Besluitenlijst week 18 - 2020

Vastgesteld 5 mei 2020

Jaarrekening 2019, programmabegroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2019 Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg. Daarnaast wordt de raad gevraagd niet in te stemmen met de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg en zienswijzen in te dienen met als strekking de gevraagde capaciteit voor de asbesttaken op basis van budgetneutraliteit naar beneden bij te stellen.

Informatie: Jean Sijmons
Tel: 046 4778764
e-mail: jean.sijmons@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex art 43 RVO inzake Corona problematiek Sittard-Geleen

Het college heeft de vragen van de heer Pfoster beantwoord inzake Corona problematiek Sittard-Geleen. De antwoorden gaan in op de rol en voornemens van het college t.a.v. de lokale economie en het welzijn van inwoners als gevolg van de Corona crisis.

Informatie: Marion Mulkens
Tel: 046 4778406
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Judith Buhler

Beslissing op het bezwaarschrift van Artamuse tegen de subsidiebeschikking Artamuse 2019

Stichting Artamuse krijgt elk jaar geld van de gemeente om muziekles te geven. De gemeenteraad heeft in 2018 besloten dat Artamuse elk jaar minder geld krijgt. In 2022 krijgt Artamuse helemaal geen geld meer van de gemeente. Artamuse vindt dat onterecht en heeft bezwaar gemaakt bij de gemeente. Een bezwaarcommissie beoordeelt een klacht. De commissie geeft aan dat deze klacht ongegrond is. Stichting Artamuse heeft een brief ontvangen van de gemeente. Daarin wordt uitgelegd waarom het bezwaar ongegrond is.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

GR Het Gegevenshuis, stand van zaken, voorlopige jaarrekening 2019, bijgestelde begroting 2020, ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024

Taken en personeel van het team Automatisering en Dataservices (unit Geo, kaartinformatie) verhuizen van de gemeente naar Het Gegevenshuis. Aan de overgang wordt nu gewerkt, net als aan de dienstverleningsovereenkomst, zeg maar voor welke diensten de gemeente het Gegevenshuis voor kan inschakelen. Die dienstverleningsovereenkomst is nog niet compleet. Daarom worden de stukken van het Gegevenshuis (voorlopige jaarrekening 2019, bijgestelde begroting 2020, ontwerpbegroting 2021 en meerjarenraming 2021-2024) alleen ter informatie aan het college en de gemeenteraad aangeboden. Er zal geen zienswijze ingediend worden op deze stukken. De overgang van het personeel is door het coronavirus eerder al verplaatst van 1 april naar 1 mei, maar ook die datum komt in het gedrang. Aan de burgemeester en wethouders wordt nu gevraagd kennis te nemen van deze stand van zaken en met deze stand van zaken akkoord te gaan.

Informatie: Patrick Meens
Tel: 046 4777775
e-mail: patrick.meens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Andries Houtakkers en Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RvO inzake onderhoudstoestand parkeerplaats Cityflat Geleen

De fractie van D66 heeft op 31 maart 2020 vragen gesteld over de onderhoudstoestand van de parkeerplaats nabij de Cityflat te Geleen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Mario Nouwen
Tel: 046 4778655
e-mail: mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de uitrol van 5G

Op basis van art. 43 RvO heeft de Groen Links-fractie vragen gesteld over de uitrol van 5G in Sittard-Geleen. De antwoordbrief van het college geeft de laatste stand van zaken m.b.t. de voorgenomen wetswijziging van de Telecommunicatiewet die de uitrol van 5G mogelijk maakt. Ook geeft de antwoordbrief inzicht in de beperkte rol die de gemeente daarin speelt en de noodzaak van goede communicatie rondom dit thema.

Informatie: Maurice Rutten
Tel: 046 4777876
e-mail: maurice.rutten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Memo aan de gemeenteraad met een update over 5G en digitale connectiviteit

Met het oog op de actuele ontwikkelingen op het digitale vlak informeert het college de raad met dit memo over de laatste stand van zaken m.b.t. 5G en het thema ‘digitale connectiviteit’ in de brede zin.

Informatie: Maurice Rutten
Tel: 046 4777876
e-mail: maurice.rutten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Projecten uitgevoerd met specifieke uitkering Regeling Reductie Energieverbruik (RRE)

De gemeente heeft van het Rijk een specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik gekregen. Met deze specifieke uitkering kunnen 5000 huiseigenaren gestimuleerd worden om een CO2 reductie te realiseren in hun woning. Het voorstel is om met een divers scala aan projecten de huiseigenaren te bereiken, zodat zoveel mogelijk huiseigenaren kunnen profiteren van deze specifieke uitkering. De voorkeur gaat uit naar projecten die integraal worden ingezet en raakvlakken hebben met andere opgaves van de gemeente, zodat er een cumulatief voordeel ontstaat bij het inzetten van deze middelen. Deze specifieke uitkering moet voor maart 2021 (verlengt i.v.m. Covid-19 crisis) zijn opgemaakt.

Informatie: Martijn Nijwening
Tel: 046 4777777
e-mail: martijn.nijwening@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Proeftuin aardgasvrije wijk Limbrichterveld Noord, voorschot aan de Stichting Dubbel Duurzaam

Het college heeft besloten om aan de Stichting Dubbel Duurzaam een voorschot van € 130.000,- ter beschikking te stellen als vergoeding voor inzet van menskracht geleverd aan het Project Proeftuin Gasvrije Wijk Limbrichterveld Noord vanaf oktober 2019 tot heden. De inzet betreft het opzetten en bemensen van het energieloket, het treffen van voorbereidingen voor isolatie van de woningen in samenwerking met bewoners, het mede ontwikkelen van de subsidieregeling, de deelname aan projectteam en werkgroep communicatie en het ontwikkelen website.

Informatie: Rogier Dieteren
Tel: 046 4777777
e-mail: rogier.dieteren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Jaarrekening 2019, 1e begrotingswijziging 2020, begroting 2021 en meerjarenperspectief 2022-2024 GR Omnibuzz

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Omnibuzz verzorgt het Wmo doelgroepenvervoer in Op grond van de verstrekte informatie stelt het college de raad voor kennis te nemen van de jaarrekening 2019 van de GR Omnibuzz. Daarnaast stelt het college de raad voor in te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2020, de ontwerp-begroting 2021 en het meerjarenperspectief 2022-2024 van de GR Omnibuzz. Wel wordt de raad geadviseerd hierover zienswijzen kenbaar te maken over eventuele toekomstige tekorten in de begroting. Omnibuzz zal hiervoor eerst een oplossing moeten zoeken binnen de eigen begroting. Ook mogen ontwikkelingen die kunnen worden voorkomen niet leiden tot extra kosten voor de deelnemende gemeenten. Tot slot heeft het college kennisgenomen van de 2e informatiebrief die Omnibuzz dit jaar heeft uitgebracht.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.