Besluitenlijst week 44 - 2019

Vastgesteld  5 november 2019

 

Jaarrapportage en jaarrekening 2018 Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrapportage en jaarrekening 2018 Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek.
 2. De Jaarrapportage en jaarrekening 2018 voor te leggen aan regiogemeenten Stein, Beek en Beekdaelen.
 3. De jaarrapportage en jaarrekening 2018 Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.

Informatie:   Michelle Rasch 
Tel:  046 4778135        
e-mail :  michelle.rasch@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018                                                                                                              

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018.
 2. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2018 ter kennisgeving door te leiden naar de gemeenteraad en Wmo-raad.
 3. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo te publiceren op de website van de gemeente en op de website "waarstaatjegemeente.nl".

Informatie:  Daphne Kagelmaker          
Tel:  046 4777726
e-mail :  daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake PFAS- PFOS problematiek

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jos Bruls/Bert Velderman   
Tel:  046 4778560/046 4778629
e-mail : jos.bruls@sittard-geleen.nl /bert.velderman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verstrekking hulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen                      

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Ralph Roemen       
Tel:  046 4778365
e-mail :  ralph.roemen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Effecten van nationale wetgeving op het gebied van PAS (Programma Aanpak Stikstof)  en PFAS (Poly- en Perfluoralkylstoffen) voor Sittard-Geleen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de collegememo stikstofpositieproblematiek.
 2. In te stemmen met het door leiden van de memo 'Effecten van nationale wetgeving op gebied van PAS en PFAS voor Sittard-Geleen' naar de gemeenteraad.

Informatie:  John Janssens       
Tel:  046 4777614        
e-mail :  jm.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz en Felix van Ballegooij        

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Programma Aanpak Stikstof (PAS)     

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Edwin Gerrmann     
Tel:  046 4778599
e-mail :  edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.