Besluitenlijst week 45 - 2019

Vastgesteld   12 november 2019

 

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vervolgvragen Huisvesting

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marcel Heckmans  
Tel:  046 4778067
e-mail :   marcel.heckmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake lozingsvergunning afvalwater Chemelot

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Kees Blankers       
Tel:  046 4777691        
e-mail :  kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Definitieve vaststelling collectieve ADV-dagen 2020

Het college besluit:

 1. Als collectieve ADV-dagen c.q. –dagdelen in 2020 aan te wijzen:
  - vrijdag 22 mei, zijnde de brugdag tussen Hemelvaartsdag en het weekend;
  - maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 december en donderdagochtend 31 december,
  betreffende de werkdagen tussen Kerstmis en Nieuwjaar, neerkomend op 36 van de in totaal als zodanig aan te wijzen 48 uur.
 2. Het overzicht van feest- en andere dienstvrije dagen, alsmede personele activiteiten in 2020, definitief vast te stellen.

Informatie:  Han Hermans         
Tel:  046 4778786
e-mail :  han.hermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Wijziging Gemeenschappelijk Regeling BsGW

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad toestemming te vragen overeenkomstig artikel 61, tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen om te kunnen besluiten tot toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit;
 2. In te stemmen met de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
 3. In te stemmen met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;
 4. Wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde concept wijzigingsbesluit.

Informatie:  Joline Gilissen       
Tel:  046 4777592
e-mail :  joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Sittard-Geleen, 2020 en Uitvoeringsbesluit voor openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen algemene begraafplaatsen Sittard-Geleen, 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aanpassing van de Beheerverordening algemene begraafplaatsen Sittard-Geleen en het hierbij behorende uitvoeringsbesluit;
 2. Aan de gemeenteraad voor te stellen om de “Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Sittard-Geleen, 2020” (met de betreffende artikelsgewijze toelichting) vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening op het beheer en het gebruik van de algemene begraafplaatsen voor de gemeente Sittard-Geleen, 2012”;
 3. Vast te stellen het “Uitvoeringsbesluit voor openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen algemene begraafplaatsen Sittard-Geleen, 2020” onder gelijktijdige intrekking van het “Uitvoeringsbesluit voor openstelling, graven, asbezorging en grafbedekkingen algemene begraafplaatsen Sittard-Geleen, 2012”, zulks onder het voorbehoud dat de gemeenteraad de Beheerverordening 2020 goedkeurt.

Informatie:  Hans Urlings          
Tel:  046 4778501        
e-mail :  hans.urlings@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

(Aanvullende) vragen ex art. 43 RvO inzake openbare ruimte / onkruidbestrijding

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Ger Schrans          
Tel:  046 4778637
e-mail :  ger.schrans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake externe inhuur in relatie tot openbare ruimte

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Ger Schrans          
Tel:  046 4778637
e-mail :  ger.schrans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie Limburg (OGN 2021)

Het college besluit:

 1. De “Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie Limburg 2011” (OGN 2011) formeel op te zeggen.
 2. De “Overeenkomst Gemeenten en Nutsbedrijven in de provincie Limburg 2021” (OGN 2021) niet aan te gaan.
 3. Enexis en WML schriftelijk aan te geven dat Sittard-Geleen in beginsel niet afwijzend staat tegen een privaatrechtelijke overeenkomst maar niet in de huidige vorm.
 4. Indien met Enexis en WML geen overeenstemming wordt bereikt een publiekrechtelijke regeling (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur) op te stellen.
 5. De Limburgse gemeenten die niet direct bij de onderhandelingen met de nutsbedrijven zijn betrokken, separaat te informeren over het standpunt van Sittard-Geleen.

Informatie:  Bob Bongers         
Tel:  046 4778790
e-mail :  bob.bongers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Creëren mogelijkheid voortzetting zittingstermijn twee monumenten gerelateerde ARK-leden, voordracht vier nieuwe ARK-leden en herbenoeming lid monumentenzorg

Het college besluit in te stemmen met de wijziging van het raadsvoorstel naar aanleiding van de Ronde-behandeling Maaszaal van 25 oktober 2019 in die zin dat de twee monumenten gerelateerde ARK-leden maximaal tweemaal mogen worden herbenoemd (dus maximaal 3 termijnen van maximaal 3 jaren).

Informatie:  Mariska Jansen      
Tel:  046 4778512        
e-mail :  mariska.jansen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz     

 

Art. 43 vragen inzake besluitvormingstraject toekomstige invulling muziekonderwijs

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Annelieke Bergink  
Tel:  046 777777
e-mail :  annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Ondertekening intentieverklaring om te komen tot een Lokaal Sportakkoord

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de intentieverklaring inzake regeling lokale sportakkoorden-sportformateur.

Informatie:  Regine Adriaanse   
Tel:  046 4777737
e-mail :  regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Motie Zorgbuurthuizen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de wijze van afhandeling motie.
 2. De raad per brief in kennis te stellen van de afhandeling van de motie.

Informatie:  Anouk Theeuwen    
Tel:  046 4778437        
e-mail :  anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij      

 

Premiebesluit Participatiewet Gemeente Sittard-Geleen 2018-I

Het college besluit in te stemmen met het wijzigingsbesluit "Premiebesluit Participatiewet Gemeente Sittard-Geleen 2-18-I".

Informatie:  Noortje Kramer       
Tel:  046 4777384
e-mail :  noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

2e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 2e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR.
 2. De 2e kwartaalrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en tevens door te geleiden naar de raadsagendacommissie ter bespreking in de ronde van 3 december 2019.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Invulling werkgeverschap Wsw-ers in Participatiebedrijf

Het college besluit de gemeenteraad de gewijzigde bijlage te laten toekomen ten behoeve van de behandeling van het raadsvoorstel “Invulling werkgeverschap Wsw-ers in Participatiebedrijf”.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019 en Uitgiftebesluit parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2019

Het college besluit:

 1. Het "Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2019" vast te stellen;
 2. Het "Uitgiftebesluit parkeervergunningen en parkeerabonnementen 2019" vast te stellen.

Informatie:  Marcel Poeckling   
Tel:  046 4778554        
e-mail :  marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten   

 

Wijziging statuten Stichting Kindante

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen goedkeuring te verlenen aan de nieuwe conceptstatuten van de Stichting Kindante.

Informatie:  Maurice Leenders  
Tel:  046 4777760        
e-mail :  maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk         

 

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.