Besluitenlijst week 05 - 2020

Vastgesteld: 4 februari 2020

Shared Service Center Zuid-Limburg

Het college besluit:

  1. Het traject van vorming van het Shared Service Center Zuid-Limburg te beëindigen.
  2. De gemeenteraad voor te stellen het college toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling Shared Service Center Zuid-Limburg op te heffen.
  3. Het bestuur van het SSC-ZL te verzoeken de liquidatie van het SSC-ZL voor te bereiden en partners hierover te informeren.

Informatie: Marcel Heckmans
Tel: 046 4778067
e-mail : marcel.heckmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouders: burgemeester Sjraar Cox en wethouder Pieter Meekels


Bestuursrapportage 3e kwartaal 2019 BsGW

Het college besluit in te stemmen met het doorleiden van de stukken inzake de 3e kwartaal 2019 bestuursrapportage BsGW ter informatie naar de Raad.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail : joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels
 

Wijzigingen in regeling grote projecten en toevoeging op betreffend raadsvoorstel

Het college besluit akkoord te gaan met:
1. De toevoeging op het raadsvoorstel regeling grote projecten.
2. De wijzigingen in de regeling grote projecten.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Tel: 046 4778410
e-mail : sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels
 

Toekomstige invulling muziekonderwijs

Het college besluit in te stemmen met de doorgeleiding van het rondevoorstel ter informatieve bespreking in de ronde.

Informatie: Annelieke Bergink
Tel: 046 4777777
e-mail : Annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

 

Voortgangsrapportage provinciale bijdrage Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard

Het college besluit in te stemmen met:

  1. De aanbiedingsbrief inzake de derde voortgangsrapportage Stedelijke Ontwikkeling centrum Sittard.
  2. De voortgangsrapportage inclusief financiële monitor.

Informatie: Marion Mulkens
Tel: 046 4778406
e-mail : marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

 

Dienstverlening voor internationale (kennis)werkers (EU en niet-EU) in Maastricht in plaats van Eindhoven voor verblijfsaanvragen en versnelde inschrijving in de Basisregistratie Personen

Het college besluit tot het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met gemeente Maastricht/Expat Centre Maastricht Region om internationale (kennis)werkers (EU en niet-EU) versneld van een Burgerservicenummer te kunnen voorzien.

Informatie: Ilse Terpstra
Tel: 046 4778148
e-mail : ilse.terpstra@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.