Besluitenlijst week 48 - 2019

Vastgesteld   3 december 2019

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake verbod op gebruik lachgas als partydrug

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rick Alberts           
Tel:  046 4777461        
e-mail :  rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake verkoop lachgas

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rick Alberts           
Tel:  046 4777461        
e-mail :  rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Concept beleidsplan politie eenheid Limburg 2020-2023

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen tot het geven van een zienswijze ten aanzien van het concept beleidsplan politie eenheid Limburg 2020-2023, inhoudende dat steun wordt uitgesproken voor de initiatieven die door de regioburgemeester worden genomen om de politiecapaciteit in Limburg te versterken.

Informatie:  Rick Alberts           
Tel:  046 4777461        
e-mail :  rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Bijzondere Algemene  Ledenvergadering van de VNG

Het college besluit:

 1. Gelet op de in de ledenbrief gedeelde overwegingen en op de daarin gestelde voorbehouden, in te stemmen met:
  1.1  Het Klimaatakkoord.
  1.2. De inzet van de VNG voor het vervolgproces:
         a. Vertaling van de uitkomsten van het artikel 2-onderzoek Financiële-verhoudingswet naar de uitvoeringslasten
             in toereikende financiële randvoorwaarden voor gemeenten.
         b. Voldoende borging van de haalbaarheid en betaalbaarheid voor de samenleving op basis van
             onder meer het onderzoek naar de mate, spreiding en clustering van woonlastenneutraliteit bij verschillende
             woningtypen en warmteoplossingen.
         c. Goede afspraken over collectieve warmte, waarbij we waar zinvol komen tot nieuwe warmtesystemen.
             Onder andere door het wegnemen van financiële belemmeringen waar gemeenten nu tegen
             aan lopen bij de aanleg van warmtenetten.
 2. Tijdens de BALV de ingediende moties met een voorstem te ondersteunen.
 3. Op de overige agendapunten in te stemmen met het voorstel van het VNG bestuur.

Informatie:  Denis Crompvoets 
Tel:  046 4778600
e-mail :  denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Bestuursrapportage 2e kwartaal 2019 BsGW                     

Het college besluit in te stemmen met het doorleiden van de stukken inzake de 2e kwartaal 2019 bestuursrapportage BsGW ter informatie naar de Raad.

Informatie:  Joline Gilissen       
Tel:  046 4777592        
e-mail :  joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

1e wijziging legestabel rijbewijzen

Het college besluit in te stemmen met de 1e wijziging van de legestabel 2020 inzake rijbewijzen.

Informatie:  Joline Gilissen       
Tel:  046 4777592        
e-mail :  joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Aanwijzing intern vertrouwenspersonen

Het college besluit:

 1. Nicky Martherus en Nieke van IJsseldijk met ingang van 1 december 2019 aan te wijzen als intern vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen en integriteit.
 2. Vivienne Lodder op haar verzoek per dezelfde datum te ontheffen van de rol als intern vertrouwenspersoon, onder dankzegging voor de door haar aan de organisatie bewezen diensten.

Informatie:  Mary van Engen     
Tel:  046 4777777        
e-mail :  mary.vanengen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Pilot "Schuldenloket in de rechtbank"

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de inhoud van de raadsmemo inzake de pilot “schuldenloket in de rechtbank”.
 2. In te stemmen met verzending van de raadsmemo inzake de pilot “schuldenloket in de rechtbank”.

Informatie:  Martine Moonen     
Tel:  046 4777777
e-mail :  martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.