Besluitenlijst week 20 - 2020

Vastgesteld 19 mei 2020

Memo aan de gemeenteraad inzake nazending bijlage bij raadsvoorstel jaarstukken 2019-2020 VRZL

Het college stemt in met een memo aan de gemeenteraad over een nazending van bijlagen bij de raadsvoorstellen inzake de jaarstukken 2019 en 2021 van de Veiligheidsregio Zuid Limburg.

Informatie: Hans Hoogers
Tel: 046 4778144
e-mail: hans.hoogers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Convenant met de Stichting Omroep Westelijke Mijnstreek

De gemeente geeft een vergoeding aan de streekomroep. Dat doet de gemeente de komende vijf jaar. Dat heeft de gemeente met de streekomroep afgesproken. De burgemeester en de wethouders zijn het eens met de afspraken. Andries Houtakkers ondertekent de afspraken. Hij is wethouder van cultuur.

Informatie: Jan Miltenburg
Tel: 046 4777602
e-mail: jan.miltenburg@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Invulling muziekonderwijs Sittard-Geleen vanaf 1 september 2020

Het college is akkoord gegaan met een plan van aanpak om het muziekonderwijs in Sittard-Geleen vanaf september 2020 op een andere manier in te vullen. De reden daarvoor is het besluit in 2018 om te stoppen met de betalingen aan de muziekschool. Vanaf september 2020 wordt het muziekonderwijs ingevuld door een makelaar, die vraag en aanbod met elkaar verbindt. Er is geld beschikbaar om de kosten van het muziekonderwijs voor leerlingen onder de 18 jaar te verlagen. Ook heeft het college besloten om brieven te sturen aan scholen, muziekverenigingen en de gemeenteraad om hen te informeren over het plan. De gemeenteraad wordt gevraagd haar mening over het plan te geven.

Informatie: Annelieke Bergink
Tel: 046 4777777
e-mail: annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Inrichting concern control en financiën

De gemeente werkt steeds meer opgavegericht aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven. Hierop is de organisatie nog niet goed ingericht en dit is onderdeel van een organisatieontwikkeling. Het college heeft besloten om in te stemmen met een andere werkwijze en inrichting van de onderdelen Concern Control en Financiën. Hiermee hebben we betere en duidelijkere sturingsmogelijkheden op onze financiën. Dit brengt ons als gemeente beter in positie om opgaven te realiseren. Het voorstel wordt nog voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad. Daarna wordt een definitief besluit genomen.

Informatie: Servé Roberts / Sandra Blom
Tel: 046 4778060 / 7777
e-mail: serve.roberts@sittard-geleen.nl, sandra.blom@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Reactie Sittard-Geleen op concept Provinciale Omgevingsvisie (POVI) 2020

Het College van Sittard-Geleen heeft de Provincie een reactie meegegeven op de concept POVI, die in hoofdlijnen ingaat op de kern en de bruikbaarheid van de POVI, de regionale samenwerking, en de agendering van de voor Sittard-Geleen relevante thema’s in de POVI op het gebied van economie en duurzame energie, en de versterking van de leefomgeving, wonen en veiligheid.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen
Tel: 046 4778308
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 44 RVO inzake financiële informatie over accommodaties

Het college heeft de vragen van de heer Renet beantwoord inzake financiële informatie over accommodaties. De antwoorden gaan in op het proces rond de aanscherping van de kaders duurzame accommodaties en de nadere uitwerking daarvan.

Informatie: Annemie Loozen
Tel: 046 4777660
e-mail: annemie.loozen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Raadsinformatiebrief COVID '19 en GGD ZL

Het college heeft een brief van de GGD Zuid-Limburg toegezonden aan de gemeenteraad. In de brief schrijft de GGD Zuid-Limburg over de huidige situatie van de COVID aanpak.

Informatie: Maurice Leenders
Tel: 046 4777760
e-mail: maurice.leenders@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Subsidieverlening 2020 aan Stichting Ecsplore en aan de Sportstichting Sittard-Geleen voor het Beweegstimuleringsprogramma 2020

Het college verleent voor het jaar 2020 aan de Stichting Ecsplore een subsidie van € 885.272 voor de inzet van combinatiefunctionarissen en aan de Sportstichting Sittard-Geleen voor de uitvoering van het Beweegstimuleringsprogramma 2020 een subsidie van € 140.000. Het bedrag van € 140.000 wordt ingezet voor de activiteiten op het gebied van bewegingsonderwijs, buiten- en naschoolse sport en beweegactiviteiten en voor een gezonde leefstijl in Sittard-Geleen.

Informatie: Dré Biesmans
Tel: 046 4777710
e-mail: dre.biesmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.