Besluitenlijst week 15 - 2020

Vastgesteld: 14 april 2020

Brief aan de CDA-Fractie over ter inzagelegging voorontwerp bestemmingsplan unilocatie Grevenbicht-Obbicht in relatie tot coronacrisis

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de brief aan de CDA-fractie.
  2. Een kopie van de brief aan de gemeenteraad toe te zenden aan de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Kostenontwikkeling project Den Tempel

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het gunnen van de aanbesteding van project Den Tempel.
  2. Het restant krediet Openbare Ruimte ( € 98.000) aanwenden voor de realisatie van het project Den Tempel.

Informatie: Raymond Dumont
Tel: 046 4778403
e-mail: raymond.dumont@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO VVD inzake uitstel van betaling ondernemers

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Een kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Het college heeft de vragen van de VVD-fractie over de gevolgen van het corona-virus beantwoord en aangegeven dat Sittard-Geleen de door de VVD geopperde maatregelen al had doorgevoerd. Een van de maatregelen is uitstel van betaling van belasting voor ondernemers.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders P.M. Meekels en A.C.M Raven

Vernietigen/verminderen gemeentelijke belastingaanslagen

Het college besluit:

  1. Akkoord gaan met toepassing van de hardheidsclausule volgens artikel 63 AWR en het vernietigen/verminderen van de gemeentelijke belastingaanslagen voor de: a. Afgelaste St Joep markt. b. Afgelaste Paasmarkt.
  2. Aan BsGW de opdracht te geven te zorgen voor de vernietiging of vermindering van de gemeentelijke belastingaanslagen.

Het college heeft besloten om de opgelegde marktgeldaanslagen voor de (afgelaste) jaarmarkten te vernietigen en de geinde gelden terug te betalen aan de marktkooplieden. Het besluit van het college zal bekend worden gemaakt middels een nieuwsbericht. Betrokkenen krijgen persoonlijk een bericht van de beslissing door BsGW.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RVO inzake beantwoording vragen Glanerbrook raadsvergadering 14 november 2019

Het college besluit:

  1. Akkoord te gaan met de antwoordbrief.
  2. Kopie van de antwoordbrief in handen te stellen van de Griffie, ter vermelding op het Gemeenteblad Ingekomen Stukken.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.