Besluitenlijst week 28 - 2020

Vastgesteld 25 augustus 2020

Vragen ex artikel 43 RVO inzake de absoluut niet meer te tolereren overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen

De fractie GOB vraagt zich af of het college van B&W op de hoogte is van de overlast van voornamelijk Poolse gastarbeiders in de wijk Lindenheuvel te Geleen, of er vooraf overleg heeft plaatsgevonden over de komst van de gastarbeiders, en of op korte termijn maatregelen genomen worden door politie en/of de gemeente. GOB verzoekt indringend maatregelen te nemen. Deze artikel 43 vragen zijn door het college beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Emile Scheijen
Tel: 046 4777777
e-mail: emile.scheijen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarverslag commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen 2019

Het college van B&W heeft kennis genomen van het jaarverslag 2019 van de commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen. De onafhankelijke adviescommissie bezwaarschriften geeft advies aan het gemeentebestuur over bezwaren die zijn ingediend tegen besluiten van de gemeente. In het jaarverslag brengt de commissie verslag uit van haar werkzaamheden. Op basis van de opgedane ervaringen trekt de commissie conclusies en geeft aanbevelingen waarmee de gemeente haar dienstverlening kan verbeteren. Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad.

Informatie: Kelly Ummels-Schmitz
Tel: 046 4777872
e-mail: kelly.ummels-schmitz@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RvO inzake beëindiging vergunning Al Houda

Het college van B&W heeft vragen ontvangen van de raadsfractie PVV. Het betreft vragen over de vergunning situatie van het terrein van de Al Houda moskee te Geleen. Het college heeft deze vragen beantwoord.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 046 4777461
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Kosten afscheid burgemeester Cox

Het college heeft kennis genomen van de kosten van het afscheid van burgemeester Cox op 12 en 13 maart jl. De kosten zijn al verwerkt in de tweede programmarapportage, die op 8/9 juli in de raad aan de orde is geweest.

Informatie: Jacqueline Wouters
Tel: 046 4778048
e-mail: jacqueline.wouters@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Pieter Meekels

Vragen ex artikel 43 RVO inzake vrijvallende locaties in Grevenbicht en Obbicht

De VVD-fractie stelt een aantal vragen over de ontwikkelingsperspectieven van de vrijkomende schoollocaties in Grevenbicht en Obbicht als gevolg van de komst van een unilocatie. Het college gaat in de beantwoording in op de vragen.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Subsidie Myouthic ten behoeve van makelaarsfunctie muziekonderwijs 2020

Eerder heeft het college besloten dat vanaf september 2020 het muziekonderwijs wordt ingevuld door een makelaar. De makelaar wordt Stichting Myouthic uit Thorn. Zij krijgen in 2020 en in 2021 geld om vraag en aanbod met elkaar te verbinden. Myouthic heeft een brief gekregen met het bedrag dat zij in 2020 krijgen. Er is geld beschikbaar om de kosten van het muziekonderwijs voor leerlingen onder de 18 jaar te verlagen.

Informatie: Annelieke Bergink
Tel: 046 4777777
e-mail: annelieke.bergink@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Tweede concept POVI 2020 en pijlers samenwerking naar de toekomst voor Zuid-Limburg

Het College van Sittard-Geleen heeft als voorbereiding op het bestuurlijk webinar over de concept POVI op 10 juli de pijlers voor de verdere regionale agendering en samenwerking benoemd. Dit zijn het doorzetten van de lopende regionale samenwerking van de afgelopen jaren; het aangaan van een langjarige samenwerking met het Rijk en de Euregio in het kader van de omgevingsagenda, het NOVI-gebied Zuid-Limburg en de European Circular Hub; en voor ons als gemeente het bestuursakkoord met de Provincie dat we aan het voorbereiden zijn. In elk van deze trajecten zetten wij als gemeente zowel bestuurlijk als ambtelijk actief in op de samenwerking.

Informatie: Marion Nieuwenhuijzen
Tel: 046 4778308
e-mail: marion.nieuwenhuijzen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Vragen ex artikel 43 RVO inzake (vervolg)vragen over prefabwoningen en Tiny Houses

Het college is akkoord met de antwoorden op de vragen die op 2 juni 2020 door de heer Schlössels, raadslid namens het CDA, schriftelijk zijn gesteld over (tijdelijke) woonvormen. Een kopie van de antwoordbrief wordt aan de raad gestuurd.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald-geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Inrichting concern control en financiën

De gemeente werkt steeds meer opgavegericht aan gezamenlijke maatschappelijke opgaven. Dit is onderdeel van een organisatieontwikkeling. Het college heeft besloten om in te stemmen met een andere werkwijze en inrichting van de onderdelen Concern Control en Financiën. Hiermee willen we de financiële planning en control dienstbaar en van meer toegevoegde waarde laten zijn voor bestuur en organisatie. De toegevoegde waarde is betere en duidelijkere sturingsmogelijkheden intern en extern. Dit brengt ons als gemeente beter in positie om de opgaven te realiseren.

Informatie: Servé Roberts
Tel: 046 4778060
e-mail: serve.roberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Aanpak eenzaamheid

Het college heeft ingestemd met de vorming van een lokale coalitie ‘één tegen eenzaamheid’. Voor het realiseren hiervan en het vormgeven van de gemeentelijke rol als regisseur wordt een kwartiermaker/projectleider ingezet.

Informatie: Miranda Hoffman-Brands
Tel: 046 4777740
e-mail: miranda.hoffman@sttard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouders Kim Schmitz en Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Windpark Holtum-Noord

De fractie van 50Plus heeft vragen gesteld over het windpark Holtum-Noord. Deze artikel 43 vragen zijn door het College beantwoord. De antwoordbrief wordt aan de fractie verzonden.

Informatie: Edwin Gerrmann
Tel: 046 4778599
e-mail: edwin.gerrmann@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Kim Schmitz

1e kwartaal bestuursrapportage 2020 BsGW

Het college heeft kennisgenomen van de 1e kwartaal 2020 bestuursrapportage van BsGW en is akkoord gegaan met doorleiding van het ter kennisname memo naar de Raad. Door middel van de bestuursrapportages legt BsGW verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. In de 1e kwartaal bestuursrapportage wordt een negatief saldo van € 993.000 gerapporteerd, dit is conform de prognose. In het begin van het jaar worden in verhouding meer kosten gemaakt voor huisvesting en ICT, terwijl de bijdragen van de deelnemers evenredig over het jaar verspreid zijn. Verder wordt gerapporteerd over een aantal grote projecten zoals het ondernemingsplan en het project waarderen op oppervlakte.

Informatie: Joline Gilissen
Tel: 046 4777592
e-mail: joline.gilissen@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Brief aan de gemeenteraad met reactie op het advies van commissie b en v over de jaarrekening 2019

Het college reageert in haar brief op de adviezen en opmerkingen van de commissie begroting en verantwoording aan de raad aangaande de jaarrekening 2019.

Informatie: Sebastiaan Smeets
Tel: 046 4778410
e-mail: sebastiaan.smeets@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

Vragen ex artikel 43 RVO inzake huur en/of gebruikersvergoeding sportaccommodaties coronacrisis

Het college van B&W heeft ingestemd met de brief aan de fracties GOB, CDA, GroenLinks en Stadspartij, als antwoord op de artikel 43-vragen met betrekking tot de huur en/of gebruikersvergoeding van de sportaccommodaties tijdens coronacrisis. Deze vragen zijn gesteld naar aanleiding van een brief die de sportverenigingen hebben ontvangen van de Sportstichting over de doorbetaling van de huur en/of gebruikersvergoeding van de sportaccommodatie. In het antwoord op deze vragen legt het college uit waarom de Sportstichting daarbij onderscheid maakt tussen binnen- en buitensportverenigingen. Daarnaast geeft het college aan welke landelijke en gemeentelijke ondersteuningsmaatregelen richting verenigingen genomen zijn.

Informatie: Regine Adriaanse
Tel: 046 4777737
e-mail: regine.adriaanse@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Ton Raven

 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.