Besluitenlijst week 52 - 2019

Vastgesteld   7 januari 2020

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake handhaving Centra

Het college besluit:

 1. 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Nathalie Beurskens-Roelofs
Tel:  046 4778748        
e-mail :  nathalie.beurskens-roelofs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Gebiedsontwikkeling rondom VDL Nedcar

Het college besluit in te stemmen met het rondevoorstel inzake de informatiebijeenkomst over de stand van zaken rondom de gebiedsontwikkeling VDL Nedcar en specifiek over de te onderzoeken infrastructuurvarianten in de ronde van 16 januari 2020.

Informatie:  Raymond Ubachs  
Tel:  046 4778424
e-mail :   raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Gewijzigde inzet middelen versterken regionale economie 2019

Het college besluit in te stemmen met:

 1. om financiële middelen te oormerken voor het stimuleren van extensieve recreatie middels het ontwikkelen van een wandelroutenetwerk o.b.v. knooppunten.
 2. het oormerken van procesmiddelen t.b.v. het Interbestuurlijk Programma (IBP).

Informatie:  Ivo Janssen
Tel:  046 4778536        
e-mail :   ivo.janssen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Invoering regeling grote projecten Sittard-Geleen

Het college besluit in te stemmen met

 • de aanpassingen in de regeling grote projecten Sittard-Geleen.
 • het raadsvoorstel ten behoeve van de vaststelling en inwerkingtreding van de regeling grote projecten Sittard-Geleen per 1 februari 2020.

Informatie:  Sebastiaan Smeets
Tel:  046 4778410
e-mail :   sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Unilocatie onderwijs- en sportvoorziening middengebied Grevenbicht-Obbicht         

Het college besluit in te stemmen met het stedenbouwkundig ontwerp voor realisatie van een centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht als uitgangspunt voor de verdere ruimtelijke procedure, en de Gemeenteraad en belanghebbenden hierover per
brief te informeren.

Informatie:  Ronald Suykerbuyk
Tel:  046 4777765        
e-mail :   ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Vragen van Wijkplatform Krawinkel en Fractie 50plus over Chemelot

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrieven.
 2. Een kopie van de antwoordbrieven in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Kees Blankers       
Tel:  046 4777691
e-mail :   kees.blankers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Vrijgeven formatie voor het team Planning en Opdrachten en team Wijkbeheer (cluster RP&B)

Het college besluit tot vrijgeven van de formatie voor invulling van:

 • Uitbreiding 3 fte beleidsadviseur met functienummer 2040002 met de aandachtsvelden stedelijk water, afval en reiniging en innovatie voor het team Planning en Opdrachten.
 • Uitbreiding 1 fte contractmanager met functienummer 2040001 voor het team Planning en Opdrachten.
 • Uitbreiding 1 fte projectleider met functienummer 2060603 met aandachtsveld cultuurtechniek t.b.v. team Projecten
 • Uitbreiding 1 fte functioneel beheerder (nieuw functienummer t.b.v. Cluster RPB bij team Planning en Opdrachten
 • Uitbreiding 0,5 fte toezichthouder met functienummer 2301007 met aandachtsveld kabels en leidingen.

De bezuinigingstaakstelling van € 130.000,-- voor 2 FTE laten vervallen omdat deze niet te realiseren is (wel ingeboekt, maar niet gerealiseerd).

Het betreft een voorgenomen besluit omdat ook advies van de OR noodzakelijk is. Wel wordt gevraagd om mandaat om de besluitvorming van dit voorstel af te kunnen handelen.

Informatie:  Bert Jansen                       
Tel:  046 4778400        
e-mail :   bert.jansen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Besluit Wmo 2020

Het college besluit het Besluit Wmo 2020 vast te stellen.

Informatie:  Ingrid Stam
Tel:  046 4778629
e-mail :  ingrid.stam@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Memo aan de gemeenteraad inzake Effecten van nationale wetgeving op gebied van PFAS voor Sittard-Geleen

Het college besluit akkoord te gaan met de memo en deze door te leiden aan de gemeenteraad.

Informatie:  Bert Velderman      
Tel:  046 4778629        
e-mail :   bert.velderman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Verplaatsingen en vervallen weekmarkten in 2020

Het college besluit:

 1. Vast te stellen de navolgende marktverplaatsingen voor 2020
 • Carnaval 20 en 22 februari 2020 (gedeeltelijk)
 • Kennedymars 11 april 2020
 • Gelaender Kermis 6 juni 2020
 • St. Rosafestival 29 augustus 2020
 • Oktoberfeest 15, 17 en 22 oktober 2020
 • Wentjerdruim 17, 19, 24, 26 en 31 december 2020 en 2 januari 2021 (gedeeltelijk), conform de beleidsregel 'Verplaatste markten Sittard-Geleen 2011'.

2.  De weekmarkten op 26 december 2020 (2e Kerstdag) te laten vervallen.

Informatie:  Jure Alajbeg          
Tel:  046 4778616
e-mail :   jure.alajbeg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Benoeming lid Raad van Toezicht Sportstichting Sittard-Geleen

Het college besluit de benoeming van mevrouw P. Smeets als lid van de Raad van Toezicht van de Sportstichting Sittard-Geleen goed te keuren.

Informatie:  Dré Biesmans        
Tel:  046 4777710        
e-mail :  dre.biesmans@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems    

 

Memo aan de gemeenteraad over het Actieplan Perspectief op werk Zuid-Limburg

Het college besluit:

 • Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad.
 • Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Lisette van de Gazelle        
Tel:  046 4777877
e-mail :   lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Opdrachten en mandatering uitvoering Wsw door Participatiebedrijf

Het college besluit:

 • In te stemmen met de overeenkomst opdracht arbeidsrechtelijke taken tussen GR Participatiebedrijf WM en centrumregeling Participatiebedrijf en de hierin opgenomen volmacht.
 • In te stemmen met de overeenkomst opdracht arbeidsrechtelijke taken en Wsw-taken tussen de centrumregeling en Vixia BV en de hierin opgenomen volmacht.
 • In te stemmen met de raamovereenkomst detacheringen tussen de centrumregeling en Vixia BV.
 • Het mandaatbesluit integrale uitvoering Wsw Sittard-Geleen 2020 vast te stellen.
 • In te stemmen met de gewijzigde formulering van artikel 2 lid 2 in het mandaatbesluit uitvoering Wsw en PW van de gemeenten Beek en Stein.

Wethouder van Ballegooij aan te wijzen als afgevaardigde namens het college van de gemeente Sittard-Geleen in de Algemene vergadering van Aandeelhouders van Vixia BV met ingang van 1 januari 2020, op grond van artikel 23 lid 1 van de statuten van Vixia BV.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834        
e-mail :   audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij      

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeerbeleid

Het college besluit:

 • Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 • Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Marcel Poeckling   
Tel:  046 4778554
e-mail :   marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Vragen ex artikel 44 RvO inzake Fijnstofmetingen Asterstraat

Het college besluit akkoord te gaan met de procesbrief aan de Provincie Limburg.

Informatie:  Edwin Gerrmann                 
Tel:  046 4778599        
e-mail :   edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder  Kim Schmitz    

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.