Besluitenlijst week 50 -2019

Vastgesteld  17 december 2019

 

Aanwijzen collectieve festiviteiten 2020

Het college besluit de in de tabel genoemde dagen aan te wijzen voor het houden van collectieve festiviteiten in inrichtingen waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is, voor het kalenderjaar 2020.

Informatie:  Nancy Martens       
Tel:  046 4777746        
e-mail :  nancy.martens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Gemeentelijke subsidie restauratie Toren Petruskerk Sittard  

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het verlenen van gemeentelijke subsidie van € 112.500  uit het monumentenbudget ten behoeve van de restauratie van de toren van de Petruskerk in Sittard.
  2. Het kerkbestuur middels een beschikking hierover te informeren.

Informatie:  Mariëlle Roks        
Tel:  046 4778358        
e-mail :  marielle.roks@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems    

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake beëindiging gebruik Whatsapp door gemeente Sittard-Geleen

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Henk Vaessen       
Tel:  046 4778601
-mail :  henk.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Brieven aan de gemeenteraad en aan het Centrum Management Sittard

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de brief aan de gemeenteraad.
  2. Akkoord te gaan met de brief aan het Centrum Management Sittard.
  3. Een kopie van de brief aan de gemeenteraad toe te zenden de griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marcel Poeckling   
Tel:  046 4778554
e-mail :  marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Bestuurlijk wederhoor Rekenkameronderzoek inkoop-en aanbestedingsbeleid

Het college besluit:

  • In te stemmen met bijgevoegde brief aan de Rekenkamercommissie.

Informatie:  Ando Gouders
Tel:  046 4778238
e-mail :  ando.gouders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.