Besluitenlijst week 42 - 2019

Vastgesteld  29 oktober 2019

 

Uitkomsten Integrale Inspecties en Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de uitkomsten van de integrale inspecties in de vorm van een Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan (DMJOP) gemeentelijke gebouwen.
 2. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met de geplande kosten voor onderhoud voor de gebouwengroepen vastgoed en sport, schouwburg, parkeren en scholen.
 3. De gemeenteraad voor te stellen de bestemmingsreserve planmatig onderhoud vastgoed op te heffen.
 4. De gemeenteraad voor te stellen de bestemmingsreserve onderhoud sportaccommodaties op te heffen.
 5. De gemeenteraad voor te stellen om een algemene reserve vastgoed en accommodaties te vormen en de vrijvallende middelen uit de bestemmingsreserves planmatig onderhoud vastgoed en sportaccommodaties te storten in deze algemene reserve. Er wordt voorgesteld om deze op te nemen onder het generiek besluit.
 6. De gemeenteraad voor te stellen de jaarlijkse storting in de bestemmingsreserve voor het onderhoud van vastgoed en sportaccommodaties over te hevelen naar de algemene reserve vastgoed en accommodaties.
 7. De gemeenteraad voor te stellen de jaarlijkse storting in de risicoreserve voor achterstand in het onderhoud van de sportaccommodaties over te hevelen naar de algemene reserve vastgoed en accommodaties.
 8. De gemeenteraad voor te stellen de storting in de reserve in 2020 eenmalig te verlagen met 1,6 mln.
 9. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met het handhaven van de stortingen in de voorzieningen schouwburg, parkeergebouwen en schoolgebouwen.
 10. De gemeenteraad voor te stellen akkoord te gaan met bijgevoegde begrotingswijziging en deze in het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voor te leggen aan de provinciaal toezichthouder alvorens tot uitvoering over te gaan.

Informatie: Chrit Savelkoul 
Tel:  046 4778551         
e-mail :  chrit.savelkoul@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Meekels           

 

Onderhoud kapitaalgoederen openbare ruimte 2020-2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de nota 'Onderhoud Kapitaalgoederen Openbare Ruimte 2020-2023’ en die ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. Conform de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet de gemeenteraad beheerniveau Laag in de hele stad te laten vaststellen.
 3. De gemeenteraad de gewijzigde koers van de Tuinman (beleidsnota) te laten vaststellen als gevolg van de bijstelling naar beheerniveau Laag, waarbij de inzet zich niet langer richt op het realiseren van wijkbeheerplannen, maar het versterken van een contindialoog met de wijken en dorpen en het stimuleren en faciliteren van bewonersinitiatieven (Tuinman-deals)

Informatie: Ger Schrans/Ilja Kengen      
Tel:  046 4778637         
e-mail :  ger.schrans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt