Besluitenlijst week 04 - 2019

Vastgesteld  29 januari 2019
 

 

Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen en de Europees Parlementsverkiezingen

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de voorgestelde stembureaus voor de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019 en de Europees Parlementsverkiezingen op 23 mei 2019.
  2. De raad te informeren per raadsinformatiebrief.

Informatie:  Lucien Loozen|

Tel:  046 4777639

e-mail :  lucien.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

  

Vaccinatieprogramma jeugd

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het aangaan van de Overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 2019.
  2. De jaarlijks te ontvangen bedragen in het gemeentefonds (€ 140.025,- vs. septembercirculaire 2018 ) structureel te reserveren voor de GGD Zuid Limburg om het vaccinatieprogramma uit te voeren conform bovenstaande overeenkomst.

Informatie:  Hilda Mertens 

Tel:  046 4777436
 
e-mail :  hilda.mertens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen    

 

Collegevoorstel vragen ex artikel 43 RVO inzake nadeelcompensatie voor ondernemers bij rechtmatig overheidsoptreden

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken. 

Informatie:  Bob Bongers 

Tel:  046 4778790

e-mail :  bob.bongers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Ontwerp bestemmingsplan Hennekuilstraat-Putstraat

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gewijzigde ontwerpbestemmingsplan “Hennekuilstraat ong. Born/Putstraat 57 Sittard” (NL.IMRO.1883.BPHennekuilstraat -ON01);
  2. In te stemmen met het concept-schrijven met daarin de gemeentelijke reactie op de ingekomen inspraakreactie;
  3. Het ontwerp van het bestemmingsplan op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter visie te leggen, tijdens welke periode door een ieder omtrent het ontwerp naar keuze schriftelijk of mondeling zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht.

Informatie:  Marjolene van Cleef 
 
Tel:  046 4778919

e-mail :   marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Wijziging Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (incl. wijziging 15 Modelbouwverordening VNG)

Het college besluit kennis te nemen van en in te stemmen met het ter besluitvorming aan de gemeenteraad aanbieden van het raadsvoorstel inzake wijziging van de Bouwverordening Sittard-Geleen 2012 (incl. wijziging 15 op de Modelbouwverordening VNG).

Informatie:  Mariska Janssen

Tel:  046 4778512

e-mail :  mariska.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Beantwoording ingekomen brief Zuyderland inzake verhoging parkeertarieven in parkeergarage ziekenhuis Zuyderland

Het college besluit akkoord te gaan met de beantwoording.

Informatie:  Maurice Veders

Tel:  046 4778517

e-mail :  maurice.veders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.