Besluitenlijst week 11 - 2020

Vastgesteld: 17 maart 2020

Vragen ex artikel 43 RVO inzake problematiek stadscentrum Sittard

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.1. Akkoord te gaan met de concept antwoordbrief.
 3. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Marion Mulkens     
Tel:  046 4778406
e-mail:  marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Ondernemerspeiling 2019

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport  ‘Ondernemerspeiling Sittard-Geleen 2019’ d.d. juni 2019.
 2. Tot het uploaden van de resultaten van de ondernemerspeiling naar “Waar staat je Gemeente”.
 3. In te stemmen met het inrichten van een taskforce ondernemersdienstverlening vooruitlopend op en als onderdeel van de brede dienstverleningsopgave “Met, voor en door inwoners en ondernemers”.
 4. Als coördinerend bestuurlijk opdrachtgever voor de Taskforce de wethouder economie te benoemen.
 5. De gemeenteraad te informeren middels een separate brief.

Informatie:  Marga Plasier / Esther Schoenmakers-Aelmans      
Tel:  046 4777777
e-mail:  marga.plasier@sittard-geleen.nl / esther.schoenmakers-aelmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Pieter Meekels

Kinderen met overgewicht en obesitas

Het college besluit in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst inzake de

 1. implementatie landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.
 2. In te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst inzake de implementatie landelijk model ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Informatie:  Hilda Mertens        
Tel:  046 4777436
e-mail:  hilda.mertens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Leon Geilen

Regionaal jaarverslag Leerplicht 2018-2019

Het college besluit:

 1. Het regionaal jaarverslag leerplicht 2018-2019 vast te stellen.
 2. Het jaarverslag ter kennisgeving door te leiden naar de gemeenteraad.

Informatie:  Gwen Penders                   
Tel:  046 4777414
e-mail:  gwen.penders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

Afwijken van advies ARK inzake plaatsing van drie windturbines op bedrijventerrein Holtum Noord

Het college besluit het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit inzake plaatsing van drie windturbines op bedrijventerrein Holtum Noord niet over te nemen.

Informatie:  Imke Weusten-Schrijen       
Tel:  046 4778325
e-mail:  imke.weusten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Kim Schmitz

P&C cyclus 2020

Het college besluit akkoord te gaan met:

 1. de inrichting en planning van de P&C-cyclus 2020.
 2. de reactie, zoals vervat in het raadsvoorstel, op de brief van de raadsagendacommissie ‘Proces P&C-cyclus’ van 17 december 2019.
 3. de doorleiding van het raadsvoorstel ter agendering in de raadsvergadering 2 april as.

Informatie:  Gerrie de Bruijn      
Tel:  046 4778039
e-mail:  gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder:  wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.