Besluitenlijst week 22 - 2020

Vastgesteld 2 juni 2020

Vragen ex artikel 43 RVO inzake ‘intimidatie jongeren’

Door SPA zijn vragen gesteld over de maatregelen die door de gemeente worden ondernomen in een specifieke situatie rondom 'intimidatie jongeren'. Dit naar aanleiding van een door hen gedane constatering over een aanhoudende overlastsituatie van een groep jongeren. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Laura Willems
Tel: 046 777777
e-mail: laura.willems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake bewoning en overlast arbeidsmigranten Geleen

Door de Stadspartij zijn vragen gesteld over bewoning en overlast door arbeidsmigranten in een woning in Geleen. De hierin beschreven overlast is momenteel niet meer actueel. Het college zet in op een duurzame oplossing met de betrokken partijen om dergelijke overlast in de toekomst te voorkomen.

Informatie: Emile Scheijen
Tel: 046 777777
e-mail: emile.scheijen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Corona-aanpak stadscentra “zeer korte termijn”

De toegenomen drukte in de stadscentra in de afgelopen weken alsmede de opening van de horeca per 1 juni 2020 zijn aanleiding geweest om samen met de stakeholders in de beide stadscentra een pakket maatregelen op te stellen voor de zeer korte termijn. Maatregelen die enerzijds gericht zijn op het garanderen van ieders veiligheid en gezondheid in de openbare ruimte. Anderzijds maatregelen om de (horeca)ondernemers optimaal te faciliteren voor wat betreft terrasuitbreiding binnen de gegeven ruimte die er is. Het college heeft kennis genomen van het maatregelenpakket “verantwoord gebruik openbare ruimte CoviD-19” met begroting en een werkbudget van maximaal € 200.000,-- excl. B.T.W. ter beschikking gesteld voor de implementatie van deze maatregelen. Ook zijn richtlijnen “tijdelijke verruiming terrassen Sittard-Geleen (Covid-19)” opgesteld die het college gaat hanteren voor de gewenste terrasuitbreidingen tijdens de coronacrisis.

Informatie: John Janssens
Tel: 046 4777445/8406/8768
e-mail: john.janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Pieter Meekels

Verklaring van geen bedenkingen deelinrichting Katoen Natie Limburg Chemelot

Het college stelt de gemeenteraad voor om kennis te nemen van de ingediende zienswijze van het college van B&W van de gemeente Beek tegen het bouwplan van katoen Natie op Chemelot. Deze zienswijze heeft o.m. betrekking op het smaller worden van een strook buffergroen, maar is geen aanleiding om voorwaarden te verbinden aan de Verklaring van geen bedenkingen of om deze Verklaring te weigeren.

Informatie: Rob Driessen
Tel: 046 4778567
e-mail: rob.driessen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 44 RVO inzake Evenementen

De fractie van SPA heeft op 24 maart 2020 vragen gesteld over de organisatie van evenementen door de gemeente. Deze artikel 44 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Katarina Boels
Tel: 046 4778446
e-mail: katarina.boels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Transformatievisie Westelijke Mijnstreek

Het college doet het voorstel aan de raad om de Transformatievisie Westelijke Mijnstreek vast te stellen. Aan de hand van dit besluit spreekt de raad uit om samen met de buurgemeenten te werken aan voldoende, geschikte woningen in de Westelijke Mijnstreek voor de inwoners in alle leeftijdsgroepen. Onze inwoners, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en banken worden nadrukkelijk uitgenodigd om hieraan (mee) te werken. Zo zorgen we er samen voor dat het goed wonen is in de Westelijke Mijnstreek en uiteraard ook in Sittard-Geleen.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Eerste kwartaalrapportage 2020 Sociaal Domein

Iedere kwartaal ontvangt de Raad een rapportage over het Sociaal Domein. Deze rapportage geeft inzicht in de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet. Hierdoor ontstaat er onder andere inzicht in hoeveel kinderen een toekenning hebben ontvangen vanuit de regeling ‘Kansen voor alle kinderen”, hoeveel mensen er uitgestroomd zijn uit de bijstand en hoeveel inwoners gebruik maken van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp.

Informatie: Rian van Loon
Tel: 046 4778827
e-mail: rian.vanloon@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Financiële gevolgen van de Coronacrisis voor gecontracteerde vervoersbedrijven binnen het leerlingenvervoer

Het college stemt in met het verstrekken van een voorschot aan gecontracteerde vervoerders van het leerlingenvervoer om een faillissement te voorkomen als gevolg van Corona en betaalt de eigen bijdrage van ouders naar rato terug.

Informatie: Eric van Mulken
Tel: 046 4778616
e-mail: eric.vanmulken@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Vragen ex artikel 43 RVO inzake verplichte inburgeringscursus voor nieuwkomers

De fractie van de PVV heeft op 11 mei 2020 vragen gesteld over de verplichte inburgeringscursus voor nieuwkomers. De door hen genoemde maatregel gaat over de invoering van de inburgeringsplicht voor Turkse asielstatushouders binnen bestaande wet- en regelgeving. De PVV vraagt om verduidelijking over de rol van onze gemeente aangaande dit thema. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Noortje Kramer
Tel: 046 4777384
e-mail: noortje.kramer@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Coronamaatregelen gemeentelijke kantoren

Het college stemt in met de aanpak voor het coronaproof maken van de gemeentelijke kantoren. De kosten (indicatief € 100.000) die nodig zijn voor het veilig maken van de kantoren voor bezoekers als medewerkers worden genomen. Tevens wordt de Hanenhof ingericht voor de raad om veilig, gezond en fysiek te vergaderen. De inrichting heeft een niet-permanent karakter.

Informatie: John Janssens
Tel: 046 4777614
e-mail: Jm.Janssens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.  

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.