Besluitenlijst week 41 - 2019

Vastgesteld  22 oktober 2019

 

Deelname Smart City World Expo Congres Barcelona (Spanje)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met deelname van wethouder Geilen aan de Smart City World Expo Congres op 19, 20 en 21 november 2019 in Barcelona.
 2. De gemeenteraad via het fractievoorzittersoverleg op de hoogte te stellen van het besluit van het college.

Informatie:  Marjolein Pauly 
Tel:  046 4777777 
e-mail :  marjolein.pauly@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake salafisme op scholen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marjon van der Leeuw  
Tel:  046 4778820
e-mail :  marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouders:  burgemeester Sjraar Cox en wethouders Kim Schmitz en Berry van Rijswijk

 

Rekenkameronderzoek verbonden partijen

Het college besluit in te stemmen met de zienswijze van het college op het voorstel van de griffier aan de gemeenteraad.

Informatie:  Servé Roberts 
Tel:  046 4778060         
e-mail :  serve.roberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

SAMEN DUURZAAM en Interbestuurlijk Programma

Het college besluit:
de IBP-proeftuin ‘regionale inbedding van Chemelot’ als hefboom te benutten om de doelen van SAMEN DUURZAAM te realiseren in de opgaven ‘vooroplopen naar een duurzame toekomst’ en ‘een duurzame economie voor werk en innovatie’ door:

 1. in deze proeftuin samen te werken met:
  a. Ministerie van EZK, met als belangrijkste motief de transformatie van Chemelot naar de meest duurzame en competitieve chemiesite van Europa en de aanhaking van regionale MKB-ondernemers aan deze transformatie;
  b. Het ministerie van BZK, met als belangrijkste motief de benutting van de grensoverschrijdende agglomeratie voordelen in de Euregio op het gebied van arbeidsmarkt, kennis en ondernemen;
  c. Het ministerie van I&W, met als belangrijkste motief de ruimtelijke inbedding van de transformatie en de fysieke(onder- en bovengrondse) infrastructuur.
  d. De ministeries van SZW en OC&W, met als belangrijkste motief de veranderingen op het gebied van onderwijs-arbeidsmarkt;
 2. in de proeftuin primair een verbindende, faciliterende en aanjagende rol te vervullen ten opzichte van de partijen die een centrale rol hebben in de transformatie van Chemelot 
  a.  Chemelot Site en Chemelot Campus
  b.  DSM
  c.  Chill
  d.  Vista College
 3. mede als onderdeel van het bestuursakkoord met de provincie, deze een leidende rol te geven in de ontwikkeling van de interbestuurlijke samenwerking tussen rijk, provincie en gemeenten;
 4. € 70.000 beschikbaar te stellen voor de inhuur van expertise op het gebied van het opstellen van en onderhandelen over een gezamenlijk investeringsprogramma van rijk en regio;
 5. € 100.000 beschikbaar te stellen als co-financieringsmiddelen voor onderzoek dat binnen de proeftuin verricht gaat worden;
 6. € 30.0000 beschikbaar te stellen voor externe communicatie;
 7. De totaal geraamde kosten, groot € 200.000 te dekken uit: algemene middelen (€ 100.000), en externe middelen (€ 100.000).

Informatie: Denis Crompvoets
Tel: 046 4778600
e-mail : denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

SAMEN DUURZAAM

Het college besluit door te gaan met het faciliteren van de samenwerking met inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen in SAMEN DUURZAAM door:

 1. ruimte te bieden voor initiatieven van maatschappelijke partners op de prioriteiten Energietransitie & Innovatie, Arbeidsmarkt, Jeugd, Wonen & Leven, Identiteit & Imago.
 2. prioriteit te geven aan de bestuurlijke en ambtelijke capaciteit om deze initiatieven te faciliteren.
 3. de Brightlands Innovation Factory in te schakelen voor de ontwikkeling en begeleiding van deze initiatieven, alsmede voor de ontwikkeling van de competenties van gemeentelijke medewerkers die nodig zijn voor innovatie en co-creatie met maatschappelijke partners.
 4. het draagvlak voor SAMEN DUURZAAM te vergroten door ‘on-line’ informatie over alle aspecten via www.samenduurzaaminsittardgeleen.nl
 5. voor de inschakeling van de Brighlands Innovation Factory en de communicatie € 150.000 beschikbaar te stellen, met als dekking:
  a. € 50.000,- subsidie uit het nationale A&O (opleidings)fonds
  b. € 25.000,- uit gemeentelijk opleidingsbudget 2019
  c. € 50.000,- uit terugploegen Chemelot-gerelateerde WOZ-inkomsten 2019
  d. € 25.000,- uit gemeentelijk opleidingsbudget 2020, te verminderen met nog te verwerven
  e. aanvullende subsidies.

Informatie: Denis Crompvoets
Tel: 046 4778600
e-mail : denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Actualisatie kadernota’s financiën en risicobeheersing

Het college besluit akkoord te gaan met het raadsvoorstel ten behoeve van vaststelling en inwerkingtreding per 1 januari 2020 van:
- de geactualiseerde verordening art 212 ex GW.
- de geactualiseerde kadernota vaste activa.
- de geactualiseerde kadernota weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Informatie:  Sebastiaan Smeets
Tel:  046 4778410
e-mail :  sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Bestemmingsplan "Woning Keerweg 26, Buchten

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan “Woning Keerweg 26, Buchten”:
 2. Het voorontwerp van het bestemmingsplan gedurende zes weken voor inspraak ter visie te leggen.

Informatie:  Marjolène van Cleef
Tel:  046 4778919
e-mail :  marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Kim Schmitz en Felix van Ballegooij

 

Oprichting integraal Participatiebedrijf

Het college besluit:

 1. Instemmen met bijgevoegd concept meerjarig ondernemingsplan;
 2. Kennisnemen van de concepten van de navolgende juridische documenten :
  a. Centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 2020;
  b. Dienstverleningsovereenkomst voor deelnemer resp. afnemer;
  c. Mandaatbesluit gemeente Stein (specifiek per gemeente en afhankelijk van opdracht)
  d. Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw 2020 (reeds voor instemming doorgeleid naar de raadsvergadering van 7 november 2019);
  e. Raamovereenkomst ter beschikking stelling Wsw-medewerkers;
  f.  Overeenkomst overdracht aandelen Vixia BV;
  g. Besluit opheffing GR Vixia;
  h. Besluit opheffing centrumregeling Participatiebedrijf 2018;
  i.  Liquidatieplan opheffing GR Vixia
  j.  Liquidatieplan opheffing centrumregeling Participatiebedrijf 2018.
 3. Kennis nemen van de vervolgplanning.
 4. Instemmen met het versturen van bijgevoegde brief aan de gemeenteraad.
 5. De algemeen directeur op te dragen de Ondernemingsraad een advies te laten uitbrengen over het voorgenomen besluit betreffende de organisatorische gevolgen van het concept meerjarig ondernemingsplan.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834         
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij      

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake openstelling fietsenstalling gedurende de Oktoberfeesten

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Annelieke Bergink  
Tel:  046 4777777
e-mail :  annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.