Besluitenlijst week 21 - 2020

Vastgesteld 26 mei 2020

Raadsinformatiebrief ‘Opheffing GR SSC-ZL’

Het college stemt in met de raadsinformatiebrief waarin de raad wordt geïnformeerd over de voorbereidingen van de opheffing van de GR en de betekenis hiervan voor de behandeling van de jaarrekening 2019/ begroting 2021.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel: 046 4778039
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Opdracht aan Stichting Streetwise in de centra van Sittard en Geleen 2020

Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie van de Stichting Streetwise over 2019. Streetwise is ingehuurd om nieuwe ondernemers te vinden en te begeleiden voor leegstaande winkels in de centra van Sittard en Geleen. Er gingen acht nieuwe winkels open in het centrum van Sittard en mogelijk nog drie dit voorjaar in Geleen. Alle resultaten zijn te zien in het videoverslag ‘Evaluatie Streetwise 2019’. Het college wil graag dat Streetwise het werk voortzet in 2020.

Informatie: Jan van de Ven
Tel: 046 4778440
e-mail: jan.vandeven@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Brief aan de gemeenteraad over Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot

Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over het besluit van de stuurgroep Chemelot om niet door te gaan met de ontwikkeling van de Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot.

Informatie: Maarten de Kever
Tel: 046 4777777
e-mail: maarten.dekever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Proces Toekomstvisie Sittard-Geleen 2030, IBP en Bestuursakkoord

Het college heeft het procesplan ‘Toekomstvisie, IBP en Bestuursakkoord’ vastgesteld en informeert en nodigt de raad uit te reflecteren op de concept-krijtlijnen van de Toekomstvisie tijdens de Ronde van 18 juni.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046 4777777
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Uitstel ruimtelijke plannen en procedures

Van de Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB) is op 7 april 2020 een brief ontvangen met het verzoek om rekening te houden met de gevolgen van het coronavirus en om die reden ruimtelijke plannen en procedures uit te stellen tot na de coronamaatregelen. Het college stelt zich op het standpunt dat de belangen van het uitstellen van ruimtelijke plannen en procedures kunnen worden geschaad en er voldoende mogelijkheden zijn waardoor ook de belangen van de leden van de LLTB worden gediend. In beginsel is het college niet bereid om ruimtelijke plannen en procedures uit te stellen. De mogelijkheid van het pro forma indienen van zienswijzen of bezwaarschriften blijft bestaan. Als andere belangen zich daar niet tegen verzetten dan wordt een extra termijn gegund van maximaal 4 weken voor het indienen van zienswijzen dan wel bezwaarschriften.

Informatie: Roel Friesen
Tel: 046 4778615
e-mail: roel.friesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Cofinanciering LEADER project Beegse Maasvallei

Het college heeft besloten een bijdrage van €44.000,- te verstrekken aan het LEADER project Beegse Maasvallei. LEADER is een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling en is gericht op het stimuleren van burgers om met de sociale en economische ontwikkeling van hun eigen omgeving aan de slag te gaan. De initiatiefnemers rond Grevenbicht willen – als lokale invulling van de Maasvallei - het dorp weer naar de Maas keren door middel van natuurbeleving, historische verwijzingen en recreatief medegebruik.

Informatie: Roy Hennekens
Tel: 046 4777777
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021

Het college heeft kennis genomen van het memo rechtmatigheidsverantwoording vanaf 2021 en heeft besloten dit memo ter kennisname voor te leggen aan de commissie Begroting & Verantwoording. Rechtmatigheid wil zeggen naleving van geldende wet- en regelgeving. Het memo beschrijft de gevolgen van een aanstaande wijziging van de wet. Deze wetswijziging schrijft voor dat het college vanaf boekjaar 2021 zelf verantwoording moet afleggen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Nu ligt die verantwoordelijkheid bij de accountant. Dat geldt vanaf 2021 dus niet meer. Het memo beschrijft ook de voorbereidingen die voor deze wetswijziging worden getroffen.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Tel: 046 4778410
e-mail: sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Uitvoeringsplan t.b.v. spoor 3 concernstrategie Informatievoorziening: Data & RAD/stuurinformatie

Het college heeft besloten om in te stemmen met een uitbreiding van formatie bij het team Automatisering & Dataservices en de aanschaf van software voor data-gedreven werken. Dit brengt de gemeente beter in positie om besluiten te nemen op basis van zowel interne als externe data.

Informatie: Patrick Meens
Tel: 046 4777775
e-mail: patrick.meens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RVO inzake landelijke oproep revolte in navolging van de gemeenteraad Enschede

Het raadslid Baars van de PvdA heeft artikel 43 vragen gesteld over de oproep van de raad van Enschede om als gemeenten massaal in actie komen tegen de erosie’ van de gemeentebegroting die wordt veroorzaakt door het rijk. Het college heeft besloten de oproep van de gemeenteraad van Enschede te ondersteunen.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.