Besluitenlijst week 24 - 2020

Vastgesteld 16 juni 2020

Het bestemmingsplan '3 parkwoningen Wehrerweg'

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om het bestemmingsplan ‘3 parkwoningen Wehrerweg’ vast te stellen.

Informatie: Hans Giesen
Tel: 046 4778738
e-mail: hans.giesen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Uitnodiging gemeenteraad werkateliers Toekomstvisie 2030

Het college nodigt de raadsleden per brief uit om aanwezig te zijn tijdens de werkateliers inzake de Toekomstvisie.

Informatie: Leonne Delahaije
Tel: 046 4777777
e-mail: leonne.delahaije@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers

Agendaplanning Omgevingswet

Het college van B&W heeft een planning voor de voorbereiding van de Omgevingswet vastgesteld, inclusief een agendaplanning voor het komende half jaar.

Informatie: Jo Nelissen
Tel: 046 4778620
e-mail: jo.nelissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RvO inzake eikenprocessierups

Door de fractie SPA zijn op 25 mei 2020 vragen gesteld over de bestrijdingsmethode rondom de eikenprocessierups en de mogelijke gevolgen voor mens en natuur. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Mario Nouwen
Tel: 046 4778655
e-mail: mario.nouwen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake toegankelijkheid van het middengebied Geleen – Munstergeleen

De D66-fractie heeft vragen gesteld over de toegankelijkheid van het middengebied Geleen – Munstergeleen voor inwoners die slecht ter been zijn. De antwoordbrief van het college geeft inzicht in de afwegingen die gemaakt zijn om de toegang tot sommige terreinen te beperken. Ook geeft de antwoordbrief inzicht in de beperkte rol die de gemeente daarin speelt.

Informatie: Roy Hennekens
Tel: 046 4777777
e-mail: roy.hennekens@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Definitief organisatieontwerp Participatiebedrijf

Het college heeft de nieuwe organisatiestructuur van het Participatiebedrijf als onderdeel van de gemeente vastgelegd. De medewerkers van BV Vixia zullen vanaf 1 juli 2020 worden overgenomen. Het betreft vooral ondersteunende (staf)medewerkers voor de afdeling Productie & diensten. Voorts is het functieprofiel van de nieuwe directeur Participatiebedrijf vastgesteld. Daarmee kan ook de werving van de nieuwe directeur starten. De OR's van Vixia en de gemeente Sittard-Geleen hebben positief geadviseerd over deze zaken.

Informatie: Audrey Cortlever
Tel: 046 4777834
e-mail: audrey.cortlever@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Contractverlenging VGZ Zuid-Limburgpakket minima

Het college heeft ingestemd met de contractverlenging van het VGZ Zuid-Limburgpakket, in beginsel voor de duur van 1 jaar (2021). De verlenging voorziet in een gestandaardiseerde, uitgebreide polis met meeverzekerd eigen risico voor inwoners met een hoog zorggebruik. Daarnaast wordt een compactpolis toegevoegd aan het pakket, voor inwoners met een laag zorggebruik.

Informatie: Martine Moonen
Tel: 046 4777777
e-mail: martine.moonen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

Brief aan Koninklijke Horeca Nederland

Het college heeft de vragen van Koninklijke Horeca Nederland inzake de gevolgen van de corona-crisis voor de horeca beantwoord. Een groot deel van de gevraagde maatregelen is in Sittard-Geleen al ingevoerd.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.