrage trainingscentra Sportzone;

   zoals nader uitgewerkt in bijlage 2 ‘Opdrachtformuleringen bestuursopdrachten’.

Informatie:  Gerrie de Bruijn

Tel:  046 4778039
 
e-mail :  gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels 

       

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de begroting 2019 motie kaasschaaf

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Gerrie de Bruijn

Tel:  046 4778039

e-mail :  gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Budget dialoog Samen Duurzaam

Het college besluit in afwijking van het collegebesluit van 4 september 2018 in te stemmen met (deels) vervangende dekking voor de dialoog samen duurzaam uit de budgetten:

 • Lobby
 • Samenwerking
 • Ruimtelijk beleid/gebiedsvisies
 • Innovatiebudget sociaal domein
 • Milieuprogramma verslaglegging
 • Balanspost leefbaarheidsagenda

Informatie:  Annemarie Janssen

Tel:  046 4777863

e-mail :  annemarie.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het complex Reemveld Einighausen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Mario Nouwen

Tel:  046 4778655

e-mail :  mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.