Besluitenlijst week 06 - 2019

Vastgesteld   12 februari 2019

 

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022.
 2. De kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2019-2022 ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.

Informatie:  Rick Alberts 

Tel:  046 4777461
 
e-mail :   rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  burgemeester Sjraar Cox   

 

Overzicht vervolgacties begroting 2019

Het college besluit in te stemmen met de voorliggende bestuursopdrachten inzake:

 • Openbare ruimte                        -  verlaging onderhoudsniveau C;
 • Financieel beleid                        -  verwerving externe middelen;
 • Cultuur                                        -  optimalisering exploitatie podia;
                                                     -  effectuering beëindiging subsidiëring muziek- en  dansonderwijs;
 • Ruimtelijke ontwikkeling             -  vergroting woningbouwprogramma;
 • Vastgoed & accommodaties      -  aanscherping kaderstelling accommodatiebeleid/ strikte toepassing huidige
                                                        kaderstelling voetbalaccommodaties /- insourcing Sportstichting;
 • Sport                                          -  vermarkten ESCS-locatie, inclusief zwembad de Nieuwe Hateboer;

                                                     -  stopzetten exploitatiebijdrage trainingscentra Sportzone;

zoals nader uitgewerkt in bijlage ‘aangepaste opdrachtformuleringen bestuursopdrachten’.

Informatie: Gerrie de Bruijn

Tel:  046 477803

e-mail :  gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

 

Bestuursopdracht SAMEN DUURZAAM

Het college besluit in te stemmen met de bestuursopdracht SAMEN DUURZAAM.

Informatie: Maarten Smits

Tel:  046 4777777

e-mail :  maarten.smits@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake reconstructie Industriestraat te Sittard

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Jeu Lochs
 
Tel:  046 4777101

e-mail :  jeu.lochs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen      

 

Vragen ex Artikel 43 RvO van SPA inzake Het Groene Net (HGN)

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Rogier Dieteren

Tel:  046 4777777

e-mail :  rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.