Besluitenlijst week 47 - 2019

Vastgesteld  26 november 2019

 

Managementletter 2019

Het college besluit:

 1. kennis te nemen van de managementletter 2019.
 2. kennis te nemen van de boardletter 2019.
 3. kennis te nemen van de reacties van het management op de aanbevelingen uit de managementletter 2019.
 4. akkoord te gaan met aanbieden van de managementletter en reacties van het management aan de commissie Begroting & Verantwoording.

Informatie:  Sebastiaan Smeets  
Tel:  046 4778410        
e-mail :  sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels 

 

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake bestemmingsplan Gardenz

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Kees Blankers       
Tel:  046 4777691
e-mail :  kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Verklaring van geen bedenkingen Brighthouse 300 Chemelot Campus

Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 1. Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan “Bedrijventerrein DSM Geleen” ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project Brighthouse 300 Chemelot Campus.
 2. Te bepalen, dat indien het bevoegd gezag, zijnde Gedeputeerde Staten van Limburg, oordeelt  dat er geen ontvankelijke zienswijzen tegen het ontwerp van het vergunning besluit c.q. tegen deze ontwerpverklaring worden ingediend, deze verklaring van geen bedenkingen automatisch definitief wordt op de dag na die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.
 3. Deze (ontwerp-)verklaring van geen bedenkingen te doen toekomen aan Gedeputeerde Staten van Limburg.

Informatie:  Rob Driessen         
Tel:  046 4778567        
e-mail :  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Besluit afwikkeling beëindiging contract QNH  (B&W 23-07-2019)

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het onderhandelingsresultaat met betrekking tot beëindiging samenwerking QNH.
 2. In te stemmen met de beëindiging van het contract met gesloten beurzen.
 3. In te stemmen met het voorstel over de communicatie.

Informatie:  Marc Mestrom
Tel:  046 4777777
e-mail:  marc.mestrom@sittard-geleen.nl
 
Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Derde kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van de derde kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein.
2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie:  Rian van Loon       
Tel:  046 4778827
e-mail :  rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij en Berry van Rijswijk

 

Vragen ex artikel 43 inzake onderhoud en toekomst Glanerbrook
 

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Regine Adriaanse   
Tel:  046 4777737
e-mail :  regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.