Besluitenlijst week 13 - 2020

Vastgesteld: 24 maart 2020

Verkoop huurwoonwagens

Het college besluit in te stemmen met:

 1. De verkoop van twee huurwoonwagens op de locatie Tudderenderweg;
 2. Het boekverlies van beide woonwagens te dekken uit de voorziening woonwagens.

Informatie: Patrick Quadvlieg
Tel: 046 4777777
e-mail: patrick.quadvlieg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Stimuleringsfonds Wonen Provincie

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Anouk Theeuwen
Tel: 046 4778437
e-mail: anouk.theeuwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Bouwen voor Doelgroepen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 046 4774738
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Toestaan koelwagen in directe nabijheid standplaats op het marktplein in Geleen

Het college besluit de poelier tijdens de zaterdagmarkt in Geleen evenals de vishandelaren toe te staan zijn koelwagen direct naast de standplaats te plaatsen.

Informatie: Jan Heffels
Tel: 046 4778719
e-mail: jan.heffels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Subsidie Partners in Welzijn 2020

Het college besluit:

 1. Partners in Welzijn voor het jaar 2020 een subsidie van € 2.937.932 verlenen voor de uitvoering van de reguliere activiteiten.
 2. Partners in Welzijn voor het jaar 2020 een subsidie van € 808.554 verlenen voor schoolmaatschappelijk werk en pedagogisch werk.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 046 4777684
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Voorstel aan Ronde over evaluatie mantelzorgwaardering 2019

Het college besluit de ronde voor te stellen de evaluatie mantelzorgwaardering 2019 te bespreken en van gedachten te wisselen over de toekomstige invulling van de mantelzorgwaardering.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
Tel: 046 4777740
e-mail: miranda.hoffman@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Invulling algemeen bestuur GR Vixia en GR Participatiebedrijf Wsw

Het college besluit:

 1. De portefeuillehouders Sociale Zaken (mevr. Buhler) en Arbeidsmarkt (dhr. Meekels) aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia en van de Gemeenschappelijke Regeling Participatiebedrijf Wsw.
 2. Als plaatsvervangende leden van het algemeen bestuur de portefeuillehouders mevr. Schmitz en dhr. Raven aan te wijzen.
 3. Middels het raadsvoorstel de gemeenteraad te laten instemmen met de aanwijzing van de (plaatsvervangende) algemeen bestuursleden in de raadsvergadering van 2 april as.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Onderlinge machtiging bestuursleden Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg

Het college besluit in te stemmen met de onderlinge machtiging/volmacht van de leden van het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Kredietbank Limburg. Met deze machtiging/volmacht vertegenwoordigt het aanwezige bestuurslid de gemeente Sittard-Geleen, voert het woord en besluit namens alle AB-leden van Sittard-Geleen over de agendapunten die tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GR KBL aan de orde komen.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 046 4777777
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Voorbereiding nieuwe Wet inburgering

Het college besluit:

 1. Kennisnemen van het routeplan nieuwe Wet inburgering.
 2. Kennisnemen van de informatieve themasessie Wet inburgering aan de raden van Sittard-Geleen, Beek en Stein (vooralsnog) op 9 april 2020
 3. Instemmen met de inhoud van de themasessie.
 4. Instemmen met een Europese openbare aanbesteding van de leerroutes in regionaal verband (Westelijke Mijnstreek en Parkstad gemeenten).
 5. Instemmen met het raadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van de Rijksmiddelen ‘Veranderopgave Wet Inburgering 2019-2020’ ter hoogte van € 190.300 voor bekostiging van de projectaanpak ter implementatie van de Wet inburgering.

Informatie: Noortje Kramer
Tel: 046 4777384
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake parkeren op koopavond in Geleen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrieven
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken

Informatie: Marcel Poeckling
Tel: 046 4778554
e-mail: marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Situatie parkeergarage Zuyderland

Het college besluit:

 1. De parkeerinstallatie in de Zuyderland-garage op gratis uitrijden in te stellen.
 2. Dit besluit is van toepassing voor de periode waarin de maatregelen gelden om de effecten van verspreiding het Coronavirus te beperken.

Informatie: Jean Sijmons
Tel: 046 4778764
e-mail: jean.sijmons@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen ondernemers

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de regeling uitstel van betaling zoals door BsGW voorgesteld;
 2. De Raad te berichten via een aparte brief.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.