Besluitenlijst week 07 - 2020

Vastgesteld: 18 februari 2020

Overdracht personeel en taken naar GR Het Gegevenshuis

Het college besluit, naar aanleiding van de instemming van de gemeenteraad op 17 december 2019 met toetreding tot de GR Het Gegevenshuis:

  1. om het eerder genomen voornemensbesluit d.d. 23 mei 2017 om te zetten in een definitief besluit.
  2. de opdracht aan de directeur Bedrijfsvoering te verstrekken om overgang van taken en personeel (transitie) per 1-4-2020 te realiseren.

Informatie: Patrick Meens
Tel: 046 4777775
e-mail : patrick.meens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Convenant maatschappelijke ontwikkelopgave binnen de Gemeente Sittard-Geleen met ZOwonen

Het college besluit in te stemmen met het convenant maatschappelijke ontwikkelopgave binnen de Gemeente Sittard-Geleen met ZOwonen.

Informatie: Sjaak Aussems / Anouk Theeuwen / John Janssens
Tel: 046 4777747
e-mail : sjaak.aussems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Programmaplan preventiecoalitie gemeente Sittard-Geleen en CZ

Het college besluit:

1. Kennis te nemen van het programmaplan preventiecoalitie gemeente Sittard-Geleen en CZ.
2. In te stemmen met het afgeven van een intentieverklaring gericht op het programmaplan preventiecoalitie tussen zorgverzekeraar CZ en gemeente Sittard-Geleen.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 046 4777726
e-mail : daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2020

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de Overeenkomst voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma vanaf 2020.

Informatie: Hilda Mertens
Tel: 046 4777436
e-mail : hilda.mertens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststelling subsidie Zuydlabs aan Steenweg 64 en 76 in Sittard

Het college besluit de subsidie voor vestiging van de Zuydlabs vast te stellen op € 113.527.

Informatie: Maurice Rutten
Tel: 046 4777876
e-mail : maurice.rutten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Proeftuin Centrum Geleen

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marion Mulkens
Tel: 046 4778406
e-mail : marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems

Zelfevaluatie basisregistratie personen (BRP) 2019

Het college besluit het uittreksel van de zelfevaluatie BRP 2019 te ondertekenen om te voldoen aan de verplichting uit de Wet BRP en kennis te nemen van de managementrapportage.

Informatie: Ilse Terpstra
Tel: 046 4778148
e-mail : ilse.terpstra@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.