Besluitenlijst week 27 - 2020

Vastgesteld 7 juli 2020

Technische Veiligheidscommissie Chemelot

(B&W 09-06-2020)
Het college van B&W heeft op 23 december 2019 de ‘Veiligheidsvisie Chemelot e.o.’ vastgesteld. Dit is ook gebeurd door de Provincie Limburg en de gemeenten Stein en Beek. In de Veiligheidsvisie Chemelot e.o. werd aangekondigd dat er voor Chemelot een Technische Veiligheidscommissie zou komen. Het college stemt nu in met de profielschets waaraan deze commissie moet voldoen en met de opdracht waarmee de commissie aan de slag zal gaan. Daarnaast is besloten dat de gemeente 40.000 euro bijdraagt aan de kosten van de TVC.

Informatie: Raymond Ubachs
Tel: 046 4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Uitgangspunten plan van aanpak door- en opstart Sittard-Geleen tijdens en na corona

(B&W 09-06-2020)
Het college van B&W heeft het plan van aanpak door- en opstart Sittard-Geleen tijdens en na corona vastgesteld. Het plan is 2 juli jl. met de gemeenteraad besproken.

Informatie: Daphne Kagelmaker
Tel: 046 4777726
e-mail: daphne.kagelmaker@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Bijdrage aan provincie voor Luchthaven MAA

Het college van B&W stemt in met de brief aan de gemeenteraad over de bijdrage aan de provincie inzake luchthaven MAA.

Informatie: Raymond Ubachs
Tel: 046 4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Liquidatieplan SSC-ZL

Op 28 januari hebben de colleges van Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen besloten het proces van vorming van een gezamenlijk SSC-ZL te beëindigen. De drie gemeenteraden hebben hiervoor inmiddels toestemming verleend. Door het SSC-ZL is in samenspraak met de drie gemeenten een liquidatieplan opgesteld, gericht op daadwerkelijke beëindiging van de samenwerking per 1 juli 2020. Dit liquidatieplan is door het college van B&W geaccordeerd. De uitkomst van het nog af te ronden traject met de directeur zal eveneens ter accordering aan het college worden voorgelegd. Het SSC-bestuur heeft voor nog resterende zaken wethouder Janssen van de gemeente Maastricht aangewezen tot vereffenaar.

Informatie: Gerrie de Bruijn
Tel: 046 4778039
e-mail: gerrie.debruijn@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake stopzetten projectontwikkeling Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot

Het college van B&W heeft de vragen ex art 43 RVO van de CDA fractie over het stopzetten van het project Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot beantwoord. In de antwoorden wordt onder meer benadrukt dat er geen relatie is tussen het project Zuidelijke Spooraansluiting Chemelot en de aankoop van woningen in Mauritspark.

Informatie: Raymond Ubachs
Tel: 046 4778424
e-mail: raymond.ubachs@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake extra geld voor woonplekken met begeleiding daklozen

Naar aanleiding van de berichtgeving dat het kabinet extra gelden vrijmaakt voor aanpak van dak- en thuisloosheid heeft de PVV-fractie vragen gesteld over extra geld voor woonplekken met begeleiding daklozen. Het college van B&W heeft de vragen beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Linda Corvers
Tel: 046 4777645
e-mail: linda.corvers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen van raadsfracties over documenten in het kader van de motie senioreninformatie

De fracties van GOB, 50PLUS, SPA en Stadspartij hebben in april verschillende vragen gesteld over de uitwerking van de motie senioreninformatie. Het college van B&W heeft deze vragen beantwoord. De antwoordbrieven worden aan de betreffende raadsfracties verzonden. 

Informatie: Miranda Hoffmann-Brands
Tel: 046 4777740
e-mail: miranda.hoffmann@sitard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Informatiebrief aan de gemeenteraad over ‘Stand van zaken Veilig Thuis’

Het college van B&W informeert de raad per brief over de belangrijkste ontwikkelingen en resultaten van Veilig Thuis (VT) sinds de begrotingswijziging in 2019. Ook de effecten en (extra) maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn ondernomen door Veilig Thuis staan in deze brief vermeld.

Informatie: Laura Willems
Tel: 046 4777789
e-mail: laura.willems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Brief aan de gemeenschappelijke regelingen inzake motie Gemeenschappelijke Regelingen

De motie inzake Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) is unaniem door de gemeenteraad op 11 juni 2020 aangenomen. De motie verzoekt het college afspraken te maken met de besturen van GR-en over de planning van de begrotingen en bij de betrokken portefeuillehouders in het Algemeen Bestuur van deze regelingen aan te dringen om ook tussentijds invulling te geven aan de actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Het college van B&W heeft middels een brief aan de GR-besturen de motie onder de aandacht gebracht. Het college verzoekt in deze brief de GR-besturen om bij de planning van 2021 rekening te houden met de vergadercyclus van de deelnemers zodat de gemeenteraden tijdig zijn geïnformeerd en in positie komen om tijdig zienswijzen te kunnen indienen. Verder verzoekt het college de GR-besturen om de deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling door het jaar heen actief en vroegtijdig over actualiteiten te informeren.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Sterk Techniek Onderwijs

Het college van B&W heeft de vragen van GOB inzake Sterk Techniek Onderwijs Zuid-Limburg beantwoord. De gemeente is bekend met dit initiatief en committeert zich ook via STEM II aan het belang van techniekonderwijs in PO en VO. Daar waar nodig wil de gemeente stichting Sterk Techniekonderwijs Zuid-Limburg ondersteunen door ook via het college hun activiteiten onder de aandacht te brengen.

Informatie: Desiree Koopmans
Tel: 046 4777777
e-mail: desiree.koopmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.