Besluitenlijst week 43 - 2019

Vastgesteld  29 oktober 2019

 

Uitwerking akkoord CAO Gemeenten 2019-2020

Het college besluit:

De arbeidsvoorwaarden van onze gemeente in overeenstemming brengen met de gemaakte afspraken in het arbeidsvoorwaardenakkoord sector Gemeenten 2019-2020. 

Dit betreft:

 • salarisverhogingen per 1 oktober 2019, per 1 januari 2020, per 1 juli 2020 en per 1 oktober 2020 (6,25% in totaal);
 • een eenmalige uitkering van € 750, - (naar rato bij een onvolledig dienstverband) voor elke medewerker die op 28 juni 2019 in dienst was;
 • het vervallen van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een bijdrage van de werkgevers in de ziektekostenverzekering.

Informatie:  Veronique Ariaans
Tel:  046 477439          
e-mail :  veronique.ariaans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Raadsvoorstellen p&c cyclus raad 13/14 november 2019

Het college besluit:

 1. In te stemmen met doorgeleiding van bijgevoegde raadsvoorstellen:

  -  3e Programmarapportage 2019
  -  Belastingmaatregelen 2020
  -  Programmabegroting 2020
  ter agendering in de raadsvergadering van 13/14 november 2019

 2. De limiet 2020 voor vaste geldleningen op € 75 mln. en voor korte geldleningen op € 29 mln. vast te stelle


Informatie: Gerrie de Bruijn       
Tel:  046 4778039
e-mail :  gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl
 
Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Herverzekeren van het eigenrisicodragerschap voor de Regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (hierna ERD- WGA).

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het continueren van het eigenrisicodragerschap voor de WGA.
 2. Voornemen om aan de hand van de resultaten van de Europese aanbesteding voor de herverzekering WGA-ERD deze met ingang van 1 januari 2020 aan Loyalis te gunnen

Informatie: Bert Habets
Tel: 046 4777714
e-mail : bert.habets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

 

Brief van de Fractie 50Plus betreffende seniorenbeleid

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief aan Fractie 50Plus inzake seniorenbeleid.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 046 4777726
e-mail : daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake versnippering zwerfvuil door maaien

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad ingekomen stukken.

Informatie:  Mario Nouwen
Tel:  046 4778655
e-mail :  mario nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Linda Corvers
Tel:  046 4777645
e-mail :  linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeerssituatie bij Trevianum Scholengroep en het DaCapo College rondom de Havikstraat, Sittard

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ger Heyman           
Tel:  046 4777703
e-mail :  ger.heyman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.