Besluitenlijst week 10 - 2020

Vastgesteld: 10 maart 2020
 

Visie Vrijetijdseconomie Bestemming Zuid-Limburg 2030

Het college besluit de raad voorstellen de Visie Vrijetijdseconomie Bestemming Zuid-Limburg 2030, waarin is verwoord hoe de 16 Zuid-Limburgse gemeenten gezamenlijk willen werken aan een toekomstbestendige toeristisch-recreatieve bestemming Zuid-Limburg, vast te stellen.

Informatie: Ivo Janssen
Tel: 046 4778536
e-mail: ivo.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Voorontwerp bestemmingsplan Unilocatie Grevenbicht-Obbicht

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp van het bestemmingsplan Unilocatie Grevenbicht- Obbicht.
 2. In het kader van het vooroverleg ter advisering voor te leggen aan de Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 3. In het kader van de inspraak voor een ieder gedurende vier weken ter inzage te leggen.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het verzoek te onderzoeken of kroonringen helpen tegen verwaaien afvalzakken

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de concept brief aan de gemeenteraad.
 2. Kopie van de brief aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Jeroen Jacobi
Tel: 046 4777777
e-mail: jeroen.jacobi@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Burgerpeiling 2020

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het Projectvoorstel Burgerpeiling 2020.
 2. Akkoord te gaan met publicatie van de resultaten op www.waarstaatjegemeente.nl.
 3. Akkoord te gaan met de concept memo aan de gemeenteraad. 4. Kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046 4777754
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verklaring van geen bedenkingen Windturbinepark Holtum Noord

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Born: Holtum Noord I & II en Sluisweg e.o." ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van 3 windturbines op industrieterrein Holtum Noord te Born.
 2. Te bepalen dat, indien er geen ontvankelijke zienswijzen tegen het ontwerp van het vergunningenbesluit c.q. tegen deze ontwerp verklaring worden ingediend, deze verklaring van geen bedenkingen automatische definitief wordt op de dag nà die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046 4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Voorbereidingsbesluit Holtum Noord

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening rood is omrand.
 2. Te verklaren dat het verboden is op de gronden binnen de 10-6 contour kwetsbare objecten en/of binnen de 10-5 contour beperkt kwetsbare objecten te realiseren of te gebruiken binnen het gebied dat op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening rood is omrand.
 3. Te bepalen dat dit besluit na bekendmaking op 10 april 2020 in werking treedt.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046 4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Verklaring van geen bedenkingen Zonneweide Holtum Noordweg 2T te Born

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Te verklaren dat er in beginsel geen bedenkingen zijn tegen het toestaan van de afwijking van het geldende bestemmingsplan "Bedrijventerrein Born: Holtum Noord I & II en Sluisweg e.o." ten behoeve van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een zonneweide aan de Holtum Noordweg 2T te Born.
 2. Te bepalen dat, indien geen zienswijzen tegen het ontwerp van het vergunningenbesluit c.q. tegen deze ontwerpverklaring worden ingediend, deze verklaring van geen bedenkingen automatisch definitief wordt op de dag nà die, waarop de zienswijzentermijn is verstreken.

Informatie: Marjolène van Cleef
Tel: 046 4778919
e-mail: marjolene.vancleef@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Convenant samenwerking gemeente Sittard-Geleen en beschermingsbewindvoerders 2020 e.v.

Het college besluit:

 1. Het college stemt in met de ondertekening van het convenant.
 2. Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad.
 3. Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 046 4778596
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.