Besluitenlijst week 07 - 2019

Vastgesteld   19 februari 2019

 

Wijziging Organisatiebesluit

Het college besluit tot wijziging van artikel 3.1.6, onderdeel Cluster Sociale Zaken, van het Organisatiebesluit gemeente Sittard-Geleen 2013 voor wat betreft toevoeging van de teams Jeugd en Leerplicht.

Informatie:  Peter Boers 

Tel:  046 4777637 

e-mail :  peter.boers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels  

 

Intensivering inclusief beleid

Het college besluit in te stemmen met:

  1. de inventarisatie van mogelijke intensivering van het inclusief beleid van de gemeente en dereguleringsaspecten mee te nemen bij de inventarisatie.
  2. de personele inzet van 0,5 fte gedurende anderhalf jaar ten bedrage van € 73.500 en de inzet van € 10.000 ten behoeve van out-of-the pocket kosten. Dekking is gevonden bij de Innovatiemiddelen fundamentele aanpak sociaal domein.

Informatie:  Wim Romkens

Tel:  046 4777824 

e-mail :  wim.romkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen   

 

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeersveiligheid Provincialeweg Limbricht

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie:  Albert Goossens

Tel:  046 4778549

e-mail :  albert.goossens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

 

Beslissing op bezwaarschrift van mevrouw N. Louws van Paulissen Advocatuur namens St. Kunst & Zo inzake de lagere subsidievaststelling én terugvordering

Het college besluit het bezwaarschrift van mevrouw N. Louws van Paulissen Advocatuur namens St. Kunst & Zo inzake de lagere subsidievaststelling én terugvordering 2017 ontvankelijk en ongegrond te verklaren conform het advies van de commissie voor bezwaarschriften.

Informatie:  Jan Miltenburg

Tel:  046 477855

e-mail :  jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Jos Bessems

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.