Besluitenlijst week 49 - 2019

Vastgesteld 10 december 2019

 

Jaarverslag gemeentearchivaris 2017 en 2018

Het college besluit kennis te nemen van het Jaarverslagen Gemeentearchivaris 2017 en 2018 en deze door te geleiden naar de gemeenteraad.

Informatie:  Peer Boselie
Tel:  046 4777777        
e-mail :  peer.boselie@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen

Het college besluit:

 1. Het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen vast te stellen;
 2. Het vastgestelde Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Sittard-Geleen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad;
 3. Noodzakelijke maatregelen te nemen om in te springen op de autonome ontwikkelingen en de gevolgen hiervan binnen het thema Veiligheid c.q. het veiligheidsbeeld, en als gevolg hiervan:
  a. structureel bijramen op de budgetten binnen het thema Veiligheid;
  b. structureel toevoegen van formatie ten behoeve van de veiligheidsaanpak en het functieboek hierop aanpassen.

Informatie:  Rick Alberts           
Tel:  046 4777461        
e-mail :  rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Vaststellen samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 2020 met de gemeenten Stein en Beek

Het college besluit:

 1. De dienstverleningsovereenkomsten en samenwerkingsovereenkomst Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 2020 met de gemeenten Stein en Beek vast te stellen.
 2. In te stemmen met ondertekening door de burgemeester van de samenwerkingsovereenkomst en dienstverleningsovereenkomsten Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 2020 met de gemeenten Stein en Beek.

Informatie:  Rick Alberts           
Tel:  046 4777461        
e-mail :  rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox

 

Uitvoering Wet verplichte geestelijke gezondsheidszorg (Wvggz)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de toegekende middelen uit het gemeentefonds voor de uitvoering van de extra taken binnen de Wet verplichte GGZ per 2020, conform bijgevoegde begrotingswijziging.
 2. Akkoord te gaan met de uitvoering van de meldfunctie/ triage en verkennend onderzoek binnen de zorgmachtiging door het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek.
 3. Akkoord te gaan met de openstelling van de functie procesregisseur bij het Veiligheidshuis van maximaal 1,4 FTE, conform bijgevoegde functieboekwijziging.
 4. Akkoord te gaan met uitvoering van de hoorplicht binnen crisismaatregel door een externe private partij.
 5. Aan de teammanager Openbare Orde en Veiligheid de bevoegdheid te mandateren om namens het college van B&W een besluit te nemen om een melding en daarmee verband houdend verkennend onderzoek af te ronden al dan niet met een aanvraag bij het OM in het kader van een zorgmachtiging.
 6. Akkoord te gaan met een afvaardiging van het college via de portefeuillehouder zorg/welzijn en de burgemeester om deel te nemen aan het regio overleg.

Informatie: Linda Corvers         
Tel:  046 4777645
e-mail :  linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouders:  burgemeester Sjraar Cox en wethouder Leon Geilen

 

Brief namens de maatschap Janssen-Rutten betreffende de stand van zaken en vervolg bedrijfsverplaatsing maatschap Janssen-Rutten

Het college besluit in te stemmen met de brief aan Aelmans ter zake van een bedrijfsverplaatsing.

Informatie:  Roel Friesen          
Tel:  046 4778615        
e-mail :  roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Meekels

 

4e programmarapportage 2019

Het college besluit:

 1. Tot toevoeging van de overschotten aan de algemene reserve.
 2. Tot de beschikbaarstelling/ bijstelling van de volgende kredieten, zoals opgenomen in bijlage 6 ‘Statusoverzicht kredietafwijkingen lopende projecten’:
  a. Aansluiting fietspad aan achterzijde DaCapo-college ad  € 250.000, te dekken uit ESZL-middelen (€ 150.000) en mobiliteitsgelden (€ 100.000);
  b. Binnenterrein Molenbeek-Oost  ad € 170.000, te dekken uit Beleidsplan Stedelijk Watermanagement (€ 130.000) en bijdrage ZOwonen (€ 40.000);
  c. Verborgen gebrek voormalig gebouw Zuyd Hogeschool aan de Havikstraat ad € 300.000, te dekken uit ESZL-middelen (€ 150.000) en bijdrage Zuyd Hogeschool (€ 150.000)
 3. Tot de verlenging van de looptijd grondexploitatie Philipsterreinen Rijksweg Noord/ Nusterweg (Industriepark Noord) met één jaar.
 4. In het kader van preventief toezicht ter goedkeuring voor te leggen aan GS van de 4e programmarapportage 2019, inclusief bijbehorende begrotingswijziging. 

Informatie:  Marianne Dackus en Gerrie de Bruijn         
Tel:  046 4778033 / 046 4778039
e-mail : marianne.dackus@sittard-geleen.nl  / gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: Wethouder Pieter Meekels

 

Overdracht taken één JGZ

Het college besluit in te stemmen met overdracht van taken van de JGZ 0 – 4 jr. aan de GR GGD ZL per 1 januari 2020.

Informatie: Hilda Mertens         
Tel:  046 4777436
e-mail :  hilda.mertens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Taalverhoging voor statushouders door deelname aan de door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ingestelde Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering (VOI)

Het college besluit in te stemmen met deelname aan het convenant ter uitvoering van de pilot taalverhoging 'Route B1: van A2 naar B1'

Informatie:  Noortje Kramer       
Tel:  046 473847
e-mail :  noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Succesvolle aanpak FIP in Sittard-Geleen onder landelijke aandacht

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad.
 2. Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Lisette van de Gazelle        
Tel:  046 4777877
e-mail :  lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouders: wethouder Kim Schmitz en wethouder Felix van Ballegooij 

 

Additionele subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2019

Het college besluit tot:

a. een aanvullende subsidieverlening loonindexering voor de kosten van zowel het gemeentelijke personeel dat gedetacheerd is bij, als het overige personeel bij De Domijnen in 2019 ad € 63.290.
b. een additionele subsidieverlening van € 175.000 voor de kosten van het gemeentelijke personeel dat gedetacheerd is bij De Domijnen t.b.v. het tweede halfjaar 2019.

Informatie:  Jan Miltenburg       
Tel:  046 4777602        
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems    

 

Evaluatie subsidieregeling "stimulering compacter maken kernwinkelgebied en aanpak leegstand stadscentra Sittard en Geleen 2016-2018"

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de evaluatie subsidieregeling “stimulering compacter maken kernwinkelgebied en aanpak leegstand stadscentra Sittard en Geleen 2016-2018";
 2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief waarmee de evaluatieresultaten ter kennis worden gebracht van de raad.

Informatie:  John Janssens (EZ)           
Tel:  046 4777445
e-mail :   john.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Algemene voorwaarden parkeervergunningen, parkeerabonnementen en gebruik parkeergarages

Het college besluit de "Algemene voorwaarden parkeergarages behorende bij eenmalige parkeerovereenkomsten", de "Algemene voorwaarden parkeergarages behorende bij parkeerabonnementen" en de "Algemene voorwaarden parkeervergunningen" vast te  stellen.

Informatie:  Maarten Smits       
Tel:  046 4777777
e-mail :   maarten.smits@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Aangepaste parkeertarieven Oda-parking december 2019

Het college besluit in te stemmen met de tijdelijk gewijzigde parkeertarieven (dagtarief € 5, uurtarief € 2) in de Odaparking, voor de maand december 2019.

Informatie:  Jean Sijmons/Kim Stienen  
Tel:  046 4778764
e-mail :  jean.Sijmons@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.