Besluitenlijst week 05 - 2019

Vastgesteld   5 februari 2019

 

Aanpassing structuur cluster Sociale Zaken

Het college besluit in te stemmen met de vorming van een team Jeugd en Leerplicht binnen het cluster Sociale Zaken nu de Ondernemingsraad positief heeft geadviseerd.

Informatie:  Eric van Mulken
 
Tel:  046 4778616

e-mail :  eric.vanmulken@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Actuele stand van zaken privaatrechtelijke vorderingen

Het college besluit:

1.         Akkoord te gaan met de oninbaarheid van € 6.060,88 aan privaatrechtelijke vorderingen.
2.         Akkoord te gaan met de verwerking van deze oninbaarheid in de jaarrekening 2018.

Informatie:  Loek Moling

Tel:  046 4778471

e-mail :  loek.moling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake onveilige situatie bij brug over Julianakanaal Holtum

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Mario Nouwen

Tel:  046 4778655
 
e-mail :  mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen   

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Zwerfafval

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jos Jansen

Tel:  046 4778634

e-mail :  jos.jansen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan

Het college besluit in te stemmen met het doorgeleiden van het raadvoorstel, waarmee de Raad wordt gevraagd om:

 1. De zienswijze van MTM Holding bv ontvankelijk en ten aanzien van het ontbreken van het begrip ‘begane grond’ gegrond te verklaren. En voor het overige de zienswijze ontvankelijk doch ongegrond te verklaren.
 2. De nota van zienswijzen en wijzigingen vast te stellen.
 3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van verhaalbare kosten als bedoeld in artikel 6.2.4 onder b tot en met f van het Besluit ruimtelijke ordening.
 4. Het bestemmingsplan Veegplan met inachtneming van de nota van zienswijzen en wijzigingen, gewijzigd vast te stellen.

Informatie:  Rob Driessen
 
Tel:  046 4778567

e-mail :  rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Aanvraag subsidie voor aanpassing gevel winkelcomplex Den Tempel door eigenaar Dela Vastgoed, meer specifiek aan zijde van de Sjiefbaan in Sittard

Het college besluit een subsidie te verlenen van maximaal € 80.000, - voor aanpassing van de gevel aan de zijde van de Sjiefbaan van winkelcomplex Den Tempel door toepassing van de hardheidsclausule van de Stimuleringsregeling stadscentra.

Informatie:  Jan van de Ven
 
Tel:  046 4778440

e-mail :  jan.vandeven@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouders Jos Bessems en Pieter Meekels

 

Gemeentelijke subsidie Gemmaklooster Sittard

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verlenen van gemeentelijke subsidie van € 110.000,- uit het monumentenbudget ten behoeve van de restauratie en herbestemming Gemmaklooster.
 2. De VvE middels een brief en beschikking hierover te informeren.

Informatie:  Mariëlle Roks
 
Tel:  046 4778538 

e-mail :  marielle.roks@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Aanvullende gronden bezwaar tegen beschikking gebundelde uitkering Participatiewet 2019

Het college besluit akkoord te gaan met de aanvullende gronden voor het bezwaar tegen de beschikking van het ministerie betreffende de voorlopig toegekende gebundelde uitkering Participatiewet 2019.

Informatie:  Lisette van de Gazelle
 
Tel:  046 4777877

e-mail :  lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Felix van Ballegooij

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake rangeren op emplacement Born

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Edwin Pirson

Tel:  046 4778707

e-mail :   edwin.pirson@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Eefje Joosten

 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake Onderdoorgang Raadskuilderweg

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Bert Pex

Tel:  046 4778670

e-mail :  bert.pex@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  Eefje Joosten

 

Beleidsplan Jeugd Zuid-Limburg 2019

Het college besluit:

 1. Het conceptbeleidsplan jeugd Zuid-Limburg 2019 vast te stellen.
 2. Het conceptbeleidsplan jeugd Zuid-Limburg 2019 gedurende 6 weken ter inspraak te leggen.

Informatie:  Suzan Rosenke

Tel:  046 4777838

e-mail :  suzan.rosenke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Uitvoeringsplan en programmalijn Jeugdhulp Zuid-Limburg

Het college besluit:

 1. Het uitvoeringsplan 2019 van de inkoop jeugdhulp regio Zuid-Limburg vast te stellen.
 2. De programmalijn Jeugd 2019 van Zuid-Limburg vast te stellen.

Informatie:  Suzan Rosenke

Tel:  046 4777838

e-mail :  suzan.rosenke@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Berry van Rijswijk

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.