Besluitenlijst week 51 - 2019

Vastgesteld   23 december 2019

 

Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving                        

Het college besluit de ‘Veiligheidsvisie Chemelot en Omgeving’ vast te stellen en zal vanuit deze visie samen met het college van Gedeputeerde Staten van Limburg en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Beek en Stein actief bijdragen in:

 1. de ambities dat Chemelot niet alleen de meest duurzame en de meest competitieve industriesite van Europa wordt, maar tevens de meest veilige industriesite van Europa;
 2. de realisatie van de concrete acties die zijn opgenomen in de Veiligheidsvisie Chemelot en omgeving van Provincie en de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein;
 3. de realisatie van de genoemde ambitie door gezamenlijk met genoemde partijen:
   a. in het tweede kwartaal van 2020 een groep experts de opdracht te geven om:
       i     de bovenwettelijke ambitie op het gebied van veiligheid concreet en meetbaar te maken;
       ii.   de interventies te benoemen die het mogelijk maken om deze ambitie te realiseren;
       iii.   inwoners en maatschappelijke partners actief te betrekken bij de uitvoering van de opdracht;

      b.  in het vierde kwartaal van 2020 een convenant met de samenwerkende partijen hierover voor te leggen aan de
           gemeenteraad en PS, met als strekking om:
           i.   de concrete, meetbare, bovenwettelijke ambitie op het gebied van veiligheid vast te leggen
           ii.  actief medewerking verlenen aan de interventies die nodig zijn om deze ambities te realiseren;

      c.  de gemeenteraad van Sittard-Geleen te informeren over de Veiligheidsvisie Chemelot en  omgeving.

Informatie:  Denis Crompvoets
Tel:  046 4778600        
e-mail :  denis.crompvoets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Reactie college op onderzoek m.b.t. Shared Service Center Zuid Limburg

Het college besluit akkoord te gaan om de raad per brief te informeren over de reactie van het college op het onderzoek met betrekking tot het SSC-ZL.

Informatie:  Gerrie de Bruijn      
Tel:  046 4778039
e-mail :  gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Asbest gemeentelijke volkstuinen

Het college besluit in te stemmen met de sanering van asbest in de gemeentelijke volkstuinen in 2020.

Informatie:  Raymond Dumont  
Tel:  046 4778560
e-mail :  raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de nieuwe inrichting van de medezeggenschap conform het reglement LO.
 2. Het Personeelshandboek en handboek met instructies, inclusief de gewijzigde regelingen vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met het instellen van een geschillencommissie:
  a. die regionaal opereert samen met de gemeente Maastricht;
  b. die wordt ingesteld voor de drie onderwerpen zoals genoemd in de Cao Gemeenten;
  c. waarvan de personele samenstelling gelijk is aan de huidige bezetting van de personele kamer van de bezwarencommissie;
  d. de leden van de commissie voor één jaar te benoemen.

Informatie:  Barbara Mehlkop / Han Hermans    
Tel:  046 4778786
e-mail :  barbara.mehlkop@sittard-geleen.nl   / han.hermans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Rechtspositieregeling burgemeester en wethouders 2019

Het college besluit tot vaststelling van de Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Sittard-Geleen 2019.

Informatie:  Jos Belt     
Tel:  046 4777093
e-mail :  jos.belt@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Subsidieverlening 2020 aan MEE Zuid-Limburg

Het college besluit een subsidie te verlenen aan MEE Zuid-Limburg voor het bieden van cliëntondersteuning in 2020 ad € 938.310,-.

Informatie:  Miranda Hoffmann 
Tel:  046 4777740
e-mail :  miranda.hoffmann@sittard-geleen.nl 

Portefeuillehouder:  wethouders Leon Geilen en Berry van Rijswijk

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake gezondheidsrisico’s Biomassa Energiecentrale Sittard

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Roger Dieteren      
Tel:  046 4777777
e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum Noord d.d. 27 oktober 2019

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Edwin Gerrmann     
Tel:  046 4778599
e-mail :  edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum Noord d.d. 31 oktober 2019

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Edwin Gerrmann     
Tel:  046 4778599
e-mail :  edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum Noord d.d. 11 november 2019

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Edwin Gerrmann     
Tel:  046 4778599
e-mail :  edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Memo aan de gemeenteraad inzake Windpark Holtum Noord

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad, ter afdoening van een toezegging in de ronde van 4 november jongstleden inzake.
 2. Een kopie van de brief/memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Edwin Gerrmann     
Tel:  046 4778599
e-mail :  edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Sittard-Geleen 2020

Het college besluit:

 1. Intrekken ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Sittard-Geleen 2017’.
 2. Vaststellen van de nieuwe ‘Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Sittard-Geleen 2020’.

Informatie:  Noortje Kramer       
Tel:  046 4777384
e-mail :  noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Subsidie Stichting Artamuse 2020

Het college besluit In te stemmen met:

 1. Een subsidieverlening aan de Stichting Artamuse in 2020 van € 938.571.
 2. De beschikking Artamuse 2020.

Informatie:  Jan Miltenburg       
Tel:  046 4777602
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Vaststelling subsidie Stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2018

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Jaarstukken van de Stichting De Domijnen 2018.
 2. De subsidie aan de Stichting De Domijnen 2018 vast te stellen op € 9.062.959.
 3. De Stichting De Domijnen te informeren via een vaststellingsbeschikking.

Informatie:  Jan Miltenburg       
Tel:  046 4777602
e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

3e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 3e kwartaalrapportage 2019 Vixia BV en GR.
 2. De 3e kwartaalrapportage ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad en tevens door te geleiden naar de raadsagendacommissie ter bespreking in de ronde van 6 februari 2020.

Informatie:  Audrey Cortlever    
Tel:  046 4777834
e-mail :  audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2020                                                                                 

Het college besluit de Privaatrechtelijke parkeertarieven 2020’ vast te stellen.

Informatie:  Marcel Poeckling 
Tel:  046 4778554
e-mail :  marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz te wijzigen conform het wijzigingsbesluit.

Informatie:  Ronald Suykerbuyk
Tel:  046 4777765
e-mail :  ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Evenementensubsidies 2020

Het college besluit in te stemmen met:

 1. Het verlenen van evenementensubsidies conform de "Nadere regels subsidiëring evenementen".
 2. Het toepassen van hoofdstuk 7 van de "Nadere regels subsidiëring evenementen" van de gemeente Sittard-Geleen 2013 (hardheidsclausule) naar aanleiding van het toepasselijk zijn van hoofdstuk 2 van diezelfde nadere regels. Het betreft de hardheidsclausule voor aanvragen die meer dan drie jaar aaneengesloten toegekend zijn.

Informatie: Katarina Boels / Annelieke Bergink  
Tel:  046 4778446
e-mail :  katarina.boels@sittard-geleen.nl  / annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2020

Het college besluit:

 1. Het Programma voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Sittard-Geleen 2020 vast te stellen.
 2. De aanvraag van Stichting Kindante om vergoeding van eerste inrichting meubilair en onderwijsleerpakket voor basisschool Leyenbroek te honoreren tot een bedrag van € 49.000, en het schoolbestuur hierover per brief te informeren.

Informatie:  Ronald Suykerbuyk
Tel:  046 4777765
e-mail :  ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020

Het college besluit:

 1. De Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 vast te stellen onder intrekking van de Subsidieregeling Peuteropvang.
 2. Bijlage A bij de Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 vast te stellen.
 3. Het aanvraagformulier Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 vast te stellen.

Informatie:  Marjon van der Leeuw        
Tel:  046 4778820
e-mail :  marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.