Besluitenlijst week 23 - 2020

Vastgesteld 9 juni 2020

Vragen ex artikel 43 RVO inzake maatregelen ter ondersteuning van de horeca in Sittard-Geleen

De fractievoorzitter van D66 in Sittard-Geleen heeft aan het college vragen gesteld over de wijze waarop het college maatregelen treft ter ondersteuning van de horeca in Sittard-Geleen. De beantwoording van de vragen door het college is in lijn met de door het rijk aangekondigde versoepelingen voor de horeca per 1 juni 2020.

Informatie: Marion Mulkens
Tel: 046 4778406
e-mail: marion.mulkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen en wethouder Pieter Meekels

Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht

Sinds enkele jaren bereidt de gemeente Sittard-Geleen de realisatie van een centrale onderwijs- en sportvoorziening ten behoeve van de kernen Grevenbicht en Obbicht voor. In 2017 heeft de gemeenteraad hiervoor een voorbereidingskrediet van € 500.000 beschikbaar gesteld. Het college heeft op basis van de planvorming besloten de raad voor te stellen akkoord te gaan met het realiseren van deze centrale onderwijs- en sportvoorziening, en hiervoor een krediet van € 10.078.000 beschikbaar te stellen.

Informatie: Ronald Suykerbuyk
Tel: 046 4777765
e-mail: ronald.suykerbuyk@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Memo aan de gemeenteraad voortgang Toekomstvisie, IBP, BAK en het proces en de scope van de tweede programmarapportage

Het college besluit de raad te informeren over de voortgang van de processen Toekomstvisie, het Interbestuurlijk Programma, het Bestuursakkoord en het proces en de scope van de tweede programmarapportage.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046 7777777
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Ruimte-uitbreiding weekmarkt Sittard i.v.m. Coronamaatregelen

De donderdagmarkt wordt gedurende de komende tijd over een groter gebied uitgevouwen. De Rosmolenstraat (volledig) en de toegangsweg naar het Tempelplein worden daartoe ook als markt ingericht. Parkeren op Tempelplein blijft gedurende de markt mogelijk. De toegang tot het parkeerterrein zal hiertoe op marktdagen worden verlegd via de Wieër en Sjiefbaan.

Informatie: Jan Heffels
Tel: 046 4778719
e-mail: jan.heffels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststellen Advies- en inspraakdocument Lokale inclusie Agenda en doorgeleiden Lokale Inclusie Agenda naar de Raad

Het college van B&W heeft het Advies- en inspraakdocument met betrekking tot de Lokale Inclusie Agenda 2020-2024 vastgesteld en besloten om de Lokale Inclusie Agenda 2020-2024 en het Advies- en inspraakdocument ter behandeling door te leiden naar de Gemeenteraad.

Informatie: Wim Römkens
Tel: 046 4777824
e-mail: wim.romkens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Verzoek tot versterking eigen vermogen Enexis

Enexis heeft aan al haar aandeelhouders gevraagd om een lening te verstrekken aan Enexis voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Het college heeft besloten om op dit moment geen lening te verstrekken aan Enexis, maar het besluit uit te stellen tot de tweede besluitmogelijkheid (in het najaar).

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de uitrol van 5G

Op basis van art. 43 RvO heeft de PVV-fractie vragen gesteld over de uitrol van 5G in Sittard- Geleen. De antwoordbrief van het college geeft antwoord op de stand van zaken in Sittard- Geleen en de beperkte rol die de gemeente hierin speelt.

Informatie: Maurice Rutten
Tel: 046 4778768
e-mail: maurice.rutten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake het experiment bijverdienen in de bijstand

De fractie D66 heeft vragen gesteld over de eindresultaten van het landelijke experiment bijverdienen in de bijstand. In de antwoordbrief heeft het college haar kijk op de gepubliceerde resultaten en de aanpak in onze gemeente verwoord.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Ondertekening intentieverklaring deelname Regeling Lokale Sportakkoorden – Uitvoeringsbudget

Het College van B&W heeft ingestemd met het ondertekenen van een verklaring voor het rijk, door wethouder gezondheidsbeleid en wethouder sportbeleid. Daarin geeft de gemeente aan dat een Lokaal Sportakkoord wordt uitgewerkt samen met sportverenigingen, sportaanbieders, scholen en andere organisaties. In het Lokaal Sportakkoord worden afspraken gemaakt over hoe we met elkaar de ambities voor sport, bewegen en gezondheid binnen onze gemeente willen bereiken. Het rijk stelt straks geld beschikbaar om de concrete ideeën die hieruit voort komen uit te voeren.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 046 7777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RvO inzake het betalen van parkeerabonnementen door zorgmedewerkers van het Zuyderland ziekenhuis

De raadsfractie CDA vraagt of het mogelijk is dat de gemeente de kosten van de parkeerabonnementen voor de medewerkers vergoedt tijdens de Corona-periode. Het college van B&W heeft geantwoord dat dit niet mogelijk is omdat het ziekenhuis de abonnementen voor de garage verkoopt aan de medewerkers en niet de gemeente. Het ziekenhuis heeft inmiddels zelf besloten om zijn medewerkers de abonnementskosten terug te betalen.

Informatie: Marcel Poeckling
Tel: 046 4778854
e-mail: marcel.poeckling@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Raadsinformatie corona

Het college stemt in met een informatiebrief aan de gemeenteraad over de coronacrisis van de afgelopen maanden, de nieuwe situatie die is ontstaan per 11 mei en 1 juni en er wordt vooruitgeblikt op de totstandkoming van een plan van aanpak voor de middellange termijn.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 046 4777726
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarstukken 2019

Het college van B&W heeft de jaarstukken 2019 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Op grond van artikel 25 lid 2 heeft het college geheimhouding opgelegd op het ENSIA assurance rapport over DigiD en Suwinet 2019.

Informatie: Marianne Dackus
Tel: 046 4777833
e-mail: marianne.dackus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

2e programmarapportage 2020

Het college heeft ingestemd met de 2e programmarapportage 2020 en deze aangeboden aan de gemeenteraad ter besluitvorming in de vergadering van 8/9 juli 2020. In deze rapportage is het begrotingsbeeld bijgesteld. Dit leidt met name door ontwikkelingen binnen het sociaal domein (Jeugdzorg en Wmo) tot tekorten in de periode 2020 tot en met 2024 tussen € 2,5 mln. en € 3,0 mln. In de rapportage is ook rekening gehouden met de gevolgen van de coronacrisis. Voor zover nu mogelijk zijn deze gevolgen ook financieel gekwantificeerd. Het uitgangspunt is dat deze gevolgen volledig door het Rijk worden gecompenseerd. Daarnaast wordt in de rapportage gerapporteerd over de voortgang van een aantal inhoudelijke dossiers, zoals de Toekomstvisie 2030, het Bestuurlijk Afsprakenkader met de provincie Limburg en het investeringsprogramma 2021-2023

Informatie: Marianne Dackus
Tel: 046 4777833
e-mail: marianne.dackus@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.