Besluitenlijst week 46 - 2019

Vastgesteld  19 november 2019

 

Vaststellen van het evenementenvergunningenbeleid

Het college besluit:

 1. Het evenementenvergunningenbeleid definitief vast te stellen.
 2. De indieners van de zienswijzen te berichten conform de Nota inspraakreacties.

Informatie:  Nancy Martens       
Tel:  046 4777746
e-mail :   nancy.martens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2019

Het college besluit akkoord te gaan met:

 1. Het controleprotocol 2019 inclusief de bijlagen begrotingscriterium, normenkader en uitsluitingen.
 2. Het raadsvoorstel Controleprotocol voor de jaarrekeningcontrole 2019.

Informatie: Sebastiaan Smeets 
Tel:  046 4778410
e-mail :  sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

De taken op het gebied van geo-informatiebeheer en de uitvoering van de wetten BAG, BGT, en Wkpb overdragen aan GR Het Gegevenshuis te Landgraaf

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad te informeren en voor te stellen per 1 januari 2020 toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Het Gegevenshuis (HGH).
 2. De gemeenteraad voor te stellen om de wethouder middelen, de heer P.M. Meekels, als lid aan te wijzen van het algemeen bestuur conform artikel 13 van de Wet gemeenschappelijk regeling  (Wgr) en artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis.
 3. De gemeenteraad voor te stellen om de wethouder gezondheid, leefomgeving, inwonerparticipatie en communicatie, de heer L.G.A.J. Geilen, als vervanger van de wethouder middelen aan te wijzen in het algemeen bestuur conform artikel 13 van de Wet gemeenschappelijk regeling (Wgr) en artikel 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Gegevenshuis.

Informatie:  Patrick Meens        
Tel:  046 4777757        
e-mail :  patrick.meens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Overdracht Geo-taken aan het Gegevenshuis

Het college besluit tot vaststelling van het Afsprakenkader overgang medewerkers gemeente Sittard-Geleen naar de GR Het Gegevenshuis.

Informatie:  Patrick Meens        
Tel:  046 4777757        
e-mail :  patrick.meens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023

Het college besluit in te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarin de gemeenteraad wordt gevraagd om het Regionaal gezondheidsbeleid 2020-2023 "Zuid springt eruit! Zuid-Limburg zet nieuwe trend in gezondheid" vast te stellen.

Informatie:  Maurice Leenders  
Tel:  046 4777760
e-mail :  maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Wijzigingsverordening Wmo gemeente Sittard-Geleen 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het wijzigingsvoorstel Verordening Wmo naar aanleiding van het nieuwe Abonnementstarief Wmo per 1 januari 2020, een geactualiseerde Modelverordening VNG en de recente aanbesteding Wmo woningaanpassingen.
 2. Dit wijzigingsvoorstel samen met het raadsvoorstel door te leiden naar de gemeenteraad ter agendering van de raadsvergadering van 17 december 2019.

Informatie:  Esther Engelen / Astrid Stam         
Tel:  046 4778957        
e-mail :  ingrid.stam@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Inventarisatie van de efficiency-kansen in de samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen en de Kredietbank Limburg

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de inhoud van de memo aan de raad inzake de toezegging Ronde d.d. 23 mei 2019 over de inventarisatie van de efficiency-kansen in de samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen en de Kredietbank Limburg.
 2. In te stemmen met de verzending van de memo aan de raad inzake de toezegging Ronde d.d. 23 mei 2019 over de inventarisatie van de efficiency-kansen in de samenwerking tussen de gemeente Sittard-Geleen en de Kredietbank Limburg.

Informatie:  Martine Moonen     
Tel:  046 4778596
e-mail :  martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Wijzigingsvoorstel Verordening Kansen voor alle Kinderen

Het college besluit de raad voor te stellen om de verordening ‘Kansen voor alle kinderen 2018’ aan te passen zoals is opgenomen in het wijzigingsvoorstel.

Informatie:  Lisette van de Gazelle        
Tel:  046 4777877        
e-mail :  lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz     

 

Besluitvorming oprichting Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek (PWM) 2020

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de opheffing GR Vixia per 1 januari 2020 en conform het raadsvoorstel, de raad eveneens voor te stellen te besluiten tot opheffing van de GR Vixia.
 2. Geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het Liquidatieplan opheffing GR Vixia en de raad voor te stellen tevens geen wensen en bedenkingen te kenbaar te maken.
 3. In te stemmen met de opheffing Centrumregeling Participatiebedrijf 2018 en conform het raadsvoorstel de raad eveneens voor te stellen toestemming te geven tot opheffing van deze centrumregeling.
 4. In te stemmen met het Liquidatieplan opheffing Centrumregeling Participatiebedrijf 2018.
 5. In te stemmen met de Centrumregeling Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek 2020 en conform het raadsvoorstel de raad eveneens voor te stellen toestemming te geven voor het aangaan van de Centrumregeling Participatiebedrijf 2020.
 6. In te stemmen met de Dienstverleningsovereenkomst voor de gemeente Beek onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad en deze ter kennisname door te sturen naar de raad.
 7. In te stemmen met het Integraal Mandaatbesluit taken Participatiewet en Wsw gemeente Beek onder voorbehoud van toestemming van de gemeenteraad en dit besluit ter kennisname door te sturen naar de raad.
 8. In te stemmen met de Raamovereenkomst ter beschikking stelling Wsw-medewerkers en deze ter kennisname door te sturen naar de raad.
 9. Als een van de verkopende partijen kennis te nemen van het ontwerpbesluit van het Algemeen Bestuur van Vixia GR inzake Koopovereenkomst aandelen Vixia BV en de raad voor te stellen om hierop geen wensen of bedenkingen kenbaar te maken.
 10. Als kopende partij in te stemmen met de koopovereenkomst aandelen onder de voorwaarde dat de raad hierop geen wensen en bedenkingen kenbaar maakt.
 11. In te stemmen met het Meerjarig Ondernemingsplan PWM en dit ter kennisname door te sturen naar de raad.
 12. In te stemmen met de meerjarige begroting PWM en deze ter kennisname door te sturen naar de raad.
 13. Onder voorbehoud van besluitvorming van het college en de gemeenteraad van degemeente Stein voor deelnemerschap aan de centrumregeling Participatiebedrijf in te stemmen met:
  a. Toetreding Stein tot de GR Participatiebedrijf Wsw;
  b. Toetreding Stein tot Centrumregeling PWM 2020;
  c. Dienstverleningsovereenkomst voor gemeente Stein als deelnemer;
  d. Integraal mandaatbesluit taken Participatiewet en Wsw.
 14. Indien het college en de gemeenteraad van Stein besluiten voor afnemerschap, beslispunt 13 vervalt en besluit het college in te stemmen met de:
  a. Dienstverleningsovereenkomst voor gemeente Stein als afnemer;
  b. Partieel mandaatbesluit taken Wsw.
 15. Indien het college en de gemeenteraad van Stein besluiten om de Wsw en Participatiewet zelf uit te voeren, beslispunt 14 vervalt.
 16. In te stemmen met de overeenkomst tussen de gemeente Beekdaelen, de gemeente Sittard-Geleen en de GR Participatiebedrijf Wsw inzake de Wsw-ers van de voormalige gemeente Schinnen mits de raad hier geen wensen en bedenkingen over kenbaar maakt. 
 17. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel en bijbehorende begrotingswijziging naar de gemeenteraad voor behandeling in hun vergadering van 17 december as.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.