Besluitenlijst week 17 - 2020

Vastgesteld: 29 april 2020

Aanwijzing burgemeester lid algemeen bestuur RUD Zuid-Limburg

Het college heeft besloten om burgemeester Verheijen aan te wijzen als lid van het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg voor een periode van maximaal 4 jaar.

Informatie: Ilona Lemmens
Tel: 046 4777777
e-mail: ilona.lemmens@sitard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg

Het college heeft besloten na toestemming van de gemeenteraad om de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg per 1 mei 2020 te wijzigen.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 046 4777461
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarstukken 2019, begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 en meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de VRZL

Het college heeft kennis genomen van de jaarstukken 2019 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg. Deze worden ter kennisname aangeboden aan de raad. Daarnaast wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021, de ontwerp-meerjarenraming 2022- 2024, het ontwerp-meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg en om hierop geen zienswijze in te dienen.

Informatie: Hans Hoogers en Peter van Kessel
Tel: 046 4778144/7451
e-mail: hans.hoogers@sittard-geleen.nl, peter.vankessel@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Verbeteringen Odaparking

Het college heeft besloten een kredietbesluit middels de 2e programmarapportage aan de raad voor te leggen om €563.000 euro beschikbaar te stellen voor verbeteringen aan de Odaparking. Er komen glazen overkappingen op de trapopgangen, wateroverlast wordt aangepakt en de akoestiek in de gangen wordt verbeterd.

Informatie: Lambert Moonen en Marcel Poeckling
Tel: 046 4777705/8554
e-mail: lambert.moonen@sittard-geleen.nl, marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RVO inzake extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandige zonder personeel

Het college heeft de vragen over ZZP’ers in relatie tot de huidige coronacrisis van de heer Kubben beantwoord. In de antwoorden wordt ingegaan welke maatregelen er mogelijk zijn en wordt een eerste indicatie gegeven over het gebruik ervan.

Informatie: Marion Mulkens
Tel: 046 4778406
e-mail: marion.mulkens@sittard@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler

Jaarverslag 2019, begroting 2021 en de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD Zuid-Limburg

Het college heeft kennis genomen van het jaarverslag 2019 van de GGD Zuid-Limburg. Tevens adviseert het college de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerp-begroting 2021 van de GGD Zuid-Limburg. Tot slot verleent de gemeenteraad aan het college toestemming voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid- Limburg.

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Uitstel ontvlechting Beschermd Wonen

Mensen die hulp nodig hebben met dagelijkse taken kunnen beschermd wonen. Dan krijgen ze de hulp die ze nodig hebben. De gemeente Maastricht regelt deze hulp ook voor Sittard-Geleen, Beek en Stein. Maar de landelijke overheid wil dat elke gemeente dit zelf regelt. Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen willen daarmee wachten tot 2022. Dat willen ze omdat de gemeente Sittard-Geleen dan ook het geld krijgt wat daarvoor nodig is. Tot 2022 krijgt de gemeente Maastricht dat nog. Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen vragen aan het college van Maastricht of ze het eens zijn met het voorstel om te wachten tot 2022.

Informatie: Linda Corvers
Tel: 046 4777645
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Begroting 2020 en ontwerp-begroting 2021 GR Participatiebedrijf Wsw

Het college heeft ingestemd met de begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de GR-regeling Participatiebedrijf Wsw. Deze wordt ter instemming voorgelegd aan de raad omdat dit wettelijk verplicht is.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Jaarstukken 2019, Startprognose 2020 en Ontwerpbegroting 2021 e.v. GR Kredietbank Limburg

Het college heeft ingestemd met de ontwerpbegroting 2021 e.v. van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg. Deze wordt vervolgens ter instemming voorgelegd aan de raad omdat dit wettelijk verplicht is.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 046 4778596
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake thuisonderwijs

Het college heeft de schriftelijke vragen van de fractie PvdA over thuisonderwijs gedurende de coranacrisis beantwoord. De antwoordbrief is naar de griffie gestuurd.

Informatie: Marjon van der Leeuw
Tel: 046 4778820
e-mail: marjon.vanderleeuw@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Jaarstukken 2019 en ontwerpbegroting 2021 GR BsGW

Het college heeft kennisgenomen van de (voorlopige) jaarstukken van de GR BsGW. Daarnaast heeft het college ingestemd met de ontwerpbegroting 2021 van de GR BsGW en aan de Raad voorgesteld om geen zienswijzen in te dienen. De stijging van de bijdrage kan opgevangen worden binnen de begroting.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Memo aan de gemeenteraad woonlastenmonitor 2020

Het college heeft kennisgenomen van de woonlastenmonitor 2020 van de Provincie Limburg. De gemiddelde gemeentelijke woonlast 2020 voor een woningeigenaar uit Sittard-Geleen ligt op plaats 4 op de ranglijst met een bedrag van € 819,19, dit is € 30,06 boven de gemiddelde woonlast 2020 van de 4 grootste Limburgse gemeenten. Via een memo wordt de Raad geïnformeerd.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.