Besluitenlijst week 40 - 2019

Vastgesteld  8 oktober  2019

 

Dienstreis Süd-Tirol 2019

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het programma van de dienstreis Süd-Tirol 2019.
 2. In te stemmen met de buitenlandse dienstreis van de portefeuillehouder vrijetijdseconomie en portefeuillehouder omgevingsbeleid, ruimtelijke ordening en inrichting naar Süd-Tirol (16 tot en met 19 oktober 2019).
 3. De gemeenteraad via het fractievoorzittersoverleg te informeren over de dienstreis en een verslag van de dienstreis aan te kondigen.

Informatie:  Ivo Janssen 
Tel:  046 4778536         
e-mail :  ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Bestuursakkoord onderdeel visievorming Sittard-Geleen 2030

Het college besluit akkoord te gaan met:

 1. de uitgangspunten offerte uitvraag.
 2. de gunningscriteria.

Informatie:  Leo Burdorf  
Tel:  046 4777777
e-mail :  leo.burdorf@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox en wethouder Pieter Meekels

 

Project waarderen op oppervlakte

Het college besluit:

 1. In te stemmen met optie 2 van de offerte van de BsGW;
 2. Het hoofd concernstaf te mandateren tot accordering van de offerte van de BsGW;
 3. In te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de 3e programmarapportage 2019.

Informatie:  Joline Gilissen
Tel:  046 4777592         
e-mail :  joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels   

 

Vragen ex art 43 RVO inzake huisvesting de dato 22 mei 2019 en efficiency vraag

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marcel Heckmans  
Tel:  046 4777777
e-mail :  marcel.heckmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Onderhoudsplan Gebouwen 2019

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van het onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, Sportgebouwen, parkeergebouwen, De Domijnen (Schouwburg) en scholen conform het Onderhoudsplan gebouwen 2019 voor een totaalbedrag van afgerond € 3,89 miljoen.
 2. In te stemmen met het inzetten van de in 3 voorzieningen en 3 reserves aanwezige middelen voor het uitvoeren van onderhoud gebouwen en accommodaties conform het Onderhoudsplan gebouwen 2019. Het gaat daarbij om:
  a. Bestemmingsreserve planmatig onderhoud vastgoed (gebouwen, afgerond € 2,15 miljoen).
  b. Voorziening onderhoud parkeergebouw (afgerond € 0,34 miljoen),  afgerond.
  c. Voorziening groot onderhoud cultureel centrum (Schouwburg) (€ 0,28 miljoen),.
  d. Voorziening planmatig onderhoud onderwijsgebouwen (afgerond € 0,20 miljoen).
  e. Bestemmingsreserve planmatig onderhoud sportaccommodaties (gebouwen, afgerond € 0,47 miljoen).
  f. Risicoreserve,  t.b.v. eigenaarsonderhoud sportaccommodaties (€ 0,44 miljoen).
 3. Akkoord te gaan met de bijbehorende begrotingswijziging.
 4. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de inzet van middelen uit de reserves voor het planmatig onderhoud van de gebouwen  en de bijbehorende begrotingswijziging, en deze in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voor te leggen aan de provinciaal toezichthouder.

Informatie:  Chrit Savelkoul      
Tel:  046 4778551         
e-mail :  chrit.savelkoul@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

GGD Zuid-Limburg, eerste begrotingswijziging 2020 alsmede de oprichting van een tijdelijke BV door de GGD Zuid-Limburg

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020;
 2. In te stemmen met doorgeleiding van bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de Gemeenteraad wordt gevraagd om:
  a.   In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2020 van de GGD Zuid-Limburg en geen zienswijze hierop in te dienen.
  b.   Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de oprichting van een tijdelijke BV door de GGD Zuid-Limburg ter vermijding van rechtspositionele knelpunten voor personeelsleden bij overgang van onderneming.

Informatie:  Maurice Leenders  
Tel:  046 4777760         
e-mail :  maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Vaststelling subsidie Partners in Welzijn 2018

Het college besluit:

 1. De subsidie van PIW over 2018 vast te stellen op € 2.808.000,-
 2. PIW hierover te  informeren via de vaststellingsbeschikking.

Informatie:  Marcel Kretzers      
Tel:  046 4777682
e-mail :  marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Jeugdfonds Cultuur Limburg

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de resultaten van het Jeugdfonds Cultuur Limburg in de periode 2015 tot en met  2018.
 2. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Cultuur Limburg en de gemeente Sittard-Geleen voor 2019 en volgende jaren.

Informatie:  Jan Miltenburg
Tel:  046 4777602         
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Kim Schmitz en Jos Bessems  

 

Continuering partnerschap Grensinfopunt Maastricht tot en met 2024

Het college besluit in te stemmen met continuering van het partnerschap Grensinfopunt Maastricht tot en met 2024 en hen via een subsidiebeschikking hierover te informeren.

Informatie:  Amra de Vries-Avdic          
Tel:  046 4777473
e-mail :  amra.avdic@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Transformatievisie Wonen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uitvoeren van wijkgerichte pilots gericht op een toekomstbestendige transformatie van de bestaande woningvoorraad in Sittard-Geleen (mede ter lokale
  ondersteuning van het proces te komen tot een transformatievisie Westelijke Mijnstreek).
 2. De raad via de 3e rapportage 2019 voor te stellen € 144.000 uit de reserve ‘Lokale DUB’ in te zetten conform het voorstel.

Informatie:  Ronald Geurts
Tel:  046 4778585         
e-mail :  ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij

 

Operationalisering Participatiebedrijf per 1-1-2020

Het college besluit

 1. De partijen uit het bestuursconvenant te berichten dat  gemeente Sittard-Geleen de overeen te komen dienstverlening kan uitvoeren vanaf 1 januari 2020, uitgaande van het vooralsnog in stand houden van de BV (na aandelenoverdracht) en de oprichting van een nieuwe GR voor het werkgeverschap van de WSW-ers.
 2. In te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw en deze aan de gemeenteraad voor toestemming voorleggen cf art. 1 lid 2 Wgr.
 3. In te stemmen met het voordragen van de portefeuillehouders Sociale Zaken (dhr. Van Ballegooij) en Stedelijke Ontwikkeling, Economie en Middelen (dhr. Meekels) als leden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf.
 4. Als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur de portefeuillehouders mevr. Schmitz en mevr. Joosten voor te dragen.
 5. Het voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad in haar vergadering van 7 november 2019.

Informatie:  Audrey Cortlever
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Alternatief wandelpad in verband met de afsluiting van de onbewaakte spoorwegovergang aan de Lintjesweg

Het college besluit In te stemmen met de brief gericht aan de Directeur-Zuid ProRail, waarin kenbaar wordt gemaakt dat en waarom niet wordt ingestemd met de aanleg van een wandelpad als tijdelijk alternatief voor de per 10 juli jongstleden afgesloten spoorwegovergang aan de Lintjesweg

Informatie:  Ronald Geurts       
Tel:  046 4778585         
e-mail :  ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.