Besluitenlijst week 08 - 2020

Vastgesteld: 3 maart 2020
 

Vragen ex artikel 43 RvO inzake het Drugsmanifest / oproep andere drugsaanpak

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 046 4777461
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Periodieke wijziging APV Sittard-Geleen (negentiende wijziging)

Het college besluit:

 1. De concept APV Sittard-Geleen (negentiende wijziging) ter vaststelling voor te leggen aan de Gemeenteraad.
 2. In te stemmen met het doorleiden van het raadsvoorstel naar de Gemeenteraad.

Informatie: Mark Boesten
Tel: 046 4777704
e-mail: mark.boesten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Sjraar Cox

Aanpassing gemeenschappelijke regeling BsGW en delegatie- en mandaatbesluit

Het college besluit:

 1. gelet op de toestemming van de gemeenteraad overeenkomstig artikel 61 tweede en derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tot:
  a. Toetreding tot de Gemeenschappelijke regeling BsGW zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde wijzigingsbesluit;
  b. Instemming met de toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.
  c. Instemming met de uittreding van de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal en Weert en het algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn toegetreden
  d. Wijziging van de regeling zoals deze komt te luiden na het bijgevoegde wijzigingsbesluit.
 2. Tot vaststelling van het Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Sittard-Geleen 2020.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verdaging raadsbesluiten 13 en 14 november 2019

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de memo ‘Verdaging raadsbesluiten 13 en 14 november 2019’ aan de gemeenteraad.
 2. Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel: 046 4778039
e-mail : gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels Thans: wethouder Ton Raven

Evaluatie pilot koopzondagen centrum Sittard

Het college besluit:

 1. Tot het verlenen van ontheffing op grond van artikel 9, lid 3 van de Verordening Winkeltijden Sittard-Geleen 2013 voor de wekelijkse zondagsopenstelling van het centrum Sittard in de periode maart tot en met december 2020 met uitzondering van 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, Hemelvaartsdag, 1e Kerstdag en met uitzondering van 4 mei na 19.00 uur en Goede Vrijdag na 19.00 uur.
 2. In te stemmen met een breed draagvlakonderzoek onder ondernemers voor het aanpassen van de Winkeltijdenverordening Sittard-Geleen 2013 in die zin dat een algehele vrijstelling voor de openstelling van winkels op zondagen wordt geregeld. 3. Akkoord te gaan met de conceptbrieven aan de gemeenteraad en aan Centrummanagement Sittard.

Informatie: Marga Plasier
Tel: 046 4778404
e-mail: marga.plasier@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RvO inzake het roekenbeschermingsplan

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad ingekomen stukken.

Informatie: Mario Nouwen
Tel: 046 4778655
e-mail: mario.nouwen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Aanscherping kaders Duurzame accommodaties

Het college besluit de raad voor te stellen in te stemmen met:

 1. het kernkader voor het toekomstige accommodatiebeleid, bestaande uit:
  a. Het clusteren van maatschappelijk vastgoed conform de op 18 april 2019 in de raadsronde gepresenteerde hernieuwde buurt- en clusterindeling, bestaande uit 25 in plaats van 30 buurten en 10 in plaats van 14 clusters (zie blz. 2 en bijlage 1D);
  b. Het behalen van efficiencyvoordelen door het aantal accommodaties te beperken en de beschikbare ruimte beter te benutten, door het principe te hanteren van multifunctioneel gebruik en monofunctioneel gebruik alleen te ondersteunen als dit gerechtvaardigd wordt door functie en intensiteit van dat gebruik en door alleen nog ontmoetingsplekken met de status gemeenschapshuis te subsidiëren;
  c. Het geven van een kwaliteitsimpuls aan de resterende accommodaties, waardoor deze beter voldoen aan de maatschappelijke behoefte en beter zijn toegerust voor toekomstig gebruik.
 2. het hanteren van de hoofduitgangspunten van het toekomstige accommodatiebeleid, te weten:
  a. De gemeente voorziet alleen in accommodaties als de markt dat aantoonbaar niet of in onvoldoende mate oppakt;
  b. De vraag naar maatschappelijke activiteiten is bepalend voor het aanbod aan accommodaties;
  c. De gebruiker toont eigenaarschap en neemt verantwoordelijkheid voor zijn activiteiten / buurt en de gemeente houdt oog voor de identiteit van de buurt.
 3. de voortgang van het proces zoals dat vanaf 18 april jl. met de aanbieders en gebruikers van accommodaties is doorlopen, om op die manier in gezamenlijkheid te komen tot afwegingen en voorstellen voor keuzes voor toekomstbestendige accommodaties.

Informatie: Annemie Loozen
Tel: 046 4777660
e-mail: annemie.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Samenwerkingsovereenkomsten ‘Kansen voor alle kinderen’

Het college besluit in te stemmen met:

 1. de samenwerkingsovereenkomst Jeugdfonds Sport Limburg en de gemeente Sittard-Geleen voor 2020 en volgende jaren.
 2. de samenwerkingsovereenkomst Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek en de gemeente Sittard-Geleen voor 2020 en volgende jaren.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 046 7877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Tussenrapportage Proeftuin Centrum Geleen

Het college besluit in te stemmen met:

 1. De tussenrapportage Proeftuin Centrum Geleen.
 2. De verantwoordelijk portefeuillehouder te mandateren de aanbiedingsbrieven aan de Provincie Limburg en de gemeenteraad af te handelen op basis van de inhoud van de voortgangsrapportage.

Informatie: Marion Mulkens
Tel: 046 4778406
e-mail: marion.vanmulken@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems Thans: wethouder Pieter Meekels

Memo aan de gemeenteraad inzake proces en transitiefase tot de nieuwe schaats-zwemvoorziening is gerealiseerd

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad.
 2. Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Jos Bessems Thans: wethouder Ton Raven

(Continuering) Starterregeling 2018 – 2019 voor de periode 2020-2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met doorgeleiding van het raadsvoorstel, waarmee de raad wordt gevraagd om in te stemmen met het voorstel om de Startersregeling te continueren tot en met 2021, onder meer inhoudende het eerder beschikbaar gestelde lening budget van € 600.000 ten behoeve van de Starterslening voor de periode 2018-2019 ook te benutten voor de jaren 2020-2021.
 2. De Verordening Starterslening 2020 – 2021 vast te stellen.

Informatie: Anouk Theeuwen
Tel: 046 4778437
e-mail : anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl
Portefeuillehouder: wethouder Felix van Ballegooij Thans: wethouder Andries Houtakkers

Evaluatie uitvoeringsprogramma mobiliteitsplan

Het college besluit de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Mobiliteitsplan vast te stellen.

Informatie: Ton de Korte
Tel: 046 4778547
e-mail: ton.dekorte@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Eefje Joosten Thans: wethouder Ton Raven

Huisvesting Basisschool de Hoefer

Het college besluit:

 1. Stichting Kindante te berichten dat het college instemt met verhuizing van Basisschool de Hoefer, Kleine Steeg 11 te Sittard naar het voormalige schoolgebouw Berkenlaan 52 te Sittard (locatie voormalige OBS Aan de Meule), per 1 augustus 2020.
 2. De huidige schoollocatie van Basisschool de Hoefer te betrekken bij de herontwikkeling van de voormalige DaCapo-locaties Rijksweg Zuid en Kleine Steeg.
 3. Akkoord te gaan met de brieven aan de gemeenteraad en omwonenden van de schoollocaties Berkenlaan 52 en Kleine Steeg 11.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Berry van Rijswijk Thans: wethouder Kim Schmitz

Vierde kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Vierde kwartaalrapportage 2019 Sociaal Domein.
 2. De rapportage ter kennisname en bespreking door te leiden naar de raadsronde.

Informatie: Rian van Loon
Tel: 046 4778827
e-mail: rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Leon Geilen, Kim Schmitz, Felix van Ballegooij en Berry van Rijswijk Thans: wethouders Judith Buhler, Kim Schmitz en Leon Geilen

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.