Besluitenlijst week 19 - 2020

Vastgesteld 12 mei 2020

Sloop Pand Lahrstraat 17 Sittard

Het college heeft besloten om het pand aan de Lahrstraat 17 te laten slopen. De woning is niet meer geschikt voor bewoning.

Informatie: Leon Vaessen
Tel: 046 4778359
e-mail: leon.vaessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Gemeentelijke reactie op Masterplan Chemelot 2030

Het college heeft de reactie vastgesteld op het Masterplan Chemelot 2030. Uit die reactie blijkt dat het college het van belang vindt dat er balans blijft tussen economische ontwikkelingen en leefbaarheid voor de omgeving van Chemelot.

Informatie: Raymond Ubachs
Tel: 046 4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Subsidiëring stichting De Domijnen Westelijke Mijnstreek 2020

Het Cultuurbedrijf De Domijnen krijgt elk jaar geld van de gemeente om de inwoners van de stad naar de schouwburg, het museum, het erfgoedcentrum en de bibliotheek te kunnen laten gaan. De Domijnen heeft een brief gekregen met daarin het bedrag voor het jaar 2020.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020 (ASV), de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties 2020 en de Subsidieregeling professionele instellingen 2020

Naar aanleiding van 2 updates van de model Algemene subsidieverordening (ASV) die door de VNG is opgesteld, heeft het college besloten om de gemeenteraad een nieuwe Algemene subsidieverordening voor te leggen onder gelijktijdige intrekking van de ASV uit 2015. Daarnaast heeft het college de Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties op een paar kleine onderdelen aangepast en de Subsidieregeling professionele organisaties vastgesteld. Beide regelingen gelden voor het eerst voor het subsidiejaar 2021.

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vrijgeven budgetten voor een kwaliteitsimpuls in de organisatie en de aanpak gericht op het versterken van strategische advies- en ontwikkelkracht incluis domeinregie Met het oog op de toekomst moet de gemeentelijke organisatie worden versterkt. Er moeten werknemers bij met kennis die er nu nog te weinig is. Het gaat dan vaak over ingewikkelde vraagstukken. Er is een plan gemaakt waarin staat welke kennis nodig is en hoeveel nieuwe medewerkers. Er is extra geld nodig. De gemeenteraad heeft daar tijdens de raadsvergadering over de begroting in november 2019 geld voor gereserveerd. Aan de burgemeester en de wethouders wordt nu gevraagd of dat geld kan worden uitgegeven aan het aannemen van extra medewerkers.

Informatie: Jos Laugs
Tel: 046 4777446
e-mail: jos.laugs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vrijgeven budget voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering en het oplossen van knelpunten binnen het Team Zorg/unit Wmo

De gemeenteraad heeft in de begroting geld beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering en het oplossen van knelpunten. Het college verdeelt dit budget en heeft besloten een bedrag van € 400.000 in te zetten voor het uitbreiden van het personeelsbestand van het Team Zorg/unit Wmo met 5,7 fte.

Informatie: Ingrid Stam
Tel: 046 4778597
e-mail: ingrid.stam@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake inzameling oud papier in Sittard- Geleen

Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 RvO van de fractie van het CDA inzake inzameling oud papier in Sittard- Geleen te beantwoorden. De fractie informeert o.a. wanneer verenigingen weer oud papier mogen ophalen. RWM is verzocht de mogelijkheden te onderzoeken de papierinzameling met verenigingen weer op te starten.

Informatie: Eva Wijnen
Tel: 046 7777777
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het sluiten van milieuparken, extra zwerfvuil en veiligheid

Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 RvO van de fractie GOB inzake sluiten milieuparken, extra zwerfvuil en veiligheid te beantwoorden. De fractie geeft o.a. aan dat de dienstverlening bij de milieupark Born is gestopt evenals de inzameling van het oud papier en hierdoor het zwerfvuil toeneemt. We geven in de antwoord brief aan begrip te hebben voor de acute acties die RWM heeft moeten nemen na aanscherping van de Corona maatregelen. We hebben hen aangesproken de dienstverlening nu weer terug te brengen op het niveau van voor de Corona crisis.

Informatie: Eva Wijnen
Tel: 046 7777777
e-mail: eva.wijnen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Beleidsregel Social return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020

Het college heeft besloten de Beleidsregel Social return Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg 2020 vast te stellen en in werking te laten treden met ingang van 1 juli 2020. De huidige regels inzake de toepassing van de sociale paragraaf, als onderdeel van het inkoop- en aanbestedingsbeleid, worden ingetrokken met ingang van 1 juli 2020.

Informatie: Audrey Cortlever en Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777834/7877
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl, lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Bestuursrapportage 4e kwartaal 2019 BsGW

Het college heeft kennisgenomen van de 4e kwartaal 2019 bestuursrapportage van BsGW en is akkoord gegaan met doorleiding van het ter kennisname memo naar de Raad. Door middel van de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de bestuursrapportage wordt een positief resultaat gerapporteerd van € 13.000. Verder wordt gerapporteerd over een aantal grote projecten zoals het ondernemingsplan en het project waarderen op oppervlakte.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven