Besluitenlijst week 14 - 2020

Vastgesteld: 7 april 2020

Vragen ex artikel 43 RVO inzake NOS-onderzoek loden waterleidingen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: John Fuhren
Tel: 046 4778636
e-mail: john.fuhren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vlaggenprotocol gemeente Sittard-Geleen

Het college besluit: In te stemmen met het geactualiseerd vlaggenprotocol voor de gemeente Sittard-Geleen

Informatie: Jacqueline Wouters
Tel: 046 4778049
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Definitief besluit Reglement Klachtbehandeling gemeente Sittard-Geleen 2020

Het college besluit:

 1. Het Reglement klachtbehandeling gemeente Sittard-Geleen 2020 vast te stellen.
 2. Het Reglement klachtbehandeling gemeente Sittard-Geleen ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 3. De elektronische weg volledig open te stellen voor het indienen van klachten als bedoeld in artikel 9:1 AWB.
 4. Het Mandaat-, volmacht - en machtigingsbesluit gemeente Sittard-Geleen 2013-II te wijzigen.

Informatie: Esther Schoenmakers-Aelmans
Tel: 046 4777777
e-mail: esther.schoenmakers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Wegsleepverordening

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen de “Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2020” vast te stellen.
 2. In te stemmen met de “Uitvoeringsregels inzake de feitelijke uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Sittard-Geleen 2020" onder voorbehoud dat de gemeenteraad de wegsleepverordening vaststelt.

Informatie: Ilona Lemmens
Tel: 046 4777777
e-mail: ilona.lemmens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Overzicht van (technische) vragen ten behoeve van de gemeenteraad van 2 april 2020

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met het overzicht van de antwoorden op de schriftelijke vragenronde van 26 maart 2020.
 2. Een kopie van het overzicht aan de Griffie toe te zenden ter voorbereiding op de raad van 2 april 2020.

Informatie: Bart Prince
Tel: 046 4777316
e-mail : bart.prince@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verkeersveiligheid Bloemenmarkt Geleen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Emile Scheijen
Tel: 046 4777777
e-mail: emile.scheijen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

Regiovisie ‘Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-2022’

Het college besluit: In te stemmen met doorgeleiding van bijgevoegd raadsvoorstel, waarin de Gemeenteraad wordt gevraagd om de Regiovisie ‘Geweld Hoort Nergens Thuis 2019-2022’ vast te stellen.

Informatie: Laura Willems
Tel: 046 477777789
e-mail: laura.willems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Leon Geilen

Voorbereidingsbesluit Middengebied-Noord de Haese C

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. Te verklaren dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied dat op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening is omrand en bekend is onder NL.IMRO.1883.MiddengebiedNoord.VBB2.
 2. Te bepalen dat dit besluit op de dag na bekendmaking in werking treedt.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Verzoek BsGW vertegenwoordiger in bestuur BsGW

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek van BsGW.
 2. Akkoord te gaan met het uitstellen van de bestuurswissel tot 1 oktober 2020.
 3. Akkoord te gaan met de antwoordbrief aan de directeur van BsGW

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Ton Raven

Beslissing op een drietal bezwaarschriften van de Kunstenbond

Het college besluit de bezwaarschriften tegen de afwijzing van de subsidieaanvragen van de Stichting Artamuse voor:

 1. de uitvoering van cultuureducatie 2016 ad € 101.849,
 2. een bijdrage in de reorganisatievoorziening 2016 ad € 116.993,
 3. een bijdrage in de reorganisatievoorziening 2017 ad € 166.249 en voor de uitvoering van cultuureducatie 2017 ad € 102.123, niet ontvankelijk te verklaren en de gevraagde proceskostenvergoeding af te wijzen.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vergoedingen zorgaanbieders tijdens Coronacrisis

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 046 4777726
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad inzake brief van GGD over Corona

Het college besluit een kopie van de brief van de GGD inzake de actuele situatie en de consequenties voor de reguliere dienstverlening aan de gemeenten en de inwoners van Zuid-Limburg aan de gemeenteraad toe te zenden ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststellen van de Lokale Inclusie Agenda 2020 - 2024

Het college besluit:

 1. de concept Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2020 – 2024 vast te stellen.
 2. de LIA voor advies aan de Wmo-raad aan te bieden.
 3. de LIA gedurende zes weken voor inspraak ter inzage te leggen.
 4. in te stemmen met de structurele coördinatie van inclusie en toegankelijkheid en de hierbij behorende uitvoerings- en opleidingskosten.

Informatie: Wim Römkens
Tel: 046 4777824
e-mail: wim.romkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenteraad ‘Hulp aan kwetsbare inwoners in de corona crisis’

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van memo ‘Hulp aan kwetsbare inwoners in de corona crisis’.
 2. Akkoord te gaan met de brief aan de gemeenteraad.
 3. Een kopie van de brief aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046 4777754
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO Verzoek raamposters Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046 4777754
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Organisatieontwerp Participatiebedrijf

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voornemen tot overname van het BV-personeel van Vixia door de gemeente Sittard-Geleen en dit personeel per 1 juli 2020 in dienst te nemen.
 2. In te stemmen met het voornemen tot inbedding en inrichting van het participatiebedrijf op de wijze waarop dit is beschreven in het document ‘naar een nieuw participatiebedrijf’, het functieboek en functieprofiel.
 3. De OR te verzoeken om advies uit te brengen over de voorgenomen besluiten onder 1 en 2.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake extra opvangplekken asielzoekers

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Noortje Kramer
Tel: 046 4777384
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake wens COA extra opvangplekken asielzoekers

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
 2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Noortje Kramer
Tel: 046 4777384
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Memo aan de gemeenteraad inzake de begroting 2020 van de Stichting Kindante

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de memo aan de gemeenteraad.
 2. Een kopie van de memo aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz

Het college besluit in te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz conform het wijzigingsbesluit.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Brief aan stichting gemeenschapshuis Het Trefpunt Munstergeleen

Het college besluit:

 1. Akkoord te gaan met de brief aan stichting gemeenschapshuis Het Trefpunt.
 2. Een kopie van de brief aan stichting gemeenschapshuis Het Trefpunt toe te zenden.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Verdiepingsonderzoek naar financiën en beheersing van Het Groene Net

Het college besluit:

 1. De onderzoeksopdracht vast te stellen.
 2. Akkoord te gaan met het opvragen van een offerte bij de drie geselecteerde dienstverleners.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Tel: 046 4778410
e-mail: sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.