Besluitenlijst week 29 - 2020

Vastgesteld 25 augustus 2020

Benoeming nieuwe leden commissie bezwaarschriften

Het college van B&W besluit met ingang van 1 oktober 2020 voor 4 jaar de heer mr. J.L.E. Laudy als voorzitter van de commissie voor bezwaarschriften te benoemen, en mevrouw K.C.A. Brummans LL.M. en mevrouw R. Timmers LL.M. als leden.

Informatie: Joyce Henselmans
Tel: 046 4778037
e-mail: joyce.henselmans@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Brief finaal antwoord kwestie Industriestraat 27 Sittard

Het college van B&W heeft een brief gestuurd naar aanleiding van een aansprakelijkheidsstelling vanwege het verlenen van een omgevingsvergunning voor het perceel Industriestraat 27A in Sittard in 2012.

Informatie: Paul van Meerten
Tel: 046 4777537
e-mail: paul.vanmeerten@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Jaarrapportage en jaarrekening Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek 2019

Het college van B&W informeert de raad per brief over- en met bijlagen van- het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van het Veiligheidshuis Westelijke Mijnstreek. Met deze documenten wordt de raad geïnformeerd over de belangrijkste inspanningen, ontwikkelingen en -inhoudelijke en financiële- resultaten van het VHH WM in 2019.

Informatie: Laura Willems
Tel: 046 4777789
e-mail: laura.willems@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Memo aan de gemeenteraad inzake het Jaarverslag Politie Eenheid Limburg 2019

Recentelijk hebben de burgemeesters van de gemeenten van Limburg en de hoofdofficier van justitie Openbaar Ministerie Limburg het jaarverslag 2019 van de Politie Eenheid Limburg vastgesteld. In het jaarverslag legt de politie Limburg op eenheidsniveau verantwoording af over de invulling van de gemaakte afspraken opgenomen in het jaarplan 2019. Het jaarverslag wordt ter kennisname aangeboden aan de raad.

Informatie: Rick Alberts
Tel: 046 4777461
e-mail: rick.alberts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: burgemeester Hans Verheijen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Huurverhoging Sittard-Geleen

De PVV-fractie vraagt het college van B&W naar een standpunt over een tijdelijke huurstop in Sittard- Geleen. Het college is van mening dat de woningbouwcorporaties voldoende aandacht hebben voor mogelijke betalingsproblemen en daarin allen een gerichte maatwerkaanpak kennen. Deze aanpak biedt volgens het college voldoende garanties voor mensen met betalingsproblemen, onder meer als gevolg van de coronacrisis. Een kopie van de antwoordbrief wordt naar de raad gestuurd.

Informatie: Ronald Geurts
Tel: 046 4778585
e-mail: ronald.geurts@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Andries Houtakkers

Herinrichting bovenplein zaterdagmarkt Geleen

Het college van B&W besluit omwille van de aantrekkelijkheid en continuïteit van de zaterdagmarkt in Geleen het boventerrein van de markt tussen Hema en het oude raadhuis in het centrum van Geleen her in te richten. Aan de herinrichting die in nauwe samenspraak met de kooplieden is uitgewerkt, wordt uitvoering gegeven zodra de Corona-maatregelen hiertoe de mogelijkheid bieden.

Informatie: Jan Heffels
Tel: 046 4778719
e-mail: jan.heffels@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vaststelling subsidie Partners in Welzijn 2019

Aan Partners in Welzijn is in 2019 subsidie ad € 2.869.074 verleend voor de uitvoering van de reguliere activiteiten en een bedrag ad € 789.604 voor schoolmaatschappelijk werk en pedagogisch werk. Het college stelt deze subsidies vast omdat PIW conform haar jaarverslag en jaarrekening de werkzaamheden heeft verricht en heeft voldaan aan de verplichtingen die bij de subsidieverlening zijn opgenomen.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 046 4777684
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake subsidie investeringsimpuls verkeersveiligheid

Door de VVD-fractie zijn vragen gesteld over de subsidieregeling investeringsimpuls verkeersveiligheid. Het College van B&W is op de hoogte van deze subsidieregeling en heeft op 1 juli de aanvraag ingediend. In de aanvraag zijn ook verkeersveiligheidsmaatregelen opgenomen voor de Unilocatie Grevenbicht Obbicht.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 046 4778737
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Vragen ex artikel 43 RVO inzake Verkeersonveilige situatie voor fietsers bij de rotonde Parkweg – Kerkstraat te Born

Door de gob fractie zijn vragen gesteld over de verkeersonveilige situatie voor fietsers bij de rotonde Parkweg – Kerkstraat in Born. Infrastructurele verbeteringen ter plaatse zijn niet mogelijk, omdat de beschikbare ruimte beperkt is.

Informatie: Remco Boeren
Tel: 046 4778737
e-mail: remco.boeren@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Leon Geilen

Memo aan de gemeenteraad ‘Tussentijdse evaluatie pilot Werken aan de basis’

De pilot ‘Werken aan de basis’ loopt van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2021. In deze periode werken 100 deelnemers aan hun terugkeer op de arbeidsmarkt. Het college informeert de raad over de ervaringen en de resultaten in de periode vanaf 1 juli tot en met maart 2020.

Informatie: Lisette van de Gazelle
Tel: 046 4777877
e-mail: lisette.vandegazelle@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler

Vragen ex artikel 43 RVO inzake expertisecentra in de gemeente Sittard-Geleen voor kinderen en jongeren met zeldzame en complexe problematiek

Het college van B&W geeft antwoord op vragen die de door de D66-fractie zijn gesteld over expertisecentra in de gemeente Sittard-Geleen voor kinderen en jongeren met zeldzame en complexe problematiek.

Informatie: Marcel Kretzers
Tel: 046 4777684
e-mail: marcel.kretzers@sittard-geleen.nl

Portefeuillehouder: wethouder Judith Buhler
 

Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook kan het voorkomen dat antwoorden op vragen van raadsleden (art. 43 reglement van orde) pas beschikbaar worden gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.